نقش مصالح در ساختمان های سبز : شناسایی ریسک ها و موانع

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قزوین)، قزوین، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران

چکیده

صنعت ساخت و ساز تاثیر عمیقی بر روی محیط‌زیست، اقتصاد و سلامت عمومی دارد. دغدغه‌های عمومی پیرامون تاثیر صنعت ساخت و ساز بر تغییرات اقلیم جهانی، مصرف منابع انرژی و سلامت مردم، باعث تمرکز محققان و عوامل اجرایی بر طراحی پایدار و اجرای ساختمان سبز شده داده‌است. به منظور طراحی و اجرای صحیح ساختمان سبز لازم است تا عواملی که ممکن است مانع پیشرفت و حتی موفقیت پروژه هستند شناسایی شده و پاسخی مناسب جهت رویارویی با این موانع اتخاذ گردد. مفهوم ساختمان سبز در کشور ایران اخیرا معرفی گردیده است، بنابراین این نیاز بیش از پیش احساس می‌گردد. چرا که شناسایی خطرها بخصوص با توجه به این‌که تجربه اجرایی ساختمان‌های سبز در ایران بسیار کم است کمک شایانی در اجرای آن خواهد نمود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی مهم‌ترین موانع و ریسک‌های مرتبط با بخش مصالح ساختمان سبز است. در ابتدا با استفاده از پژوهش‌های پیشین ریسک‌ها و موانع شناسایی گردیده و در ادامه دسته‌بندی موانع با توجه به مراحل چرخه‌حیات پروژه و همچنین وجوه پایداری صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of materials in green buildings: identifying risks and barriers

نویسندگان [English]

 • Turan Karimaei 1
 • Faezeh Taherkhani 2
 • Shadi Motamedi 3
1 M.Sc. in Engineering & Construction Management, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 B.Eng. Student, Faculty of Civil & Architectural Engineering, Islamic Azad University (Qazvin Branch), Qazvin, Iran
3 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

The construction industry has a profound impact on the environment, the economy and public health. Public concerns about the impact of the construction industry on global climate change, energy consumption and public health, causes to researchers and executives focus on sustainable design and green building implementation. In order to properly design and implement a green building, it is necessary to identify the factors that may hinder the progress and even success of the project and to adopt an appropriate response to address these obstacles. The concept of green building is recently introduced in Iran, so this need is felt more than ever. Given that very limited executive experience of green buildings in Iran risks identification can be helpful to GB implementation. The aim of the present study is to identify the most important barriers and risks related to the green building materials sector. At first, using previous researches, risks and barriers were identified and then they were classified according to the stages of the project life cycle and the aspects of sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green building
 • green building materials
 • risk
 • barriers
 • construction industry
 1. Shi, X. (2011). “Design optimization of insulation usage and space conditioning load using energy simulation and genetic algorithm.” Energy, 36(3), 1659-1667.
 2. ASTM International. (2001). StandardTrminology for Sustainability Relative to ethe Performance of Buildings, United States. Designation E 2114 – 01.
 3. Azhar, S., Carlton, W. A., Olsen, D., & Ahmad, I. (2011). Building information modeling for sustainable design and LEED® rating analysis. Automation in construction, 20(2), 217-224.
 4. Wu, Hao. (2012). A multi-objective optimization model for green building design. HKU Theses Online (HKUTO)
 5. Bing, L., & Tiong, R. L. (1999). Risk management model for international construction joint ventures. Journal of Construction Engineering and Management, 125(5), 377-384.
 6. Carson, R., Darling, L., Darling, L., Houghton Mifflin Company, & Riverside Press (Cambridge, Mass.). (1962). Silent spring. Boston: Houghton Mifflin Company.
 7. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. (1980). World Conservation Strategy. Living Resource Conservation for Sustainable Development.
 8. Rees, W. E. (1998). Understanding sustainable development. In Sustainable development and the future of cities (pp. 17-42). Practical Action Publishing.
 9. Singh, S. K. (2016). Sustainable development: A literature review. The International Journal of Indian Psychology, 6, 63-69.
 10. International Union for Conservation of Nature.(2006).The future of Sustainability. Received from < https/://cmsdata.iucn.org>downloads>iucn_future__of_ Sustainability>.(sep.1.2018).
 11. UNEP, O. S. (2003). Handbook for the International Treaties for the Protection of the Ozone Layer. In The Vienna Convention (1985). The Montreal Protocol (1987). Sixth Edition. Nairobi: UNEP.
 12. González, M. J., & Navarro, J. G. (2006). Assessment of the decrease of CO2 emissions in the construction field through the selection of materials: Practical case study of three houses of low environmental impact. Building and environment, 41(7), 902-909.
 13. International Council for Research and Innovation in Building. (2012). “CIB Group SustainabilityReport”.<https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/31901/original/CIB_SustainabilityReport2012_ENG.pdf?1378281834>.(1.2018).
 14. United States Environmental Protection Agency. (2009). ‘’what is sustainability?”. <https://www.epa.gov/sustainability/learn-about-sustainability#what>.(1.2018).
 15. S. Environmental Protection Agency. (2009). Green Building Basic Information. http://www.epa.gov/greenbuilding/pubs/about.html>.(June.1.2017).
 16. Whole Building Design Guide. (2009). “Sustainable”. <https://www.wbdg.org/design-objectives/sustainable>.(June.1.2017).
 17. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) (2016) http:// www. usgbc. org/ leed.
 18. International Energy Agency. (2016). Total Primary Energy Supply (TPES). Retrieved from <https://www.iea.org/statistics/?country=WORLD&year=2016&category=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&mode=chart&dataTable=BALANCES>.(June.1.2017).
 19. دولتشاهی پیروز، محمود، و طهماسبی آشتیانی، هادی. انسان، انرژی، محیط‌زیست و چشم‌اندازی به آینده. فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 56، صفحه 315-337. 1389.
 20. معاونت امور برق و انرژی. (1390). ترازنامه انرژی وزارت نیرو. برگرفته از: www.saba.org.ir/saba_content/media/image/(25 شهریور 1397).
 21. نظری، احد؛ فرصتکار، احسان؛ و کیافر، بهراد. (1387). مدیریت ریسک در پروژه‌ها. چاپ اول. تهران. معاونت برنامه- ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- مرکز مدارک علمی- موزه و انتشارات.
 22. ذکایی آشتیانی، محسن. (1392). راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه PMBOK. انتشارات آدینه.
 23. باقلانی، مصطفی؛ شیروانی، فریدون. (1393). ارزیابی پاسخ‌های مبتنی بر ریسک‌های پروژه­های عمرانی در شرایط فازی. اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه­های عمرانی، گرگان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان.
 24. Ranaweera, R.; Crawford, R.H. (2010). Using Early-Stage Assessment to Reduce the Financial Risks and Perceived Barriers of Sustainable Buildings. J. Green. Build. 5, 129–146
 25. Ashuri, B., & Durmus-Pedini, A. (2010). An overview of the benefits and risk factors of going green in existing buildings. International Journal of Facility Management, 1(1).
 26. Tollin, (2011). M. Green building risks: It is not easy being green. Environ. Claim. J.23, 199–213. Development (January 2005- December 2014): Framework for a Draft International.
 27. Bond S. (2011). Barriers and drivers to green buildings in Australia and New Zealand. Journal of Property Investment & Finance, Vol. 11, 494-509.
 28. Fortunato III, B. R., Hallowell, M. R., Behm, M., and Dewlaney, K. (2012). “Safety risk identification for high performance sustainable building construction.” J. Constr. Eng. Manage., 138(4), 499–508, doi: 1061/
 29. Li, Y.Y.; Chen, P.H.; Chew, D.A.S.; Teo, C.C. Exploration of critical resources and capabilities of design firms for delivering green building projects: Empirical studies in Singapore. Habitat Int. 2014, 41, 229–235.
 30. Wimala M, Akmalah E, Ranga Sururi M. (2016). Breaking through the barriers to green building movement in Indonesia: insights from building occupants.3 rd International Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE ,8-12.
 31. اکبری، سعید؛ حسینی، سیدمحمدجواد؛ و شعبانی اصل، علی. (1393). اولویت­بندی ریسک­های ایمنی برای ساختمان­های سبز با استفاده از استاندارد. اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار. https://www.civilica.com/Paper-ICESCONF01-ICESCONF01_277.html
 32. قاسمی نژاد، رویا. (۱۳۹۵). بررسی ریسک­های پروژه­های ساختمانی سبز (به ویژه ریسک­های ایمنی و ذینفعان). چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی. https://www.civilica.com/Paper-ICSAU04-ICSAU04-2527.html
 33. طارمیان، عارف؛ طاهرخانی، روح الله. (۱۳۹۶). بررسی و تحلیل ریسک های اجرایی در ساختمان های سبز در توسعه پایدار با رویکرد AHP. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران، دانشگاه اسوه - تهران - دانشگاه شهید بهشتی.
   https://www.civilica.com/Paper-CICEAUD01-CICEAUD01_1059.html
 34. Zhao, X.; Hwang, B.G. (2016). GAO, Y. A fuzzy synthetic evaluation approach for risk assessment: A case of Singapore’s green projects. J. Clean. Prod, 115, 203–213. 
 35. Polat, G., Turkoglu, H., & Gurgun, A. P. (2017). Identification of Material-related Risks in Green Buildings. Procedia Engineering, 196, 956-963. 
 36. فضلی، مسعود؛ جعفرزاده افشاری، احمد؛ حاجی‌آقایی کشتلی. (1397). شناسایی و ارزیابی ریسک در پروژه های ساختمانی سبز (مطالعه موردی). سومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی. http://icim.atu.ac.ir/paper?manu=101598