دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، خرداد 1399، صفحه 1-56 
نقش مصالح در ساختمان های سبز : شناسایی ریسک ها و موانع

صفحه 45-56

توران کریمایی؛ فائزه طاهرخانی؛ شادی معتمدی