تاثیر آب مغناطیسی بر مشخصات مکانیکی ملات خودتراکم سخت شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین-المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بتن خودتراکم یکی از دستاوردهای مهم و قابل توجه علم تکنولوژی بتن است. در برخی کشورها مطالعاتی در مورد کاربرد آب مغناطیسی و تأثیر آن بر بتن در حال انجام است. طبق نتایج این تحقیقات، با اعمال میدان مغناطیسی به آب معمولی، ساختار مولکول های آن دچار دگرگونی می‌شود بطوریکه می توان گفت با عبور مولکول های آب از میان یک میدان مغناطیسی، تغییر بسزایی در طرز آرایش آنها در مایع ایجاد می شود. در این مقاله تغییرات خواص ملات های خودتراکم سخت شده ناشی از کاربرد آب مغناطیسی در مرحله ساخت و عمل آوری بررسی شده است و لذا آزمایشات مقاومت فشاری، تیر خمشی و جذب آب موئینه به عنوان معیارهای مهم در حالت سخت شده بر روی نمونه‌های آزمایشگاهی ساخته شده با استفاده از آب های معمولی و نیز آب های فراوری شده به مدت 5، 10، 15 و 20 دقیقه انجام گرفته است. نتایج آزمایش‌ها نشان دهنده آن است که آب مغناطیسی سبب بهبود معیارهای مقاومتی بتن سخت شده می‌شود. بنابراین برای رسیدن به رده مشخصی از کارایی و مقاومت، در صورت استفاده از آب مغناطیسی می‌توان نسبت آب به سیمان بتن و یا فوق روان‌کننده را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of magnetic water on the mechanical properties of hardened self-compacting mortar

نویسندگان [English]

 • Mahdi Mahdikhani 1
 • Omid Bamshad 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
2 MSc student, Faculty of Technical and Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Self-compacting concrete is one of the most important and significant achievements of concrete technology. In some countries, studies are being conducted on the use of magnetic water and its effect on concrete. According to the results of this research, by applying a magnetic field to ordinary water, the structure of its molecules changes so that it can be said that as water molecules pass through a magnetic field, there is a significant change in the arrangement of them in the liquid. In this paper, changes in the properties of hardened self-compacting mortars due to the use of magnetic water in the fabrication and processing stage have been investigated. It has been done for 5, 10, 15 and 20 minutes using ordinary water as well as processed water. The results of the experiments show that magnetic water improves the strength standards of hardened concrete. Therefore, in order to achieve a certain level of efficiency and strength, if the magnetic water is used, the ratio of water to concrete or superplasticizer can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-compacting mortar
 • magnetic water
 • compressive strength
 • bending beam
 • capillary water absorption
 1. Curie, Magnetic water treatment for scale prevention, Water Res. 35 (2001) 3249–3259.
 2. Britain, W. Sciences, Magnetic amelioration of scale formation, Water Res. 30 (1996) 247–260.
 3. M.D. Coey, S. Cass, Magnetic water treatment, J. Magn. Magn. Mater. 209. 209 (2000) 71–74.
 4. J. Kronenbergft, EXPERIMENTAL EVIDENCE FOR EFFECTS OF MAGNETIC FIELDS irN MOVING WATER Klaus, IEEE Trans. Magn. 21 (1985) 2059–2061.
 5. Su, C. Wu, Effect of magnetic field treated water on mortar and concrete containing fly ash, Cem. Concr. Compos. 25 (2003) 681–688.
 6. Yaseri, M. Mahdikhani, A. Jafarinoor, V. Masoomi Verki, M. Esfandyari, S.M. Ghiasian, The development of new empirical apparatuses for evaluation fresh properties of self-consolidating mortar: a theoretical and experimental study, Constr. Build. Mater. 167 (2018) 631–648. doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.02.021.
 7. A. Rizwan, T.A. Bier, Blends of limestone powder and fly-ash enhance the response of self-compacting mortars, Constr. Build. Mater. 27 (2012) 398–403. doi:10.1016/j.conbuildmat.2011.07.030.
 8. Güneyisi, M. Gesog, I. Altan, H. Öznur Öz, Utilization of cold bonded fly ash lightweight fine aggregates as a partial substitution of natural fine aggregate in self-compacting mortars, Constr. Build. Mater. 74 (2015) 9–16. doi:10.1016/j.conbuildmat.2014.10.021.
 9. Madandoust, E. Mohseni, S.Y. Mousavi, M. Namnevis, An experimental investigation on the durability of self-compacting mortar containing nano-SiO2, nano-Fe2O3 and nano-CuO, Constr. Build. Mater. J. 86 (2015) 44–50. doi:10.1016/j.conbuildmat.2015.03.100.
 10. Mohseni, B. Mehdizadeh, J. Yang, M. Ali, Single and combined effects of nano-SiO2, nano-Al2O3 and nano-TiO2 on the mechanical, rheological and durability properties of self-compacting mortar containing fly ash, Constr. Build. Mater. 84 (2015) 331–340. doi:10.1016/j.conbuildmat.2015.03.006.
 11. Benli, M. Karatas, E. Gurses, Effect of sea water and MgSO4 solution on the mechanical properties and durability of self-compacting mortars with fly ash /silica fume, Constr. Build. Mater. J. 146 (2017) 464–474. doi:10.1016/j.conbuildmat.2017.04.108.
 12. ASTM C 150-07, Standard Specification for Portland Cement., American Society for Testing and Materials, 2008.
 13. ASTM C 136-01, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates, American Society for Testing and Materials, 2001.
 14. ASTM C494/C494M-17, Standard specification for chemical admixtures for concrete, American Society for Testing and Materials, 2002.
 15. ACTM C 78-02, Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading), 2002.