ارتقاء ادراک فضای شهری برای بانوان با تاکید بر استفاده از فناوری‌های نوین از منظر آینده پژوهی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار،گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه سوره، تهران، ایران

چکیده

آینده پژوهی، نگرش به آینده در سطوح مختلف به منظور درک بهتر تغییرات بین انسان، جامعه و محیط آنهاست. فضاهای شهری به واسطه فناوری های نوین، فرآیند فهم و تجربه ی متفاوتی به خود گرفته اند .ادراک فضا، اولین گام در جهت برقراری ارتباط فرد با محیط است و این شناخت، سبب شکل گیری تصویر ذهنی و در نتیجه آن ایجاد نقشه شناختی از فضا در ذهن می شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فناوری های نوین به عنوان یکی از ابزار های آینده نگر در ارتقاء ادراک فضای شهری برای زنان می باشد. سوال اصلی اینجاست که آیا می توان با رویکرد آینده پژوهی شاخص هایی را جهت شناخت و کاربرد فناوری های نوین در راستای ارتقای ادراک فضایی برای زنان تعریف کرد؟ در برخورد با هر فضا، ذهن انسان با قرار دادن عنصری شاخص در آن، وسعت و گستردگی فضا را محدود و قابل ادراک می‌گرداند. بدیهی است ادراک فضا سطح بالاتری از حس مکان است که به منظور بهره‌مندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیین‌کننده دارد. در این میان آمادگی برای مواجهه با آینده در دنیایی که به سرعت در حال تغییر و تحول بوده، از ملزومات هر جامعه ای است. اکثر محققان و نظریه پردازان معتقدند که هوشمندانه ترین روش برای مواجهه با آینده، آماده شدن برای آن است؛ در عصر حاضر ادراک فضا دیگر نه فقط از طریق درگیری حسی با مکان، بلکه با دسترسی به لایه ی اطلاعاتی و آگاهی از داده ها، و تجربه های مجازی افراد به مکان شکل می گیرد. بنابراین بررسی فناوری های نوین توسط نقشه-شناختی افراد، می تواند گامی موثر در جهت ادراک زنان به فضای شهری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the perception of urban space for women by emphasizing the use of new technologies from the perspective of future studies

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Khodadadi Aghghaleh 1
 • Mohammadreza Akbarian 2
1 PhD student of Architecture, Department of Architecture, Islamic Azad University (Science and Research Branch), Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Soore University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Future studies is looking at the future at different levels in order to better understand the changes between humans, society and their environment. Due to new technologies, urban spaces have taken on a different process of understanding and experience. The perception of space is the first step in establishing a person's relationship with the environment, and this recognition causes the formation of a mental image and, as a result, the creation of a cognitive map of the space. It is in the mind. The purpose of this research is to investigate the impact of new technologies as one of the forward-looking tools in improving the perception of urban space for women. The main question here is whether it is possible to define indicators for the recognition and application of new technologies in order to improve spatial perception for women with a future research approach. In dealing with any space, the human mind limits and makes the space perceptible by placing an index element in it. Obviously, the perception of space is a higher level of the sense of place, which plays a decisive role in order to benefit and continue human presence in the place. Meanwhile, preparing to face the future in a rapidly changing world is one of the necessities of every society. Most researchers and theorists believe that the smartest way to face the future is to prepare for it; In today's era, the perception of space is formed not only through sensory involvement with the place, but also by accessing the information layer and awareness of data, and the virtual experiences of people to the place. Therefore, the investigation of new technologies by the cognitive map of people, can be an effective step in the direction of women's perception of the urban space.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Future studies
 • new technology
 • space perception
 • mental image
 • cognitive map
 • women
 1. Son H. (2015). The history of Western futures studies: an exploration of the intellectual
 2. Ciarli, T., Coad, A., & Rafols, I. (2013). Quantitative analysis of technology futures.Part I: Techniques, contexts, and organisations. NESTA Report. Brighton: SPRU,University of Sussex.
 3. Gromala, D. Kennedy. B. M. (eds) (2001). Cyber Culture Streader.
 4. Mosannenzadeh, F. Vettoratob. D. (2014). Defining smart city: Aconcepttual frame work based on key word analaysis. Journal of Land Use, Mobility and Environment. ISSN 1970-9889, e- ISSN 1970-9870
 5. Heidari,AmirHoushang. (2012). A Framework for interaction of Foreign Policy and S&T Technology. International Workshop on S&T Diplomacy for Developing Countries,Iran.Tehran. 13-16.
 6. CCH,Wolters Kluwer business. (2012). Technology in Tax & Accounting: Then Now and Next. CCHGroup.
 7. Canter, David (1997), The Psychology of Place, Architectural Press, London.
 8. Cooper Marcus, C.(1974), The house as symbol of the self, In J. Lang, C. Burnett, W. Moleski and D.Vachon (eds), Designing for Human Behavior: Architecture and the Behavioral Sciences, Hutchinson & Ross, Stroudsburg, pp. 133-46.
 9. Hidalgo, Carmona & Hernandez, Bernard (2001), Place Attachment:Conceptual and Empirical Questions, Journal of Environmental Psychology,vol. 21, pp 273-281.
 10. مولایی، م.؛ شاه حسینی، گ.؛ دباغچی، س. (1395) ،تبیین و واکاوی چگونگی هوشمندسازی شـهرها در بستر مؤلفه ها و عوامل کلیدی اثرگذار، فصلنامه نقش جهان، شماره 3 ،صص 93 -75
 11. Gordon, E. & de Souza e Silva, A. (2011). Net Locality. Blackwell Publishing Ltd.
 12. Butler, D. (2006). Virtual globes: The web-wide world. Nature Publishing Group.
 13. Spohrer, J. C. (1999). Information in places. IBM Systems Journal, 38(4), 602–628.
 14. McCullough, M. (2004). Digital ground: Architecture, pervasive computing, and environmental knowing.
 15. Couclelis, H. (2007). Misses, near-misses and surprises in forecasting the informational city. In Societies and cities in the age of instant access (pp. 71–83). Springer
 16. VanSchewick, B. (2012). Internet architecture and innovation. Architecture. MIT Press.
 17. کیانی، ا، ( 1390) ، شهر هوشمند ضرورت هزاره سوم در تعاملات یکپارچۀ شهرداری الکترونیک، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 14، صص39-64 .
 18. Pakzad, J., & Bozorg, H. (2014). An Introduction to Environmental Psychology for Designers. Tehran: Armanshahr.
 19. Habib, F., & Sashourpour, M. (2012). The Cognition of the City at Night, Investigating the Role of the Night in Citizens Cognitive Maps- case Studies: Zanjan and Abadan. International Journal of Architecture and Urban Development, 2.
 20. Khazravi, A., & Karimipour, F. (2012). Cognitive Readability Enhancing of Cartographic Maps for Pedestrian Navigation. International Journal of Brain and Cognitive Sciences, 1.
 21. Eraydin, Z. (2007). Building a Legible City: How far Planning is Successful in Ankara, Thesis Submitted for Degree of Master of Science Urban Design City and Regional Planning. Middle East: Technical University.
 22. Lang, J. (1987). Creating Architectural Theory. New York: Van Nostrand Reinhold.
 23. Giorgi, A. (2009). The descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach, Duquesne University Press.
 24. Altman, I. & Low, S. M. (1992). Place Attachment. In Place Attachment, (pp. 1-12). Springer US.
 25. Hight, J. (2013). Narrative archaeology. In R. Buschauer & K. S. Willis (Eds.), Locative Media: Multidisciplinary Perspectives on Media and Locality. Transcript Verlag.
 26. Willis, K. S. (2017). Netspaces: Space and place in a networked world. Ashgate.
 27. Lynch, K. (1960). The image of the city. MIT press.
 28. Hosseinzadeh, A. (2012). Differences between Men and Women and the Role and Function. Journal of Marfat, 10(74), 61 -71
 29. Kiavar, D. (2011). User Assessment in Public Spaces by Gender: A Survey on Seğmenler and Kecgoren Parks in Ankara. Ph.D. Thesis, Department of Architecture, Middle East Technical University.
 30. Rendell, J. (2000). Introduction to Gender and Space. Gender, Space, Architecture: An Interdisciplinary Introduction, Routledge.
 31. Safiri, Kh., & Imanian, S. (2009). Sociology of Gender. Sociologist Publication, Tehran, Iran.
 32. Harding, S. (1986). The Science Question in Feminism. Cornell University Press.
 33. Khosravi, Z. (2003). Psychological Foundations of Gender. Alzahra University Press, Tehran, Iran.
 34. Pease, B., & Pease, A. (2001). Why Men don’t Listen and Women can’t Read Maps? Pease International Pty Ltd.New York.
 35. Raeisi, Z. (2001). Introduction to Marriage Psychology. Mani Publications, Isfahan.