ضرورت یکپارچه سازی مدیریت ساخت و مدیریت تغییر سازمان

نویسنده

چاوش راه بنا

چکیده

کرافورد و هاستر نهیماس علاقه زیادی در استفاده از پروژه ها به عنوان شیوه ای برای تغییر سازمان ها می دانند. پارکر این کار را به عنوان ضروریتی برای سازمانهایی که می خواهند با استفاده از طرح های مبتنی بر پروژه به عنوان اهرمی برای اطمینان از موفقیت تغییر سازمانی شان استفاده کنند ، پیشنهاد کرده است. سودرنالد نشان داد که افزایش بیشمار پروژه های کاری ترکیب عناصر را تغییر داده است.در این باره به افراط گفته شده است که تغییر سازمان شامل بیش از یک روند فنی است .مدیریت و مطبوعات سازمانی در طول زمان نشان داده اند که تغییر موثر مدیریت و رهبری به طور قابل توجهی تاثیر بر نرخ اجرای موفقیت طرح های سازمانی دارد . با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل علمی و غیر دانشگاهی پروژه به نظر می آید که بر روی چند موردی مانند مراحل روند پروژه در زمینه نیاز به یکپارچه سازی فنی و موضوعات فیزیکی و اجتماعی که جزاستثناها نبودند، تمرکز کرده اند . مقاله حاضر ضرورت تاثیرپروژه های در حال مطالعه را بر طرح های تحول سازمانی بررسی می کند و اشتیاق مدیران پروژه را در استفاده از سازمانی آموزش دیده و دارای صالحیت و دیدگاه های روانی اجتماعی مذکور در اجرای فرآیند های اجرایی پروژه ها را در حال حاضر در این حیطه نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Managing Construction Management and Organization Change Management

نویسنده [English]

  • Mehdi Jahanian
Chavosh rah bana
چکیده [English]

Crawford and Hasters Nehymas are keen on using projects as a way to change organizations. Parker has proposed this as a necessity for organizations that want to use a project-based project as a leverage to ensure the success of their organizational change. Sodernald has shown that the vast increase in workplaces has changed the composition of elements. It has been said that organizational change involves more than one technical process. Organizational management and management over time have shown that effective management change and Leadership has a significant impact on the success rates of organizational projects. With regard to the results of the academic and non-academic analysis of the project, it seems that the focus has been on a few things, such as the process steps of the project on the need for technical integration and the physical and social issues that were not exceptions. The present paper examines the need for the impact of ongoing projects on organizational transformation projects and the willingness of project managers to use the trained and competent organization and psychosocial perspective in executing project implementation processes at this time. Field shows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manage build
  • change organization
  • project managers
  • success and failure