روش پویایی سیستم: رویکردی جامع برای مدیریت عملکرد در پروژه های ساخت

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران

چکیده

امروزه صنعت ساخت و ساز، به یکی از صنایع مادر تبدیل شده است که طیف گسترده ای از صنایع وابسته را تشکیل می دهد. تغییرات سریع در محیط ساخت و ساز برای یک شرکت یا سازمان نیاز به تلاشهای مختلفی برای زنده ماندن و رشد دارد و حیاتشان به نحوه مدیریت صحیح آنها در انجام پروژه هایشان بستگی دارد. موفقیت پروژه های ساخت یکی از اهداف اصلی مدیران پروژه است. یکی از راههای ارزیابی و کنترل موفقیت پروژه، اعمال مدیریت عملکرد پروژه است. با توجه به شرایط موجود، شرکت ها و سازمان ها اهمیت ارزیابی عملکرد را برای بهبود رقابت خود تشخیص می دهند. از این رو در این تحقیق با مرور و بررسی ادبیات تحقیق مربوط به ارزیابی عملکرد پروژه ها، کلیدی ترین شاخص های اندازه گیری عملکرد، شناسایی و ارائه شده است. طبق محاسبات و بررسی های انجام شده مهمترین شاخصهای کلیدی به ترتیب اولویت عبارتند از: ایمنی، هزینه، کیفیت، زمانبندی، بهره وری، رضایت مشتری، سود آوری، رضایت تیم، محیط زیست و پایداری. همچنین، با توجه به اینکه پروژه های ساخت و ساز همواره در حال پیشرفت و پیچیده تر شدن و دارای روابط و ساختارهای خطی و غیر خطی زیادی هستند، می توان این پروژه ها را نوعی از سیستمهای پویا به شمار آورد. مطالعات نشان می دهد که استفاده از روش پویایی سیستم، تاثیر زیادی بر موفقیت و بهبود عملکرد پروژه های ساخت و ساز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

System Dynamics Method: A Comprehensive Approach to Performance Management in Construction Projects

نویسندگان [English]

 • Shohreh Moradi 1
 • Ramin Ansari 2
 • Roohollah Taherkhani 2
1 Master Student, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Today, the construction industry has become one of the mother industries, which forms a wide range of related industries. Rapid changes in the construction environment require different efforts for a company or organization to survive and grow, and their life depends on how they manage their projects correctly. The success of construction projects is one of the main goals of project managers. One of the ways to evaluate and control project success is to apply project performance management. According to the existing conditions, companies and organizations recognize the importance of performance evaluation to improve their competitiveness. Therefore, in this research, by reviewing and reviewing the research literature related to project performance evaluation, the most key indicators of performance measurement have been identified and presented. According to the calculations and investigations, the most important key indicators are: safety, cost, quality, schedule, productivity, customer satisfaction, profitability, team satisfaction, environment and sustainability. Also, considering that construction projects are always progressing and becoming more complex and have many linear and non-linear relationships and structures, these projects can be considered a type of dynamic systems. Studies show that the correct use of the system dynamics method in this field have a great impact on the success and improvement of the performance of construction projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance management
 • construction projects
 • key performance indicators
 • system dynamics
 • project success
 1. Mohammadi, A., Tavakolan, M., & Khosravi, Y. (2018). Factors influencing safety performance on
  construction projects: A review. Safety science, 109, 382-397.
 2. Fung, H. P., & Siow, H. (2013).. Open Journal of Social Science Research OJSSR, 1(9), 238-249.
 3. Leon, H., Osman, H., Georgy, M., & Elsaid, M. (2017). System dynamics approach for forecasting
  performance of construction projects. Journal of Management in Engineering, 34(1), 04017049.
 4. Chovichien, V., & Nguyen, T. A. (2013). List of indicators and criteria for evaluating construction
  project success and their weight assignment. Paper presented at the Proceedings of the 4th International
  Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2013).
 5. Parfitt, M. K., & Sanvido, V. (1993(. Journal of Management in Engineering, 9(3), 243-249.
 6. Freeman, M., & Beale, P. (1992). Measuring project success.
 7. Iram, N., Khan, B., Sahibzada, U. F., & Ahmad, M. S. (2016). Critical factors influencing the project
  success: An analysis of projects in manufacturing and construction industries in punjab, pakistan.
  International Journal of Business Studies Review, 1(1), 34-43.
 8. Heravi, G., & Ilbeigi, M. (2012). Development of a comprehensive model for construction project
  success evaluation by contractors. Engineering, Construction and Architectural Management, 19(5),
  526-542.
 9. Kennerley, M., & Neely, A. (2002). A framework of the factors affecting the evolution of performance
  measurement systems. International journal of operations & production management, 22(11), 1222-
 10. Ogunlana, S. O. (2010). Beyond the ‘iron triangle’: Stakeholder perception of key performance
  indicators (KPIs) for large-scale public sector development projects. International journal of project
  management, 28(3), 228-236.
 11. Ward, S., Curtis, B., & Chapman, C. (1991). Objectives and performance in construction projects.
  Construction Management and Economics, 9(4), 343-353.
 12. Neely, A., Mills, J., Platts, K., Richards, H., Gregory, M., Bourne, M., & Kennerley, M. (2000).
  Performance measurement system design: developing and testing a process-based approach.
  International journal of operations & production management, 20(10), 1119-1145.
 13. Excellence, C. (2006). UK Construction Industry Key Performance Indicators: Handbook. CE, London,
 14. Rankin, J., Fayek, A. R., Meade, G., Haas, C., & Manseau, A. (2008). Initial metrics and pilot program
  results for measuring the performance of the Canadian construction industry. Canadian Journal of Civil
  Engineering, 35(9), 894-907.
 15. Leong, T. K., Zakuan, N., Mat Saman, M. Z., Ariff, M., Md, S., & Tan, C. S. (2014). Using project
  performance to measure effectiveness of quality management system maintenance and practices in
  construction industry. The scientific world journal, 2014.
 16. Chan, A. P., & Chan, A. P. (2004). Key performance indicators for measuring construction success.
  Benchmarking: an international journal, 11(2), 203-221.
 17. Hwang, B.-G., Thomas, S. R., Haas, C. T., & Caldas, C. H. (2009). Measuring the impact of rework on
  construction cost performance. Journal of construction engineering and management, 135(3), 187-198.
 18. Owolabi James, D., Amusan Lekan, M., Oloke, C., Olusanya, O., & Tunji-Olayeni, P. (2014(. Causes
  and effect of delay on project construction delivery time. IJER April.
 19. Nassar, N., & AbouRizk, S. (2014). Practical application for integrated performance measurement of
  construction projects. Journal of Management in Engineering, 30(6), 04014027.
 20. Yun, S., Choi, J., de Oliveira, D. P., & Mulva, S. P. (2016). Development of performance metrics for
  phase-based capital project benchmarking. International journal of project management, 34(3), 389-402.
 21. Omar, M. N., & Fayek, A. R. (2016). Modeling and evaluating construction project competencies and
  their relationship to project performance. Automation in Construction, 69, 115-130.
 22. Wibowo, M. A., Astana, I. N. Y., & Rusdi, H. (2017). Dynamic modelling of the relation between
  bidding strategy and construction project performance. Procedia Engineering, 171, 341-347.
 23. Skibniewski, M. J., & Ghosh, S. (2009). Determination of key performance indicators with enterprise
  resource planning systems in engineering construction firms. Journal of construction engineering and
  management, 135(10), 965-978.
 24. Miller, D. M. (1984). Profitability= productivity+ price recovery. Harvard Business Review, 62(3), 145-
 25. Bernolak, I. (1997). Effective measurement and successful elements of company productivity: The basis
  of competitiveness and world prosperity. International Journal of Production Economics, 52(1-2(, 203-
 26. Ren, X. (2000). Development of environmental performance indicators for textile process and product.
  Journal of Cleaner Production, 8(6), 473-481.
 27. Chan, A. P., Scott, D., & Lam, E. W. (2002). Framework of success criteria for design/build projects.
  Journal of Management in Engineering, 18(3), 120-128.
 28. Xiao, H., & Proverbs, D. (2003). Factors influencing contractor performance: an international
  Engineering, Construction and Architectural Management, 10(5), 322-332.
 29. Grünberg, T. (2004). Performance improvement: Towards a method for finding and prioritising potential
  performance improvement areas in manufacturing operations. International Journal of Productivity and
  Performance Management, 53(1), 52-71.
 30. Tangen, S. (2005). Demystifying productivity and performance. International Journal of Productivity
  and Performance Management, 54(1), 34-46.
 31. Park, H.-S. (2006). Conceptual framework of construction productivity estimation. KSCE Journal of
  Civil Engineering, 10(5), 311-317.
 32. Dawood, N., Sikka, S., Marasini, R., & Dean, J. (2006). Development of key performance indicators to
  establish the benefits of 4D planning'. Paper presented at the Proceedings 22nd Annual ARCOM
 33. Bottazzi, G., Secchi, A., & Tamagni, F. (2008). Productivity, profitability and financial performance.
  Industrial and Corporate Change, 17(4), 711-751.
 34. Al-Humaidi, H., & Tan, F. H. (2010). Construction safety in Kuwait. Journal of Performance of
  Constructed Facilities, 24(1), 70-77.
 35. Wang, Q., El-Gafy, M., & Zha, J. (2010(. Bi-level framework for measuring performance to improve
  productivity of construction enterprises. Paper presented at the Construction Research Congress 2010:
  Innovation for Reshaping Construction Practice.
 36. Ali, A. S., & Rahmat, I. (2010). The performance measurement of construction projects managed by
  ISO-certified contractors in Malaysia. Journal of Retail & Leisure Property, 9(1), 25-35.
 37. Pekuri, A., Haapasalo, H., & Herrala, M. (2011). Productivity and performance management–managerial
  practices in the construction industry. International Journal of Performance Measurement, 1(1), 39-58.
 38. Xu, Y., Wang, T., Song, B., Pang, L., & Xie, Y. (2012). Forecast of safety situation in construction
  industry based on composite model. Procedia Engineering, 45, 119-124.
 39. Araújo, C., Bragança, L., & Almeida, M. G. d. (2013). Sustainable construction key indicators. Paper
  presented at the Portugal SB13-Contribution of Sustainable Building to Meet EU 20-20-20 Targets.
 40. Fang, D., Wu, C., & Wu, H. (2015). Impact of the supervisor on worker safety behavior in construction
  Journal of Management in Engineering, 31(6), 04015001.
 41. Silvius, A. G., & Schipper, R. (2016). Exploring the relationship between sustainability and project
  success-conceptual model and expected relationships. J. Inf. Syst. Proj. Manag, 4, 5-22.
 42. Demirkesen, S., & Ozorhon, B. (2017). Impact of integration management on construction project
  management performance. International journal of project management, 35(8), 1639-1654.
 43. Xue, H., Zhang, S., Su, Y., Wu, Z., & Yang, R. J. (2018). Effect of stakeholder collaborative
  management on off-site construction cost performance. Journal of Cleaner Production, 184, 490-502.
 44. Cha, H. S., & Kim, K. H. (2018). Measuring project performance in consideration of optimal best
  management practices for building construction in South Korea. KSCE Journal of Civil Engineering,
  22(5(, 1614-1625.
 45. Nasirzadeh, F., Khanzadi, M., & Mir, M. (2017). Hybrid simulation by combining system dynamics and
  agent-based modeling approaches in construction projects. Iranian Structural Engineering Society,
  Journal of Structural and Construction Engineerin, doi: 10.22065/jsce.2017.86046.1178.in persian.
 46. Banihashemi, S., Hosseini, M. R., Golizadeh, H., & Sankaran, S. (2017). Critical success factors (CSFs)
  for integration of sustainability into construction project management practices in developing countries.
  International journal of project management, 35(6), 1103-1119.
 47. Bayer, S. (2004). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. In: JSTOR.
 48. Ding, Z., Yi, G., Tam, V. W., & Huang, T. (2016). A system dynamics-based environmental
  performance simulation of construction waste reduction management in China. Waste management, 51,
  130-141.
 49. Rodrigues, A., & Bowers, J. (1996). The role of system dynamics in project management. International
  journal of project management, 14(4), 213-220.
 50. Sterman, J. D. (1992). System dynamics modeling for project management. Unpublished manuscript,
  Cambridge, MA, 246.
 51. Lyneis, J. M., & Ford, D. N. (2007). System dynamics applied to project management: a survey,
  assessment, and directions for future research. System Dynamics Review: The Journal of the System
  Dynamics Society, 23(2‐3), 157-189.
 52. Love, P. E., Mandal, P., & Li, H. (1999). Determining the causal structure of rework influences in
  Construction Management & Economics, 17(4), 505-517.
 53. Evans, J., & Lindsay, W. (1996). The Management and Control of Quality, 3rd edn (New York: West).
 54. Ogunlana, S. O., Li, H., & Sukhera, F. A. (2003). System dynamics approach to exploring performance
  enhancement in a construction organization. Journal of construction engineering and management,
  129(5(, 528-536.
 55. Nasirzadeh, F., Afshar, A., & Khanzadi, M. (2008). Dynamic risk analysis in construction projects.
  Canadian Journal of Civil Engineering, 35(8), 820-831.
 56. Choi, K., & Bae, D.-H. (2009). Dynamic project performance estimation by combining static estimation
  models with system dynamics. Information and software technology, 51(1), 162-172.
 57. Walworth, T., Yearworth, M., Davis, J., & Davies, P. (2013). Early estimation of project performance:
  the application of a system dynamics rework model. Paper presented at the 2013 IEEE International
  Systems Conference (SysCon).