بازشناسی مؤلفه‌های مؤثر بر شفابخشی فضایی در بهبود پیامدهای روانی در شرایط بیماری‌های همه‌گیر

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران

چکیده

جوامع بشری امروزه با میزان رو به رشدی از بیماری‌های ناشی از استرس‌ها روبرو می‌شوند. بیماری‌های همه‌گیر در سراسر جهان به‌عنوان تهدیدی بزرگ برای سلامت جسمی و روانی شناخته‌شده که بر رفتار روزمره‌ی مردم و ایجاد اثرات روانی مخربی مانند اضطراب، افسردگی و ترس بر زندگی افراد تأثیرگذار است. ازآنجایی‌که کالبد یک فضا می‌تواند نقش مهمی دررسیدن به آرامش و شفابخشی روح داشته باشد، امروزه در فضاهای معمارى باید از عملکردگرایى صرف به ایجاد محیط‌های شفابخش تغییر جهت داد. از طرفی این فضا باید به صورتی باشد که از شیوع بیماری در این شرایط در بین افراد جلوگیری کرده و یا تا حد زیادی بتواند آن را کنترل کند؛ هدف این پژوهش بازشناسی این مؤلفه‌های مؤثر بر شفابخشی در یک فضا، و سپس ارائه‌ی‌ راهکارهایی برای ایجاد یک فضای شفابخش جهت بهبود پیامدهای روانی در شرایط بیماری‌های همه‌گیر است. بر اساس مطالعات انجام‌گرفته، اصلاحات در نحوه طراحی و بهره‌برداری از فضاهای مختلف برای مهار شیوع بیماری‌های عفونی می‌تواند به کاهش عوارض شیوع آینده و طغیان همه‌گیری در یک فضا کمک کند. پژوهش حاضر با روش توصیفى- تحلیلى انجام‌شده است که اطلاعات آن از جستجوى نظام‌مند در منابع مرتبط با موضوع و همچنین پایگاه‌های معتبر اینترنتى و پس از غربالگرى مدارک و ادبیات مرتبط با موضوع جمع‌آوری گردیده است. بر اساس این روش مؤلفه‌ها و اصول مرتبط با موضوع به‌اجمال بررسى، تحلیل و پس از دستیابى به الگویى جامع در شفابخشى محیط، به ارائه‌ی‌ راهکارهایی برای ایجاد یک فضای شفابخش جهت بهبود پیامدهای روانی در شرایط بیماری‌های همه‌گیر منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognition of components affecting spatial healing in improving psychological outcomes in epidemic conditions

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Mostafapoor 1
 • Fariborz Karimi 2
1 M.Sc. student in Architecture, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Human societies today are facing an increasing rate of stress-related illnesses. Epidemic diseases are recognized worldwide as a major threat to physical and mental health, affecting people's daily behavior and causing devastating psychological effects such as anxiety, depression and fear on people's lives.
Since the body of a space can play an important role in achieving peace and healing of the soul, today in architectural spaces, it is necessary to change the direction from mere functionalism to creating healing environments. On the other hand, this space should be such as to prevent the spread of the disease in these conditions among people or to be able to control it to a large extent; The purpose of this study is to identify these components affecting healing in a space, and then to provide solutions to create a healing space to improve psychological outcomes in epidemic conditions. According to studies, improvements in the design and use of different spaces to control the spread of infectious diseases can help reduce the effects of future outbreaks and epidemics in one space. The present research has been done by descriptive-analytical method, the information of which has been collected from a systematic search in sources related to the subject as well as reputable Internet databases and after screening documents and literature related to the subject. According to this method, the components and principles related to the subject have been briefly studied, analyzed and after achieving a comprehensive model in environmental healing, have led to the provision of solutions to create a healing atmosphere to improve psychological outcomes in epidemic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Healing atmosphere
 • psychological consequences
 • epidemic diseases
 • stress
 • anxiety
 • environmental psychology
 1. شهیاد، شیما و محمدتقی محمدی (1399)، « آثار روان‌شناختی گسترش بیماری کووید19 بر وضیعت سلامت روان افراد جامعه »، مجله طب نظامی،دوره 22 ، شماره 2، اردیبهشت 1399، 192-184.
 2. Dejtiar, F. (2020). Is coronavirus pandemic accelerating the digitalization and automation of cities? Available at: https://www.archdaily.com/936064/is coronavirus pandemicaccelerating the digitalization and automation of cities (Accessed 25 April 2020).
 3. Muggah, R., & Ermacora, T. (2020). Opinion: Redesigning the COVID 19 city. available at: https://www.npr.org/2020/04/20/839418905/opinion redesigning the covid 19 city (Accessed 25 April 2020).
 4. Chang, V. (2020). The post pandemic style. available at: https://slate.com/business/2020/04/coronavirus architecture 1918 flucholeramodernism.html (Accessed 28 April 2020).
 5. Ellin, N. (1999). Postmodern urbanism. New York: Princeton Architectural Press.
 6. Anthen, E.(2020). Pandemics spread in hospitals. Changes in design and protocols can save lives. Available at: https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/03/17/hospital--design--coronavirus/
 7. صادقیان، عفت و علی حیدریان پور.(1388). « عوامل استرس‌زا و ارتباط آن با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان ». نشریه حیات, شماره 15
 8. Cromby J, Harper D, Reavey P.(2013). Psychology, mental health and distress. Macmillan Int Higher Education.
 9. Alloy, L. B., & Riskind, J. H. (2006). Cognitive vulnerability to emotional disorders. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 10. Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A Trans diagnostic examination. Behavior Research and Therapy, 48, 974-983.
 11. دانش‌پژوه، حمید و الیاس مدیری. (1392). هویت مکان و مکان سازی. تهران: انتشارات آذرخش.
 12. احمدخانی‌ملکی، بهرام و ثمینه یگانی (1399)، « راهکارهای طراحی کانون معماران جوان با رویکرد خلاقیت و نوآوری »، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران،تهران، 1و9.
 13. World Health Organization. (April 2020). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. 18 March 2020. https://www.Who.int.
 14. Lubell, S. (2020). Commentary: Past pandemics changed the design of cities. Six ways covid 19 could do the same. available at: https://www.latimes.com/entertainment arts/story/ 2020 04 2020)
 15. Klaus, I. (2020). The post pandemic urban future is already here. Citylab available at: https://www.citylab.com/design/2020/04/coronavirus urban planning cities architecture history/609262/ (Accessed 15 April 2020).
 16. Wainwright, O. (2020). Smart lifts, lonely workers, no towers or tourists: Architecture after coronavirus. The Guardian available at: https://www.theguardian.com/artanddesign/ 2020/apr/13/smart lifts lonely workers no towers architecture after covid 19 coronavirus (Accessed 18 April 2020).
 17. Budds, D. (2020). Design in the age of pandemics. available at: https://www.curbed.com/ 2020/3/17/21178962/design--pandemics--coronavirus--quarantine (Accessed 27 March 2020).
 18. Budds, D. (2020). Design in the age of pandemics. available at: https://www.curbed.com/ 2020/3/17/21178962/design pandemics coronavirus quarantine (Accessed 27 March 2020).
 19. مطلبی، قاسم و لادن وجدان زاده (1395)، « شناخت عوامل مؤثر در آفرینش محیط‌های شفابخش » ، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 26، شماره 1، تابستان 1395، 48-.25 
 20. R & M.Y. Abbas. “Healing Environment of Pediatric Wards”, in Procedia– Social and Behavioral Sciences, 5 (2010), pp. 948-957, Elsevier, available online 21 September 2010.
 21. مقررات ملّی ساختمان ایران مبحث بیست و یکم پدافند غیرعامل، 1395 و1391
 22. Kashdan, R. (2020). Six ways urban spaces may change because of coronavirus. Available at:https://www.bostonmagazine.com/property/2020/04/30/urban spacescoronavirus/ (Accessed 8 May 2020).
 23. Megahed, N. (2013). Photocatalytic technology in architectural context: From science to societal debates. Indoor and Built Environment, 23(4), 603 614.
 24. Liu, L. (2020). Emerging study on the transmission of the novel coronavirus (COVID19) from urban perspective: Evidence from China. Cities, 103, Article 102759.
 25. Capolongo, S., Rebecchi, A., Buffoli, M., Letizia, A., & Carlo, S. (2020). COVID 19 and cities: From urban health strategies to the pandemic challenge. A decalogue of public 25 health opportunities. Acta Biomedica, 91(2), 13––22. https://doi.org/10.23750/abm. v91i2.9515.
 26. Makhno, S. (2020). Life after coronavirus: How will the pandemic affect our homes? Dezeen. available at: https://www.dezeen.com/2020/03/25/life after coronavirus impacthomes design architecture/ (Accessed 1 April 2020).
 27. Naughton, C. (2020). Improving Hospital Design for Better Infection Control. Available at: https://hmcarchitects.com/news/improving--hospital--design--for--better--infection--control--2020--04--15/
 28. Constable, H. (2020). How do you build a city for a pandemic? BBC available at: https://www.bbc.com/future/article/20200424--how--do--you--build--a--city--for--a--pandemic (Accessed 29 April 2020).
 29. Holmdahl, T.(2017). Hospital Design and Room Decontamination for a Post--Antibiotic Era and an Era of Emerging Infectious Diseases. From a Macro to Micro Perspective. Lund: Lund University: Faculty of Medicine.