تحلیل فعالیت ها و خدمات مطلوب گردشگری کشاورزی؛ مطالعه موردی گردشگران پارک جنگلی بلوردکان در منطقه املش استان گیلان

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی فضای سبز، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

توسعه گردشگری کشاورزی، یکی از اجزای اساسی راهبردهای تنوع بخشی مشاغل روستایی و توسعه روستایی است. در گردشگری کشاورزی، بازدیدکننده با حضور در واحدهای کشاورزی و در ازای بهره مندی از خدمات مربوطه، هزینه ای را به کشاورز پرداخت می کند. شناخت بازار هدف یکی از مهمترین ملزومات توسعه گردشگری کشاورزی است. از این رو پژوهش حاضر، به تحلیل فعالیت ها و خدمات مطلوب گردشگری کشاورزی از دیدگاه گردشگران پرداخت. نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل 98 نفر گردشگر بازدیدکننده از بلوردکان بود. از دیدگاه گردشگران، فعالیتها، شامل آب و هوای مطلوب و مناسب و جاذبه‏های ورزشی منطقه، جایگاه مناسب برای مشاهده جنگل و سایر گیاهان موجود، مکان مناسب برای پیاده روی و ورزش دارای بیشترین اولویت بودند. همچنین تحلیل مؤلفه های مربوط به فعالیت ها و خدمات مؤثر بر انتخاب مقاصد گردشگری کشاورزی، نشان داد که از دیدگاه گردشگران، مؤلفه اطلاع رسانی و امکانات رفاهی گردشگران، ایجاد مکان‏های مناسب گردشگری، تغییر اراضی و بافت روستایی، ایجاد اشتغال و درآمد روستایی، ایجاد مراکز فرهنگی و درمانی گردشگران، ناهنجاری فرهنگی روستاییان در مجموع دارای واریانس 65/ 52 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of desirable activities and services of agricultural tourism; Case study of tourists of Bolordkan forest park in Amlash region of Guilan province

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mehdi Zarrabi 1
 • Fatemeh Saeidnezhad 2
 • Neda Zarkesh 3
1 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 Undergraduate student, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
3 M.Sc. in Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Agricultural tourism development is one of the basic components of rural job diversification strategies and rural development. In agricultural tourism, the visitor pays a fee to the farmer by attending the agricultural units and receiving the relevant services. Understanding the target market is one of the most important requirements for the development of agricultural tourism. Therefore, the present study analyzed the activities and desirable services of agricultural tourism from the perspective of tourists. The study sample of this study included 98 tourists visiting Bolordkan. From the tourists' point of view, the activities, including the favorable climate and sports attractions of the region, a suitable place to see the forest and other existing plants, a suitable place for walking and sports had the highest priority. Also, the analysis of components related to activities and services affecting the selection of agricultural tourism destinations, showed that from the perspective of tourists, the component of information and welfare facilities of tourists, creating suitable places for tourism, changing rural lands and context, creating employment and rural income Establishment of cultural and medical centers for tourists, the cultural anomaly of the villagers in total had a variance of 52.65%

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism and agriculture
 • Bolordkan
 • rural texture
 • desirable services
 1. تقدیسی زنجانی، سیمین و دانشور عنبران، فاطمه (1386). توریسم روستایی، تصویری مجازی یا الگویی حقیقی در برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و توسعه ناحیه‏ای، شماره 8، صص179-192.
 2. گی، چ (1385). جهانگردی در چشم اندازی جامع، سازمان جهانی گردشگری، مترجمین: علی پارساییان و محمد اعرابی، دفتر پژوهش‏های فرهنگی.
 3. تقوایی، مسعود و اکبری، محمود (1388). مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری، اصفهان: انتشارات پیام علوی.
 4. Butler, R. w. (2000). Ecotourism: Has It Achieved or has the Bubble burst? Keynote Adress, Zealand Pacific Tourism, Rotorua.
 5. زنگی آبادی، علی، محمدی، جمال، زیرک باش، دیبا (1385). تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان، نشریه جغرافیا و توسعه، دوره4، صص156-131.
 6. مکیان، سید نظام الدین، نادری بنی، محمود (1382). بررسی گردشگری خارجی در شهرستان یزد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 62، صص206-195.
 7. مهدوی، م. قدیری معصوم، م و قهرمانی، ن (1387). اثرات گردشکگری بر توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان دره کن و سولقان، فصلنامه روستا و توسعه 11(2). 39-60.
 8. مطیعی لنگرودی، سید حسن، نصریتی ماهره (1390). امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران (بخش کرگانرود شهرستان تالش)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی سال بیست و دوم بهار 1390، شماره 1.
 9. اهلرس، اکارت (1364). تفسیر عکس ماهواره ای : از نواحی اقلیمی و گیاهی سواحل دریای خزر، کوههای البرز و منطقه خشک، مترجم: محمدتقی رهنمائی، مجله رشد اموزش جغرافیا، شماره 1، صص 47-41.
 10. خانی، فضیله، قاسمی، ابوطالب، قنبری نسب، علی (1388). بررسی اثرات گردشگری ساحلی با تکیه بر نظرسنجی از خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستای چمخاله، شهرستان لنگرود) ، جغرافیای انسانی، سال اول، شماره4، صص51-64.
 11. اردستانی، محسن (1387). مبانی گردشگری روستایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول: تهران.
 12. Cannon , K , 1994 – 2 Rural tourism : the creation of new tourist spaces , John wiley and –sons , newyork pp2
 13. رحیمی، حسین (1381). جهانگردی روستایی و قلمرو آن، ماهنامه سیاسی اقتصادی، شماره 185-186، ص228-224، موسسه اطلاعات.
 14. know 2001 .Rural tourism : panace and paradox Available :hsc.csu . edu .augeogeograph activity tourism rural .
 15. Dot .1995 -5 .tourism – Australia , spassporto Growth : A National tourism common weaith department of tourism an berra.
 16. (2001). International Cultural Tourism Charter, Managing Tourism at Place of Heritage Significance. Mexico:World Tourism Organization Press
 17. شهابیان، پویان(1383)، سلامتی و توسعه پایدار، فصلنامه شهرساز، جامعه مهندسان شهرساز ایران، شماره3
 18. موحد، علی (1386)، گردشگری شهری، چاپ اول، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
 19. حیدری چیانه، رحیم (1389). مبانی برنامه‏ریزی صنعت گردشگری، انتشاارت سمت.
 20. ورمزیاری، حجت، اسدی، علی، کلانتری، خلیل، رضوانی، محمدرضا (1393). برآورد میزان تمایل به پرداخت شهروندان برای خدمات گردشگری کشاورزی، مطالعه موردی: شهر قزوین. پژوهش های روستایی، دوره 5، شماره2.
 21. بدری، سیدعلی؛ بیات، ناصر؛ فتاحی، احدا...؛ عبدی، ناصر و باقری، فاطمه (۱۳۹۴) بخش بندی گردشگران روستایی براساس انگیزه ، های گردشگری (مطالعه موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره۴۷ .
 22. ورمزیاری، حجت، رحیمی، علیرضا، فاقعی، داوودی، اسدی، علی (1395). تحلیل انگیزه‏های گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: بخش الموت شرقی)، پژوهش‏های روستایی، دوره 7، شماره 4.
 23. Molera, L. and Albaladejo I. Pilar. 2007. Profiling segments of tourists in rural areas of South-Eastern Spain, Tourism Management, 28: 757–767.
 24. Devesa, M., Laguna, M. and Palacios, A. (2010). The role of motivation in visitor satisfaction: Empirical evidence in rural tourism, Tourism Management, 31(4): 547-552.
 25. Sullins, M., Moxon, D. and Thilmany McFadden, D. (2010). Developing effective marketing strategies for agritourism: Targeting visitor segments, Journal of Agribusiness, 28(2): 111.
 26. Rid, W., Ezeuduji, I. O. and Pröbstl-Haider, U. (2014). Segmentation by motivation for rural tourism activities in The Gambia. Tourism Management, 40: 102116.
 27. Pesonen, J.A. (2015). Targeting rural tourists in the internet: Comparing travel motivation and activity-based segments, Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(3): 211-226.
 28. لاندبرگ، دانلد؛ کریشنا مورتی؛ ام و استاونکا (1383). اقتصاد گردشگری، مترجم: محمدرضا فرزین، تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
 29. دیناری، احمد (1384). گردشگری شهری در ایران و جهان، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
 30. Thompson, B. (2004). Exploratory and Confirmatory Sactor Analysis: Understanding Concepts and Applications, American Psychological Association.
 31. Gorsuch, R.L. (1983). Factor Analysis (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum
 32. Sznajder, M., Przezbórska, L. and Scrimgeour, F. (2009). Agritourism. CABI.
 33. قرخلو، مهدی، امیری، محمدجواد، پورخباز، حمیدرضا (1388). ارزیابی توان اکولوژیک منطقه قزوین جهت تعیین نقاط بالقوه توسعه شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، مطالعات و پژوهش‏های شهری منطقه‏ای، سال اول، شماره 2.