بازسازی و نوسازی ساختمان های مسکونی فرسوده با تمرکز بر عوامل مؤثر در پایداری اجتماعی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه دانش البرز، آبیک، قزوین، ایران.

چکیده

در سال های اخیر صنعت ساختمان تاثیرات فراوانی بر موضـوعات اجتمـاعی، اقتصـادی و زیسـت محیطـی گذاشته است، به همین جهت یکی از اهداف کنونی صنعت ساختمان کاهش تاثیرات منفی بر مولفه های توسعه پایدار اعـم از اجتماع و اقتصاد و محیط زیست، است.
با توجه به افزایش مشکلات در زمینه ی ساخت و ساز در جهان، سامانه های پایدار و توسعه پایـدار از جملـه اولویـت های سیاستگزاری کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. موضوع توسعه ی پایدار در زمینه ی بازسازی در جهان موضوع جدیدی نیست، امـا در کشـور مـا نیازمنـد تامل و سیاست های جدید در گرو استفاده گسترده وکلان از آن می باشد. ملاحظات توسعه ی پایدار در زمینه ی بازسازی در جهان موضوع جدیدی نیست، امـا به دلیل استفاده گسترده از آن در ایران، نیازمنـد ایجاد سیاست های جدید می باشد .فرآیند بازسازی می تواند به صورت یک ظرفیت تلقی شود که باعث اجرای فاکتور های توسعه ی پایدار شود و در نهایت امر یک ساختمان سنتی بر اساس فاکتور های توسعه پایدار وجود خواهد داشت. در این تحقیق ضمن معرفی مساله توسعه پایدار ، مزایا و ضرورت اهمیت آن و بعد اجتماعی نوسازی به طور اجمالی بررسی می شود و در نهایت بر اساس فاکتورهای ذکر شده در تحقیقات پیشین و نظر مهندسین صنعت ساختمان و با استفاده از پرسشنامه ذکر شده، فاکتورهای بعد اجتماعی پایداری ارائه و طبقه بندی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reconstruction and renovation of worn-out residential buildings focusing on the contributory factors of social sustainability

نویسندگان [English]

 • Roohollah Taherkhani 1
 • Mitra Lotfi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
2 M. Sc. of Engineering and Construction Management, Department of Civil Engineering, Danesh Alborz University, Abyek, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

In recent years, the construction industry has had a great impact on social, economic and environmental issues, so one of the current goals of the construction industry is to reduce the negative impact on the components of sustainable development, including social, economy and environmental . Due to the increasing problems in the field of construction in the world, sustainable systems and sustainable development are among the policy priorities of developing countries, including Iran. Due to the current problems in the construction industry, Iran needs to implement solutions to solve the problems in the field of reconstruction of residential buildings with regard to sustainable development policies. Sustainable development consideration in reconstruction is not a new issue in the world, but it need to establish new policies depend on its widespread use in Iran. The reconstruction process can be considered as a capacity in sustainable development factors implementation. Eventually there will be a traditional building based on sustainable development factors. . In this research, while introducing the issue of sustainable development, the benefits and necessity of its importance and the social dimension of renovation are briefly reviewed. The social sustainability dimension factors is presented and classified

کلیدواژه‌ها [English]

 • Reconstruction
 • renovation
 • worn-out buildings
 • social sustainability
 • sustainable development
 1. Zabihi, H. Habib, F. and Mirsaeedie, L. (2012), “Sustainability in Building and Construction: Revising Definitions and Concepts”, International Journal Emerg. Science, 2(4), pp 570-578.
 2. Cole, R.J. (1999),“Building environmental assessment methods, clarifying intentions”,Building Research and Information, 27 (4/5), pp 230-246.
 3. Ding, G.K.C. (2008),“Sustainable Construction, the Role of Environmental Assessment Tools”,Journal of Environmental Management, 86 (20), pp 451-464.
 4. William, D. E. (2007), “Sustainable design (Ecology, Architecture, and Planning)” ,Wiley publisher, USA.
 5. Building construction and renovation: Procura Key Criteria”,sustainable procurement campaign.
 6. Trachte, S. and Deherde, A. (2010),“Advanced and Sustainable Housing Renovation”, Belgium.
 7. Soubbotina, P. (2004), “ Beyond Economic Growth: An Introduction to Sustainable Development,” WBI Learning Resources Series, World Bank Institute.
 8. Iranian Architecture Magazine(2011), 2(12), (In Persian).
 9. Baldwin, R. (1996),“Environmental assessment and management of buildings Proceedings,”International CIB TG 8 Workshop, Building and The Environment in Central and Eastern Europe, Warsaw, October.
 10. Hakkien, T. Belloni, K. (2011),“Barriers and drivers for sustainable building,” BUILDING RESEARCH &INFORMATION, England.
 11. Rydin, Y. Amjad, U. Moore, (2006),“ Sustainable construction and planning,”the academic report., CEPG, London School of Economic, UK.
 12. Bartob, C. (2000),“Achieving the objects of sustainable development in agency decision-making”.
 13. , Shariatmadari, M., Bonyani, Sustainable development goals in construction, , in The 6th National Conference on National Building Regulations, Shiraz, Iran, 2015. (In Persian).
 14. Chan, E. (2007),“Critical factors for improving social sustainability of urban renewal projects ”, Springer Science.
 15. Sivam, A. and Karupapannan, S. (2015),“Density design and Sustainable residential development ”, Australia.
 16. , Jafari, K., Eslamluiyan, E., Hadiyan, A., Hoseinsamadi, The Effect of Social Infrastructure Quality on Economic Growth in a Naturally Rich Economy: The Case of Iran, Journal of Iranian Energy Economics, Volume 3, Issue 12 , Autumn 2014, Pages 20-60, (In Persian).
 17. , Alvani, NGOs and Development, Management and Development Process, Volume 14, 2000, (In Persian).
 18. , Abbaszadeh, Modern government management and sustainable development, Tadbir, 163, 2005, (In Persian).
 19. , Ghadami, Y., Beygzadeh, The role of GNOs in sustainable cultural development in globalization age, Journal of Cultural Management, Volume 4, Issue 3 - Serial Number 3, Autumn 2010, Pages 118-125, (In Persian).
 20. , Ajdari, Cultural and environmental development, a necessity for achieving sustainable development, Environmental Science and Engineering, 39, 1382, (In Persian).
 21. “ Cultural for sustainable development”, UNESCO, (2012)
 22. Heerwagen, H. (1992),“The social benefit of sustainable design”, USA.
 23. Rapoport, A. (1982),“The meaning of the built environment”, Sage, Beverly Hills.
 24. Littig, B, and Griebler, E. (2005), “social sustainability: a catchword between political pragmatism and social theory”.
 25. Enyedi, G. (2002),“Social sustainability of large cities”, Ekistics, 69 (412/414), pp 142-144.
 26. Chiu, R.L.H. (2003),“Social Sustainability, sustainable development and housing development” ,The experience of Hong Kong.
 27. , Sadi, S., Latifi, E., Vadadi, Investigating the problems of rural girls in Hamadan province, Quarterly Journal of Village and Development, Volume 15, Issue 1, Spring 2012, Pages 153-176, (In Persian).
 28. “The power of Culture for development”, UNESCO, (2010).
 29. Karupannan, S. and Sivam, A. (2011),“Social Sustainability and neighbourhood design”.
 30. , Ahmadzadeh, Developmental education and sustainable development, Tehran University, 2010, (In Persian).
 31. , Aleebrahim, The role of school pillars in spreading culture and achieving sustainable development, Esfehan, 2001.
 32. , Shayan, H., Kamelniya, H., Vesagh, 1st Conference on Regeneration and Revitalization of Urban Distressed Areas, Mashhad, Iran, 2008.
 33. , Motavvaf, The Reason behind the Emergence and Spread of Deteriorated Fabrics, Manzar, Volume 5, Issue 25 - Serial Number 25, Winter 2014, Pages 49-53
 34. Cevik, S. (2006),“An example to renovation–revitalization works in historical city centers”, Turkey.
 35. , Majedi, Today Growth of Urbanization; Deteriorated Context of near Future, Hoviat shahr Journal, Volume 4, Issue 6 - Serial Number 6, Summer 2010, Pages 87-94
 36. , Shabani, A., Shoaybi, Revitalization of worn and valuable texture through the establishment of appropriate uses; Case study: Bushehr old texture, Soffeh, Volume 16, Issue 3 - Serial Number 3, Summer 2007, Pages 54-67
 37. , Bardi, A., Moragnejad, Evaluation of quantitative and qualitative characteristics of housing in Iran during 1345-1390, Journal of Urban Research and Planning, Volume 6, Issue 20 - Serial Number 20, Winter 2017, Pages 35-50
 38. , Habibi, M., Maghsudi, Urban Restoration: Definitions, Theories, Experiences, Universal Charters and Resolutions, Methods and Urban Practices, Tehran University, 2007
 39. , Habibi, Reconstruction and renovation of old historical textures of Tehran, Tehran University, 2002.
 40. Astmarsson, B. (2013),“Sustainable renovation of residential buildings and the landlord/tenant dilemma”, Denmark.
 41. Kaklauskas, V. (2007),“knowledge base model for sustainable housing renovation” ,Department of Construction Economics and Property Management, Lithuania.
 42. Keeping, M. Shiers, D. (1996),“The green refurbishment of commercial property”, Facilitie , 14 (4/3), pp 15-19.
 43. Allane, K. (2004),“Selection of renovation actions using multi-criteria (knapsack) model”, Automation and construction, 13(3), pp 377-391
 44. Zavadskas, E.K. Bejder, E. Kaklauskas, A. (1998),“Raising the efficiency of the building lifetime with special emphasis on maintenance”,Facilities, 16 (11), pp 334-340
 45. Voss, K. (2000),“Solar energy in building renovation results and experience of international demonstration buildings”, Germany.
 46. Papadopoulos, A.M. Theodosiou, Th.G. and Karatzas, K.D. (2002) “Feasibility of energy saving renovation measures in urban buildings. The impact of energy prices and acceptable payback time criterion”,Energy and buildings, 12(34), pp
  455-466.
 47. R. MokhtariMalekabadi, M., Ebrahimi, A., Karami, Establishing rehabilitation and reconstruction strategies for worn tissue of Jahrom applying SWOT strategic model, Journal of Environmental-based Territorial Planning (JETP), Volume 8, Issue 29 - Serial Number 29, Summer 2015, Pages 177-200
 48. , Mofidi, The Approaches and Policies of Urban Renewal from" Urban Reconstruction" to "Sustainable Urban Regeneration", Journal of Urban Studies, Volume 3, Issue 9 - Serial Number 9, Winter 2014, Pages 17-30
 49. , Naghibossadat, MA., Javadi, Delphi Method, Book of the Month (Social Sciences), 37, 2011, pp 70-77
 50. Rapoport, A. (1995),“A critical look at the plan ‘Home’In The home words interpretations”.