نقش کیفیات محتوایی در طراحی راهبردی فضایی معماری (مطالعه موردی: روستاهای نویده، سده، ویشکاننک، کدوسرا، کیاسرا و کرباسده)

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هر بستر و منطقه ای دارای شرایط، اصول و قواعدی است که در شکل گیری معماری آن منطقه تاثیرگذار است. این عوامل شامل بخش های متفاوتی چون جنبه های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی می شود. در بررسی این جنبه ها عوامل و اصول کیفی نقش بسیار مهمی دارند. این اصول چون زیرشاخه های این جنبه ها عمل می کنند و در ساختار آن ها تاثیر می گذارند. اما امروزه با توجه به مدرنیزاسیون و جهانی سازی معماری کمتر به این جنبه ها پرداخته می شود و رو به فراموشی هستند. در حالی که پرداختن به این امور بسیار مهم و حائز اهمیت است و منجر به پیوند و همخوانی معماری و بستر خود می شوند و عدم هماهنگی بین این دو موجب از هم گسیختگی و ناهمخوانی می شود. هدف از این پژوهش یافتن اصول کیفی است. این اصول به ارتباط و هماهنگی بین معماری و منطقه ی خود کمک کرده و موجب به وجود آمدن احساس خوشایندی در مخاطبان و کاربران می شود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات مطالعه ی کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش به اصول کیفی و زیرشاخه های آن به نحوی پرداخته شده است که بتوانند خط اتصالی مابین معماری و جنبه های محیطی و زمینه ای آن باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of content qualities in strategic architectural spatial design (case study: Navideh, Sedeh, Vishkananak, Kadusara, Kiasara and Karbasdeh villages)

نویسندگان [English]

 • Hamzeh Gholamalizadeh 1
 • Zahra Mohaddesi Gilvayi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Arts and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 M.Sc. student in Architecture, Faculty of Arts and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Every context and region has conditions, principles and rules that affect the formation of the architecture of that region. These factors include different sections such as historical, geographical and cultural aspects. Qualitative factors and principles play a very important role in examining these aspects. These principles act as sub-branches of these aspects and affect their structure. But today, due to the modernization and globalization of architecture, less attention is paid to these aspects and they are being forgotten. While addressing these issues is very important and leads to the connection and harmony of their architecture and context, and the lack of coordination between the two leads to disunity and inconsistency. The purpose of this study is to find qualitative principles. These principles help to connect and coordinate between the architecture and the area and create a pleasant feeling in the audience and users. The research method is descriptive and analytical and the data collection method is library and field study. In this research, qualitative principles and its sub-branches have been studied in such a way that they can be the connecting line between architecture and its environmental and contextual aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Content qualities
 • strategic design
 • strategic space design
 1. لنگ، جان. (1928). آفرینش نظریه معماری(نقش علوم رفتاری در طراحی محیط)، ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 2. لینچ، کوین؛ مترجم: منوچهرمزینی. (b1376). سیمای شهر. انتشارات دانشگاه تهران.
 3. لینچ، کوین؛ مترجم: سید حسین بحرینی. (a1376). تئوری شکل شهر. انتشارات دانشگاه تهران.
 4. سفردوست، احمد. (1384). پژوهش در شناخت هویت کالبد شهر رشت، تهران: سازمان عمران و بهسازی شهری.
 5. صفرنژاد، مهسا و کریمی آذری، امیررضا؛ غلامعلی زاده، حمزه. (1395). شناسایی مولفه های موثر بر ارتقای هویت شهر وافزایش حس تعلق شهروندان در طراحی بناهای اداری فرهنگی (مطالعه موردی:شهررشت). فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، (4)، 91-79.
 6. ربوبی، مصطفی. (1384). معماری بومی و کاربرد آن شناخت دیروز برای امروز و فردا معماری بومی. انتشارات فضا.
 7. دانش پور، سیدعبدالهادی. (1379). بازشناسی مفهوم هویت درفضای عمومی شهر، رساله ی دکتری. دانشگاه تهران، 25.
 8. حجت، عیسی. (1384). هویت انسان ساز، انسان هویت پرداز (تاملی در رابطه هویت و معماری). هنرهای زیبا، (24)، 62-55.
 9. قطبی، علی اکبر. (1387). مفهوم هویت و معماری امروز ایران. آینه ی خیال، (10)، 83-78.
 10. گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص. انتشارات نی.
 11. Doughetry, D.L .(2006). Embodyng the City: Identity and Use in Urban Public Space. Thesis submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Landscape Architecture.
 12. مهدوی نژاد، محمدجواد و بمانیان محمدرضا و خاکسار، ندا. (1389). هویت معماری، تبیین معنای هویت در دوره های پیشامدرن، مدرن و پسا مدرن. هویت شهر، 4(7)، 122 -113.
 13. میرمقتدایی، مهتا. (1383). معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها. هنرهای زیبا، (19)، 38 -29.
 14. گلکار،کورش. (1391). مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری. انتشارات علمی پژوهشی ، (32)، 38-65.
 15. رنجبر، فریدون. (1397). عوامل موثر در شکل دادن هویت به معماری.
 16. گروتر، یورت کورت. (1388). زیبایی شناسی در معماری، ترجمه: جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 17. رضایی، معصومه و عارفی مقدم، ویکتور؛ فرشچیان، امیرحسین. (1395). رنگ و تاثیر آن بر هم افزایی حس تعلقی مکان در فضاسازی معماری اسلامی، مطالعات هنر و علوم انسانی، (10)، 41.
 18. پاکزاد، جهانشاه و عین اللهی، کاوه. (1392). پالت رنگی، تکنیک طراحی منظر رنگی شهرها، انتشارات معماری و شهرسازی آرمان شهر، (17)، 168.
 19. Mahmoudi, K. & Shakiba Maneh, A. (2005). Fundamentals and Principles of Color Design in Architecture and Urban Design. 5th Tehran: Hele Publishing Co.
 20. بمانیان، محمدرضا و عظیمی، فاطمه. (1389). انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسلامی در طراحی معماری، نشریه شهر ایرانی اسلامی، (2)، 44.
 21. بنتلی، یان. (1382). محیط های پاسخ ده: کتابی راهنما برای طراحان، ترجمه ی مصطفی بهزاد فر، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
 22. Rasmussen, Steen Eiler. (1959). Experiencing Architecture, The Massachusetts Institute of Technology.
 23. پیرنیا، محمدکریم. (1395). سبک شناسی معماری ایرانی، انتشارات مولف(gh-memarian.com).
 24. اکرمی، غلامرضا و علی پور، لیلا. (1395). نقش مصالح بومی در معماری پایدار از دیدگاه زیست محیطی، انتشارات مسکن و محیط روستا، (156)، 31.
 25. زمرشیدی، حسین. (1385). آموزش اجرای ساختمان های سنتی با مصالح بنایی: پی و دیوار، مجله فناوری و آموزش، (2)، 87-95.
 26. صارمی، علی اکبر و گل امینی، شهرام. (1380). کتاب گیلان، جلد دوم. انتشارات گروه پژوهشگران ایران.
 27. موسوی، آناهیتا. (1387). مفهوم و معنای فضا در معماری بومی. فصلنامه کندوج، (7)، 35-32.
 28. معماریان، غلامحسین. (1371). آشنایی با معماری مسکونی ایرانی(گونه شناسی برونگرا). انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران.
 29. دیبا، داراب و یقینی، شهریار. (1372). تحلیل و بررسی معماری بومی گیلان. مجله معماری و شهرسازی، (24)، 16-6
 30. فرج اللهی راد، امیر. (1387). بررسی و تحلیل سازه ای معماری بومی گیلان، جلگه شرقی. مجله هنرو معماری، (8)، 121 -112.
 31. میریوسفی، پویا. (1387). چوب این میراث کهن، معماری مسکونی معماری سبز. مجله هنر و معماری، (8)،108-111.