خواص رئولوژیک ملات خودتراکم ساخته شده با آب مغناطیسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین-المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

کاربرد بتن در پروژه‌های عمرانی روز به روز در حال افزایش است. ساخت بتن با خواص متفاوت، سازگار با شرایط هر پروژه، امری ضروری و اجتناب ‌ناپذیر است. تاکنون توسط محققین و پژوهشگران، تحقیقاتی در مورد خصوصیات این نوع بتن، صورت گرفته است. اما کمتر به بررسی نقش آب مصرفی در طرح اختلاط و عمل آوری این نوع بتن پرداخته شده است. همچنین در برخی کشورها، مطالعاتی در مورد کاربرد آب مغناطیسی و تأثیر آن بر بتن در حال انجام است. هدف از این مقاله بررسی تغییرات خواص ملات های خودتراکم در حالت تازه، ناشی از کاربرد آب مغناطیسی در مرحله ساخت بوده است و لذا آزمایشات اسلامپ کوچک و قیف v شکل کوچک به عنوان معیارهای مهم با استفاده از آب های معمولی و نیز آب های فراوری شده به مدت 5، 10، 15 و 20 دقیقه انجام گرفته است. نتایج آزمایش‌ها نشان دهنده آن است که آب مغناطیسی سبب بهبود خواص رئولوژی ملات تازه شده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rheological properties of self-compacting mortar made with magnetic water

نویسندگان [English]

 • Omid Bamshad 1
 • Mahdi Mahdikhani 2
1 M.Sc. Student, Faculty of Technical & Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The use of concrete in construction projects is increasing day by day. Making concrete with different properties, compatible with the conditions of each project, is necessary and unavoidable. So far, researchers have conducted research on the characteristics of this type of concrete. However, the role of water consumption in the mixing and curing of this type of concrete has not been studied much. Also, in some countries, studies are being conducted on the use of magnetic water and its effect on concrete. The purpose of this article is to investigate the changes in the properties of self-compacting mortars in the fresh state, due to the use of magnetic water in the construction phase, and therefore small slump tests and small v-shaped funnels are used as important criteria using normal and processed waters. It has been done for 5, 10, 15 and 20 minutes. The results of the tests show that magnetic water improves the rheological properties of fresh mortar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-compacting mortar
 • magnetic water
 • slump
 • v-shaped funnel
 1. Curie, Magnetic water treatment for scale prevention, Water Res. 35 (2001) 3249–3259.
 2. Su, C. Wu, Effect of magnetic field treated water on mortar and concrete containing fly ash, Cem. Concr. Compos. 25 (2003) 681–688.
 3. Britain, W. Sciences, Magnetic amelioration of scale formation, Water Res. 30 (1996) 247–260.
 4. M.D. Coey, S. Cass, Magnetic water treatment, J. Magn. Magn. Mater. 209. 209 (2000) 71–74.
 5. J. Kronenbergft, EXPERIMENTAL EVIDENCE FOR EFFECTS OF MAGNETIC FIELDS irN MOVING WATER Klaus, IEEE Trans. Magn. 21 (1985) 2059–2061.
 6. Eskandari-naddaf, R. Kazemi, Experimental evaluation of the effect of mix design ratios on compressive strength of cement mortars containing cement strength class 42.5 and 52.5 MPa, Procedia Manuf. 22 (2018) 392–398. doi:10.1016/j.promfg.2018.03.060.
 7. Simsek, Y. Tansel Ic, E.H. Simsek, A TOPSIS-based Taguchi optimization to determine optimal mixture proportions of the high strength self-compacting concrete, Chemom. Intell. Lab. Syst. 125 (2013) 18–32. doi:10.1016/j.chemolab.2013.03.012.
 8. Safi, M. Saidi, D. Aboutaleb, M. Maallem, The use of plastic waste as fine aggregate in the self-compacting mortars : Effect on physical and mechanical properties, Constr. Build. Mater. 43 (2013) 436–442. doi:10.1016/j.conbuildmat.2013.02.049.
 9. Aziminezhad, M. Mahdikhani, P. Rezvani, A. R shourestani, M. Janmohammadi, Evaluation of Fresh and Hardened Properties of Lightweight Self- Compacting Mortar Containing Silica Fume and Silica Nanoparticles, Constr. Build. Mater. (n.d.).
 10. Mahdikhani, A.A. Ramezanianpour, New methods development for evaluation rheological properties of self-consolidating mortars, Constr. Build. Mater. 75 (2015) 136–143. doi:10.1016/j.conbuildmat.2014.09.094.
 11. Mehrinejad Khotbehsara, B. Mehdizadeh, F. Naseri, T. Ozbakkaloglu, F. Jafari, E. Mohseni, Effect of SnO2 , ZrO2 , and CaCO3 nanoparticles on water transport and durability properties of self-compacting mortar containing fly ash : Experimental observations and ANFIS predictions, Constr. Build. Mater. 158 (2018) 823–834. doi:10.1016/j.conbuildmat.2017.10.067.
 12. Mehrinejad Khotbehsara, E. Mohseni, M. Ali, P. Sarker, Effect of nano-CuO and fly ash on the properties of self-compacting mortar, Constr. Build. Mater. 94 (2015) 758–766. doi:10.1016/j.conbuildmat.2015.07.063.
 13. ASTM C 150-07, Standard Specification for Portland Cement., American Society for Testing and Materials, 2008.
 14. ASTM C 136-01, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates, American Society for Testing and Materials, 2001.
 15. ASTM C494/C494M-17, Standard specification for chemical admixtures for concrete, American Society for Testing and Materials, 2002.