شناسایی و اولویت بندی موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مدیریت شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد صفادشت)، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد صفادشت)، تهران، ایران.

چکیده

مشارکت بخش خصوصی به ویژه در اقتصاد شهری و پروژه های شهرداری نقشی حیاتی در توسعه جوامع ایفا می کند. بی شک نخستین گام در جهت توسعه مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مدیریت شهری شناسایی دلایل عدم تمایل و رفع موانع موجود در زمینه مشارکت این بخش در پروژه های شهری است. در همین راستا هدف از این مطالعه شناسایی و ارزیابی موانع موثر بر عدم مشارکت شرکتهای خصوصی در پروژه های سرمایه گذاری مدیریت شهری استان البرز می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش و ماهیت، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. روش گردآوری داده ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی شامل پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه می باشد. یافته های این پژوهش گویای این هستند که موانع موثر بر عدم مشارکت شرکت های خصوصی در پروژه های مدیریت شهری در استان البرز به ترتیب موانع مرتبط با عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی می باشند. عامل اقتصادی با مانع نوسانات نرخ تورم و بهره و بازار ارز، به عنوان تاثیر گذار ترین و عامل زیست محیطی با مانع ریسک های طبیعی شامل ریسک های مرتبط با آب و هوا و اقلیم محل انجام پروژه، شرایط محیط درونی و بیرونی پروژه و فورس ماژورها، به عنوان کم اثرترین عوامل مشخص گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing barriers to private sector participation in urban management projects

نویسندگان [English]

 • Mohamadreza Abdolalipoor 1
 • Roohollah Taherkhani 2
 • Alireza Lork 3
1 M. Sc. of Engineering and Construction Management, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Safadasht Branch), Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University (Safadasht Branch), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Private sector participation, especially in the urban economy and municipal projects, plays a vital role in the development of communities. Undoubtedly, the first step in developing private sector participation in urban management projects is to identify the reasons for reluctance and remove existing barriers to the sector's participation in urban projects. In this regard, the purpose of this study is to identify and evaluate the barriers affecting the non-participation of private companies in investment management projects in Alborz province. The present research is applied research in terms of purpose and descriptive-survey research in terms of method and nature. The method of data collection is based on library studies and field studies, including a researcher-made questionnaire and interviews. The findings of this study indicate that the effective barriers to non-participation of private companies in urban management projects in Alborz province are barriers related to economic, political, legal, social, technical and environmental factors, respectively. Economic factor by preventing fluctuations in inflation and interest rates and foreign exchange market, as the most effective and environmental factor by preventing natural risks including risks related to the climate and climate of the project site, internal and external environmental conditions of the project and force majeure, were identified as the least effective factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban management
 • urban projects
 • public-private partnership
 • municipality
 1. مقدم، ح. (1393). "دلایل عدم مشارکت بخش خصوصی در پروژه های دولتی با نگاهی به مشارکت در پروژه های شهری لار"، هفته نامه صحبت نو، شماره پنجم.
 2. غیاث آبادی، ع.، فرخی، م. (1390). "نگاهی به مشارکت عمومی-خصوصی در کشورهای مختلف"، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2460، ش ص 28.
 3. شاکری، ا.، عبدی، ح. (۱۳۸۵). "بررسی موانع اصلی موفقیت بخش خصوصی داخلی در مشارکت پروژه های عمرانی"، اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.
 4. شرزه ای، غ. (1387). "شناخت و تحلیل پایداری اقلام درآمدی شهرداری های کشور"،. فصلنامه مدیریت شهری، شماره 20، ش ص 23-37.
 5. شایگان، ا. (1389). "شهرداری ها و مشارکت های عمومی-خصوصی"، سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف.
 6.  Besada, H. (2013). Doing Business In Fragile States: The Private Sector, Natural Resources And Conflict In Africa. UK: James Currency Publishers.
 7.  Cheung, E., Chan, A. P. C., Lam, P. T. I., Chan, D. W. M., Ke, Y .(2012). “A Comparative Study Of Critical Success Factors For Public Private Partnerships (PPP) Between Mainland China And The Hong Kong Special Administrative Region”. Facilities -Special Issue on Facility Management Development, 30(13/14), 647-666.
 8.  Agyemang, P., (2011). “Effectiveness Of Public Private Partnership In Infrastructure Projects”,The University Of Texas At Arlington, Pro Quest LLC, UMI Number: 1493621.
 9.  Albert P. C. Chan; Patrick T. I. Lam; Daniel W. M. Chan, M.ASCE; Esther Cheung; Yongjian Ke., (2010). “Potential Obstacles to Successful Implementation of Public-Private Partnerships in Beijing and the Hong Kong Special Administrative Region”, Journal of Management in Engineering, 26 (1), 30-40.
 10.  Akampurira E., Root D., Shakantu, W., (2007). “Factors Constraining The Implementation Of Public-Private Partnership In The Electricity Sectors In Uganda”, Jesa, 20(2), 4. 
 11.  Hammami., M., Ruhashyankiko, J., Francois., Y, Etienne. B. (2006). Determinants Of Public-Private Partnerships In Infrastructure. Washington, D.C : International Monetary Fund
 12. مفتاحی، ه.، قراخانی، د. (1395). "شناسایی و ارزیابی موانع موثر بر عدم مشارکت شرکت های خصوصی در پروژه های سرمایه گذاری مدیریت شهری قزوین با استفاده ازتکنیک DEMATELL فازی". اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، تهران، دفتر کنفدراسیون بین المللی مخترعین جهان در ایران، دانشگاه جامع علمی کاربردی مینو.
 13. رجایی، س. ع.، خراسانی، م. ا. (1394). "شناخت و تحلیل موانع پیش روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری تهران)"، پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 3 (2)، ش ص 191-210.
 14. عبدالملکی، م.، نجفقلی زاده ایرانجق، ن.، آسیان، ا.، رجبی جورشری، م. (1394). "تأمین نظام مالی و سرمایه گذاری پایدار در پروژه های شهری (بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده) با رویکرد مشارکت بخش خصوصی- عمومی"، دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین
 15. صادقی، س. ک.، محمدزاده، پ.، صبح خیز زنوزی،؛ ش. (1394). "عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصی، به عنوان رهیافتی در تامین منابع پایدار مالی پروژه های شهرداری"، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 3 (11)، ش ص 153-167.
 16. محمدی، ک.، رضویان، م. ت.، صرافی، م.، غلامحسینی، ا. (1393). "شراکت بخش های عمومی-خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران"، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 2 (8)، ش ص 109-127.
 17. شاهنوشی، ن.، مهچوری کارمزدی، ک.، رحمتی، ا. ا. (1392). "روش های مناسب تأمین مالی برای توسعه سرمایه گذاری شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)"، اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، مشهد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی. 
 18. غفاری، غ.، جمشیدزاده، ا. (1390). "مشارکت های مردمی و امور شهری (بررسی موانع، مشکلات و راهکارهای توسعه مشارکت های مردمی). مطالعات شهری (مدیریت شهری و شهر تهران)"، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
 19. میرموسوی، س. ع. (1375). "مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکتی"، مجله نقد و طنز،  2 (7) و (8)، ش ص 86-111.
 20. Driskell, D., (2002). Creating Better Cities With Children Andyouth (A Manual For Participation ). UK: UNESCO Publishing and Earth Scan Publication Ltd.
 21. حبیبی، س. م.، سعیدی رضوانی، ه. (1384). "شهرسازی مشارکتی کاوشی نظری در شرایط ایران"، نشریه هنرهای زیبا،  دانشگاه تهران، 24 (0)، ش ص 15-24.
 22. سیف الهی، ع. (1394). "قراردادهای مشارکت دولتی-خصوصی (PPP) در حوزه دریایی، محرک ها و موانع سرمایه گذاری خارجی در بنادر ایران"، جهت ارائه در اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی ایران، بخشی از مطالعه انجام گرفته به عنوان پایان نامه دوره تحصیلات تکمیلی ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی دانشگاه آنتورپ، بلژیک.
 23. احمدی، م. (1394). "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه تامین مالی پروژه های زیربنایی در بستر  اقتصادمقاومتی"، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پیشرفت ایران، گذشته، حال، آینده، تهران.
 24. احمدی، ل.، بمانیان، م. ر.، صبحیه، م. ح.. (1385). "امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان BOT."، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران.
 25. ابوالحسنی هستیانی، ا.، بنار، ش. (1394). "مقایسه شاخص های تاثیر گذار در طبقه بندی پروژه های شهری شهرداری تهران با سایر شهرهای منتخب"، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 3 (13)، ش ص 143-164.
 26. بانک پروژه های مطالعاتی و طراحی شهرداری قزوین شامل 303 پروژه از سال88 تا 94 (1394)، قزوین: سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین.
 27. سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازی، ا. (1383). "روش های تحقیق در علوم رفتاری"، تهران: نشر آگاه.
 28. حبیبی، آ. (1386). "آموزش کاربردی SPSS". چالوس: نشر الکتریک پایگاه اینترنتی پارس مدیر.
 29.  Nur A.,(2011). “Risk allocation in Public-Private Partnership (PPP) Project: A Review on Risk Factors”, International Journal of Sustainable Construction Engineering & Technology, 2 (2).
 30.  Sarvari H.,  Valipour A., Nordin Y, Norhazilan Md., (2014). “Risk Ranking of Malaysian Public Private Partnership Projects”, Applied Mechanics and Materials, 567
 31.  جلایی اسفندآبادی، س. ع.، صمیمی، س.(1393). "بررسی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی نظام)"، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، 2 (7)، ش ص 89-109
 32. پژویان، ج.، خسروی، ت. (1391). "تأثیر تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی"، فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری، 1 (4)، ش ص 1-17.