تاثیر رویکردهای نوآورانه و سرمایه انسانی بر توان رقابت‌پذیری و عملکرد سازمان، با نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تأمین در صنعت ساختمان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)، کرج، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرج)، کرج، ایران

چکیده

امروزه، با توجه به انتظارات پیچیده مشتریان، سازمان‌ها خود را با مشتریانی روبرو می‌بینند که خواستار افزایش تنوع محصول و کیفیت بهتر هستند، بنابراین رقابت بین شرکت‌ها، جای خود را به رقابت بین زنجیره‌های تأمین داده است. این مقاله تاثیر رویکردهای نوآورانه و سرمایه انسانی را بر توان رقابت‌پذیری و عملکرد سازمان، با نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تأمین مورد بررسی قرار داده است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته، مبتنی بر جدول شاخص‌های استخراج شده استفاده شد، جهت بررسی روایی پرسشنامه، ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا و جهت تعیین پایایی پرسشنامه، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها از 225 نفر از کارکنان، مدیران و تأمین‌کنندگان دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس شرکت ساختمانی ست به روش پیمایشی جمع‌آوری شده است. به دلیل محدود بودن حجم جامعه آماری، از روش کل شماری استفاده شد. در این پژوهش از روش حداقل مربعات جزیی توسط نرم‌افزار PLS به-منظور بررسی مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد نوآوری و سرمایه‌های انسانی با تاثیر مثبت بر ابعاد مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین، منجر به بهبود توانمندی‌های رقابتی و عملکرد شرکت می‌شوند. سازمان‌هایی که به جایگاه سرمایه‌های انسانی و نوآوری توجه ویژه‌ای دارند، در عرصه رقابت پیشرو هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Innovation Orientation and Human Capital on Organizational Competitiveness and Performance with the Mediating Role of Supply Chain Integration in the Construction Industry

نویسندگان [English]

 • Javid Bakhshipour Leili 1
 • mehrdad Hosseini Shakib 2
1 M.Sc. of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University (Karaj Branch), Karaj, Iran.
2 Assistant Prof, Department Of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University (Karaj Branch), Karaj, Iran.
چکیده [English]

Today, given the complex expectations of customers, organizations find themselves facing customers who want to increase product diversity and better quality; therefore, competition among companies has replaced competition among supply chains. This paper examines the impact of innovation orientation and human capital on competitiveness and performance of organizations, with the mediating role of supply chain integration. A researcher-made questionnaire based on extracted index table is used to collect the required data, content validity ratio and content validity index and Cronbach's alpha are used to determine the validity and reliability of the questionnaire. Data are collected from a survey of 225 employees, managers and suppliers with at least bachelor degree in SET construction co. Given the limited size of the statistical population, the sampling method is the total number method. In this study, partial least squares method using PLS software is used to evaluate structural and measurement models. The results showed that innovative approaches and human capital have positive effects on different aspects of supply chain integration, leading to improved competitive capabilities and firm performance. Organizations that pay particular attention to the position of human capital and innovation are at the forefront of competition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competitiveness
 • Human Capitals
 • Innovation Orientation
 • Performance
 • Supply Chain Integration
 1. اسمعیلی گیوی، محمدرضا، (1386)، استراتژی تولید و عملیات مبتنی بر زمان، فصلنامه تدبیر، شماره 180، اردیبهشت.
 2. Calantone, R.J., Cavusgil, S.T., Zhao, Y., (2002), Learning Orientation, Firm Innovation Capability, and Firm Performance, Industrial Marketing Management, Vol. 31.
 3. شیخی، نرگس، (1390)، تبیین نحوه اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت، دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد، مدیریت و حسابداری.
 4. Abdallah, A.B., Obeidat, B.Y., Aqqad, N.O., (2013), The Impact of Supply Chain Management Practices on Supply Chain Performance in Jordan: The Moderating Effect of Competitive Intensity, International Business Research, 7(3).
 5. نادری، ابوالقاسم، (1383)، اقتصاد آموزش، چاپ اول، تهران، نشر یسطرون.
 6. Becker, B.E., Huselid, M.A., Ulrich, D., (2001), The HR Scorecard: Linking People, Strategy and Performance, Boston, MA: Harvard Business School Press.
 7. بیگی، تورج، فطرس، محمدحسن، (1389)، اندازه­گیری میزان تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران: از دیدگاه دارایی­های نامشهود، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال چهارم 10، 81-90.
 8. Guan, J., & Ma, N., (2003), Innovation Capability and Export Performance of Chinese Firms, Technovation, 23(9), 737-747.
 9. Pino, C., Felzensztein, C., Zwerg-Villegas, A.M., Arias-Bolzmann, L., (2016), Non-Technological Innovations: Market Performance of Exporting Firms in South America, Industrial Marketing Management, 69(10), 4385-4393.
 10. Yam, R.C.M., Guan, J.C., Pun, K.F., Tang, E.P.Y., (2004), An Audit of Technological Innovation Capabilities in Chinese Firms: Some Empirical Findings in Beijing, China, Research Policy, 33, 1123-1140.
 11. Stevens, G.C., (1989), Integrating the Supply Chain, International Journal of Physical Distribution and Materials Management, 19(8).
 12. ناظمی، شمس الدین، خریدار، فاطمه، (1391)، تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندی­های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 52،1- 26، سال نهم.
 13. Rodrigues, A.M., Stank, T.P., Lynch, D.F., (2004), Linking Strategy, Structure, Process and Performance in Integrated Logistics, Business Logistics, 25.
 14. Swink, M., Narasimhan, R., Wang, C., (2007), Managing Beyond the Factory Walls: Effects of Four Types of Strategic Integration on Manufacturing Plant Performance, Operations Management, 25.
 15. Trkman, P., & Groznik, A., (2006), Measurement of Supply Chain Integration Benefits, Information, Knowledge, and Management, 1.
 16. Lee, H. L., (2000), Creating Value through Supply Chain Integration, Supply Chain Management Review, September-October.
 17. Romano, P., (2003), Co-Ordination and Integration Mechanisms to Manage Logistics Processes Across Supply Markets, Purchasing & Supply Management, 9.
 18. Gimenez, C., (2004), Supply Chain Management Implementation in the Spanish Grocery Sector: An Exploratory Study, International Journal of Integrated Supply Management.
 19. Boon-itt, S., & Paul, H., (2006), A Study of Supply Chain Integration in Thai Automotive Industry: A Theoretical Framework and Measurement, Management Research News, 29.
 20. Sabath, R., (2004), Using the Customer/Product Action Matrix to Enhance Internal Collaboration, Business Logistics, Thursday, January 1.
 21. Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K., (2001), Managing Innovation, 2nd ed. John Wiley & Sons, New York.
 22. Stank, T.P., Keller, S.B., Closs, D.J., (2001), Performance Benefits of Supply Chain Logistical Integration, Transportation Journal, 41.
 23. قاسمیه، رحیم، غیوری مقدم، علی، حاجب، حمیدرضا، (1393)، بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد واحد تجاری، پیشرفت­های حسابداری، مقاله 5، دوره 6، شماره 2، صفحه 107-129.
 24. Huo, B., Ye, Y., Zhao, X., Shou, Y., (2016), The Impact of Human Capital on Supply Chain Integration and Competitive Performance, Intern Journal of Production Economics. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.05.009.
 25. Kau, F., & Lii, P., (2016), Innovation-Oriented Supply Chain Integration for Combined Competitiveness and Firm Performance, Intern Journal of Production Economics. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.01.018.
 26. Dayong, Zh., Zhao, R., Qiang, J., (2019), Green Innovation and Firm Performance: Evidence from Listed Companies in China, 144, 48-55. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.01.02.
 27. Setyadi, A., (2019), Does Green Supply Chain Integration Contribute Towards Sustainable Performance?, Quarterly Publication, 7(2), 121-132. https://doi:10.5267/j.uscm.2018.10.012,
 28. Zhang, M., Qin, G.F., Wang, A., Luo, Ch., (2018), Supplier Integration and Firm Performance: The Moderating Effects of Internal Integration and Trustproduction Planning & Control,  Journal of Operations Management, 29(10), https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1474394.
 29. Kumar, V., Chibuzo, E., Reyes, J., Kumari, A., Lona, L., Torres, G., (2017), The Impact of Supply Chain Integration on Performance: Evidence from the UK Food Sector, Procedia Manufacturing, 11, 814- 82.
 30. Van, N., Vikas, K., Archana, K., Arturo, G., Supalak, A., (2016), The Role of Supply Chain Integration in Achieving Competitive Advantage: A Study of UK Automobile Manufacturers, Proceedings of the 26th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM), Seoul, Republic of Korea, June 27-30.
 31. رمضانیان، محمدرحیم، آذر، عادل، صفری، محدثه، (1398)، تاثیر نوآوری محوری بر عملکرد مالی از طریق یکپارچگی زنجیره تأمین و قابلیت‌های رقابتی، فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 3، شماره 12، صفحه 214-232.
 32. کدخدایی، سلمان، وکیلی منفرد، امین، طولابی، شهین، کاظمی منش، شیما، (1398)، ارزیابی تاثیر نوآوری ارزش مشارکت زنجیره تأمین، قابلیت زنجیره تأمین و مزیت رقابتی در مخابرات لرستان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، کد COI مقاله: MIEACONF02_019.
 33. رنجبر ضرابی، رضا، (1398)، تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد زنجیره تأمین در اداره تعاون روستایی شهر همدان؛ کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در مدیریت و مهندسی صنایع، کد COI مقاله: MIECONF01_064.
 34. مطبوع، ریحانه، استخریان، امیررضا، (1396)، بررسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم یکپارچه­سازی مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد سازمان­ها؛ اولین کنفرانس ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، سپیدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان.
 35. بیگلری، احمد، (1396)، بررسی میزان یکپارچگی زنجیره تأمین در صنعت ساختمان و تاثیر آن بر عملکرد سازمان، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد، مدیریت.
 36. Zhaojun, B.H., Haozhe, H., Zhao, Ch.X., (2015), The Effect of High-Involvement Human Resource Management Practices on Supply Chain Integration, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 45(8), 716-746.
 37. Alfalla-Luque, R., Marin-Garcia, J.A., Medina-Lopez, C., (2014), An Analysis of the Direct and Mediated Effects of Employee Commitment and Supply Chain Integration on Organisational Performance, International Journal of Production Economics, in press.
 38. Fawcett, A.M., & Fawcett, S., (2013), Awareness Is Not Enough: Commitment and Performance Implications of Supply Chain Integration, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43, 205-230.
 39. Prajogo, D., Huo, B., Han, Z., (2012), The Effects of Different Aspects of ISO 9000 Implementation on Key Supply Chain Management Practices and Operational Performance, Supply Chain Management, 17, 306-322.
 40. Ngo, L.V., & O'Cass, A., (2011), The Relationship between Business Orientations and Brand Performance, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23(5), 684-713.
 41. Battor, M., & Battor, M., (2010), The Impact of Customer Relationship Management Capability on Innovation and Performance Advantages: Testing a Mediated Model, Journal of Marketing Management, 26(9-10), 842-857.
 42. Garcia-Morales, V.J., Martin-Rojas, R., Lardon-Lopez, M.E., (2018), Influence of Social Media Technologies on Organizational Performance Through Knowledge and Innovation, Baltic Journal of Management, https://doi.org/10.1108/BJM-04-2017-0123.
 43. Sutarlan, S., (2018), Innovation and Market Orientation Model in Improving the Performance of BRI, Journal of Research in Marketing, 8(3).
 44. Cho, H.J., & Pucik, V., (2005), Relationship between Innovativeness, Quality, Growth, Profitability, and Market Value, Strategic Management Journal, 26(6), 555-575.
 45. Wong, C.Y., Boon-itt, S., Wong, C.W.Y., (2011), The Contingency Effects of Environmental Uncertainty on the Relationship between Supply Chain Integration and Operational Performance, Journal of Operations Management, 29(6), 604-615.
 46. Huo, B., (2012), The Impact of Supply Chain Integration on Company Performance: An Organizational Capability Perspective, Supply Chain Management: An International Journal, 17(6), 596-610.
 47. Flynn, B.B., Huo, B., Zhao, X., (2010), The Impact of Supply Chain Integration on Performance: A Contingency and Configuration Approach, Journal of Operations Management, 28, 58–71.
 48. Li, G., Yang, H., Sun, L., Sohal, A.S., (2009), The Impact of IT Implementation on Supply Chain Integration and Performance, International Journal of Production Economics, 120(1), 125–138.
 49. Rosenzweig, E.D., (2009), A Contingent View of E-Collaboration and Performance in Manufacturing, Journal of Operations Management, 27(6), 462-78.
 50. Rosenzweig, E.D., Roth, A.V., Dean, J.W.Jr., (2003), The Influence of an Integration Strategy on Competitive Capabilities and Business Performance: An Exploratory Study of Consumer Products Manufacturers, Journal of Operations Management 21(4), 437-456, 2003.
 51. Luzzini, D., Brandon-Jones, E., Brandon-Jones, A., Spina, G., (2015), The Role of Intra- And Inter-Firm Collaborative Capabilities in the Upstream Supply Chain, International Journal of Production Economic, 165, 51-63.
 52. Ahmed, M.U., Kristal, M.M., Pagell, M., (2014), Impact of Operational and Marketing Capabilities on Firm Performance: Evidence from Economic Growth and Downturns, International Journal of Production Economics, 154, 59-71.
 53. Nieves, J., & Quintana, A., (2018), Human Resource Practices and Innovation in the Hotel Industry: The Mediating Role of Human Capital, https://doi:10.1177/1467358415624137.
 54. سلیمی فرد، خداکرم، جاویدفر، محبت، محمدی زاده، زهرا، (1397)، یک مدل تحلیلی برای سنجش عوامل مؤثر بر معماری منابع انسانی سازمان، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، شماره 4، (شماره پیاپی 34)، سال دهم.
 55. Lee, K.H., Mauer, D.C., Xu, E.Q., (2018), Human Capital Relatedness and Mergers and Acquisitions, Journal of Financial Economics, https://doi:10.1016/j.jfineco.2018.03.008.
 56. Kim, P.B., Lee, G., Jang, J., (2017), Employee Empowerment and Its Contextual Determinants and Outcome for Service Workers: A Cross-National Study, Management Decision, 55(5), 1022-1041, https://doi.org/10.1108/MD-02-2016-0089.
 57. Barnes, Ch. M., Jiang, K., Lepak, D.P., (2016), Sabotaging the Benefits of Our Own Human Capital: Work Unit Characteristics and Sleep, Journal of Applied Psychology, 101(2), 209-221.
 58. Khairudin, N., Khairudin, R., Abdul Hamid, M.N., Hancock, Ph., McGill, T., Ahmad Zaman, Z., (2016), The Importance of Human Capital Perspective in the Learning Management System (Lms) Decision Making Process at Universities, Journal Psikologi Malaysia, 30(2), 102-113.
 59. Hasani, K., & Sheikhesmaeili, S., (2016), Knowledge Management and Employee Empowerment: A Study of Higher Education Institutions, Kybernetes, 45(2), 337-355.
 60. برهانی نیا، رضا، (1391)، رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی.
 61. غلامی، سودابه، ناظری، علی، (1397)، مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد سازمان؛ نقش
  تعدیل­گر گواهینامه ایزو، فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، شماره ۱، سال هشتم.
 62. میراعلمی، سیده فرنوش، (1395)، یکپارچگی مدیریت زنجیره تأمین، دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تأمین و لجستیک، کد COI مقاله: SCLO02_023.
 63. Jorgensen, H.B., & Andersen, K.K., Elizabeth J. Wilson, (2018), Accelerating The Clean Energy Revolution - Perspectives on Innovation Challenges: DTU International Energy Report.
 64. Forgeard, M.J.C., & Kaufman, J.C.,(2015), Who Cares About Imagination, Creativity, and Innovation, and Why? A Review. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Advance Online Publication. http://dx.doi.org/10.1037/aca0000042.
 65. Bowie, D., & Buttle, F., (2016), Hospitality Marketing An introduction. Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 200 Wheeler Road, Burlington, MA 01803.
 66. Dosi, G., Grazzi, M., Moschella, D., (2014), Technology and Costs in International Competitiveness: From Countries and Sectors to Firms, ISSN 2282-6483.
 67. وظیفه­دوست، حسین، حاجلو، محمد­حسین، نظرپور، فریده، (1392)، بررسی تأثیر پیاده­سازی
  استراتژی­های رقابتی پورتر در پاسخگویی به نیاز بازار محوری مشتریان شرکت پتروشیمی، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11، شماره 3، صفحه 121-139.
 68. Subramonya, M., Segersb, J., Chadwickc, C., Shyamsunder, A., (2018), Leadership Development Practice Bundles and Organizational Performance: The Mediating Role of Human Capital and Social Capital, Journal of Business Research, 120-129.
 69. قطبی، سیمین، فهیم‌نیا، فاطمه، طارمی‌راد، حسن، نوروزی چاکلی، عبدالرضا، (1397)، ارزیابی عملکرد مراکز دانشنامه‌نگاری در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی براساس مدل منشور عملکرد (نمونه‌پژوهی: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 1(شماره پیاپی113)، دوره 29، صفحه 85-101.