دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

بررسی خصوصیات مکانیکی و دوام نمونه‌های بتنی حاوی نانوسیلیس در شرایط اسیدی در حالت غرقابی

صفحه 1-7

محمد فلاح شیروانی؛ امید بامشاد؛ مهدی مهدیخانی؛ رویا شریفی


مرور ادبیات

بررسی، شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها

صفحه 14-24

توران کریمایی؛ رامین انصاری؛ محمود مهدویان


مقاله پژوهشی

شناسایی و اولویت بندی موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مدیریت شهری

صفحه 25-36

محمد رضا عبدالعلی پور؛ روح اله طاهرخانی؛ علیرضا لرک