تحلیل جغرافیایی مبلمان شهری بخش مرکزی شهر شیراز

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آپادانا، کارشناس شهر سازی شهرداری شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع انسانی اسلامی دانشگاه پیام نور مهریز یزد کارشناس منابع انسانی شهرداری شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری کارشناس شهرداری شیراز، ایران

چکیده

بی شک امروزه نقش مبلمان شهری در خدمات رسانی به شهروندان و همچنین افزایش زیبایی های بصری و بهبود دید منظر در شهرها برکسی پوشیده نیست. شهر شیراز نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه با عنایت به نقش تاریخی، مذهبی، فرهنگی، هنری و ... آن و با توجه به جایگاه ارزندة این شهر در برنامة توسعة گردشگری ایران، طراحی، برنامه ریزی و توسعة مبلمان شهری آن در راستای ارتقای زیبایی های بصری و افزایش کارایی آن جهت خدمات رسانی به جمعیتی فراتر از سطح شهر از اولویت خاصی برخوردار است که مطالعه و پژوهش در این زمینه جهت شناسایی و رفع ضعف و کاستی ها و تقویت نقاط قوت آن ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی که اطلاعات آن عمدتاً با استفاده از پیمایش میدانی گردآوری شده، مبلمان شهری بخش مرکزی و تاریخی شهر شیراز از نظر مکان یابی، پراکنش فضایی و ... مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است مبلمان شهری محدودة مورد پژوهش دارای مشکلات و نواقصی از جمله پراکنش فضایی نامناسب و مکان یابی نادرست، مصالح نامناسب و ناکافی بودن از لحاظ تعداد و... در برخی نواحی و خیابان های آن است. در آخر جهت دستیابی به شرایط مناسب تر در زمینة مبلمان شهری در محدودة مورد پژوهش پیشنهادها و راهکارهایی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geographical analysis of urban furniture in the central part of Shiraz city

نویسندگان [English]

 • Hossein Talei 1
 • Leyla Maleksaeedi Ghasroddashti 2
 • Eisa Hassanzadeh 3
1 MA student of urban planning at Apadana University, Urban planning expert of Shiraz Municipality, Shiraz, Iran
2 MA student of Islamic Human Resources at Payam Noor University (Mehriz Branch), Human Resources expert of Shiraz Municipality, Iran
3 MA of Urban Planning, Urban planning expert at Shiraz Municipality, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, nowadays, the role of urban furniture in providing services to citizens, as well as increasing visual beauty and improving the view of the city, is not hidden from anyone. The city of Shiraz is not only an exception to this rule, but due to its historical, religious, cultural, artistic, etc. role and due to the valuable position of this city in the tourism development program of Iran, the design, planning and development of its urban furniture In order to improve the visual beauty and increase its efficiency in order to serve the population beyond the city level, it has a special priority that study and research in this field is necessary to identify and eliminate weaknesses and shortcomings and strengthen its strengths. In this descriptive-analytical research, the information of which is mainly collected using field survey, the urban furniture of the central and historical part of Shiraz city has been investigated and analyzed in terms of location, spatial distribution, etc. The results of the research indicate that the urban furniture within the scope of the research has problems and deficiencies, such as inappropriate spatial distribution and incorrect location, inappropriate materials and insufficient numbers, etc. in some areas and streets. In the end, in order to achieve more suitable conditions in the field of urban furniture, suggestions and solutions have been presented in the scope of the research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban furniture
 • spatial distribution
 • location
 • historical context
 • Shiraz city
 1. Feng li, Resong wang, Juergen paulussen, Xusheng liu (2005): »Comprehensive concept planning of urban greening based on ecological principles: a case study in Beiging, china«, Land scape and urban planning.
 2. سعیدنیا، احمد (1383): «کتاب سبز شهرداری، جلد یازدهم، مدیریت شهری»: انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور.
 3. زندیه، مهدی و زندیه، راضیه (1385): «نقش مبلمان شهری در هویت و سیمای شهری»، اولین همایش بین­المللی شهر برتر، طرح برتر، سازمان عمران شهرداری همدان، صص328ـ317.
 4. زنگی­آبادی، علی و مختاری­ملک­آبادی، رضا (1384): «شهرها، فضای سبز و رویکردی نوگرایانه به ابعاد انسانی طراحی»، ماهنامة پیام سبز، سال پنجم، شمارة 42، صص17ـ12.
 5. فرید، یداله (1375): «جغرافیا و شهرشناسی»، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
 6. مرتضایی، سید رضا (1382): «رهیافت­هایی در طراحی مبلمان شهری»، چاپ دوم: انتشارات سازمان شهرداری­های کشور.
 7. لینچ، کوین (1374): «سیمای شهر»، ترجمه منوچهر مزینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 8. سعید نیا، احمد (1379): «کتاب سبز شهرداری، جلد دوازدهم، طراحی فضاها و مبلمان شهری»: انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور.
 9. زنگی­آبادی، علی و تبریزی، نازنین (1383): «طراحی و برنامه­ریزی مبلمان شهری»: انتشارات شریعه توس.
 10. طاهری دمنه، محسن، فرمانی، سکینه و مستوفی الممالکی، رضا (1390): «بررسی چالش­های موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقامتی»، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال دوم، شمارة 8 (بهار)، صص 132-
 11. محمدی، علی (1385): «شیراز (بهشت ایران)»، چاپ دوم: انتشارات تخت جمشید.
 12. افسر، کرامت الله (1385): «تاریخ بافت قدیم شیراز»: انتشارات انجمن آثار ملی.
 13. مهندس مشاور پرداز (1386): گزارش تکمیلی بازنگری طرح تفصیلی (بهسازی و نوسازی) منطقه تاریخی فرهنگی شهر شیراز»، شهرداری شیراز.
 14. حسینیون، سولماز (1383): «مقدمه­ای بر طراحی پیاده­روها»، ماهنامه پژوهشی، آموزشی، اطلاع رسانی و برنامه­ریزی و مدیریت شهری، شمارة 61.
 15. امینی، امیر حسین و سمیاری، امیر (1385): «طراحی ومناسب سازی مبلمان شهری»، همایش ملی مناسب سازی محیط شهری، تهران: پژوهشکدة مهندسی وعلوم پزشکی جانبازان.
 16. غلامپور، اشکان (1379): «معیارهای ارزیابی و انتخاب مبلمان شهری»، ماهنامة شهرداری­ها، شمارة 18، صص55ـ51.
 17. قنبری، ابوالفضل و پورمحمدی، محمدرضا (1383): «ضوابط، ملاحظات و استانداردها در طراحی، ساخت، مکان­یابی و نصب مبلمان شهری»، نشریة علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز، شمارة 17، صص154ـ132.
 18. Bulut, Yahya & Atabeyoglu (2007): »Fountains as urban furniture in historical urban structure and usage culture: Erzurum city case«, Building and Environment, Volume 42, Issue 6, Pages 2432-2438.
 19. زنگی­آبادی، علی، محمدی، جمال، صفایی، همایون و قاعدرحمتی، صفر (1387): «تحلیل شاخص­های آسیب­پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله، نمونة موردی: مساکن شهر اصفهان»، مجلة جغرافیا و توسعه، شمارة 12، صص79ـ61.
 20. تبریزی، نازنین (1384): «تحلیل جغرافیایی مبلمان شهری با توجه به شرایط زیست­بوم انسانی شهر اصفهان (با تأکید بر محدوده­های گردشگری بخش مرکزی)»، رسالة کارشناسی ارشد، استاد راهنما: زنگی­آبادی، علی، گروه جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
 21. مدنی پور، علی (1379): «طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرایندی اجتماعی و مکانی، مترجم: فرهاد مرتضایی، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری.
 22. شکوئی، حسین (1387): «جغرافیای کاربردی و مکتب­های جغرافیایی»، چاپ هفتم: انتشارات آستان قدس رضوی.
 23. زنگی­آبادی، علی و تبریزی، نازنین (1386): «تحلیل فضایی مبلمان شهری محدودة گردشگری بخش مرکزی اصفهان»، مجلة پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شمارة 22،) ویژه نامه جغرافیا)، صص65ـ44.
 24. شجاعی، لیلا (1387)، نشریة خبری، آموزشی و پژوهشی مسکن، شمارة 23.
 25. گیبونز، جوانا و اوبرهولستر، برنارد (1380): «طراحی منظر در خیابان شهری»، ترجمه حوزة معاونت آموزش و پرورش سازمان پارک­ها و فضای سبز شهر تهران: انتشارات سازمان پارک­ها و فضای سبز شهر تهران.