نقش روانشناسی محیطی در برنامه ریزی و طراحی راهبردی فضایی در چشمه اعلا دماوند

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

چشمه اعلای دماوند دارای عرصه های طبیعی و خاطره انگیزی است که با فراهم سازی امکانات مناسب در بخش های رفاهی و گردشگری و با داشتن ظرفیت های مطلوب همچون نگینی در شهر میدرخشد. به طور کلی تردد کنترل نشده در این محیط طبیعی حساس، حضور پر تعداد گردشگران که در فصول گرم سال محسوس می باشد، کم توجهی به بستر طبیعی در منظر موجود پیرامون سایت ، آلودگی بستر به ویژه آب چشمه و نهر جاری از آن ، ناسازگاری مستحدثات پیرامون چشمه ، ارائه نشدن خدمات لازم و مسائل مربوط به بحث بهداشت و نظافت ، هم جواری بلافصل محلات مسکونی و باغات اطراف با عرصه تفرج پیرامون چشمه از مسایل و مشکلات این محدوده میباشد. با توجه به موضوع این مقاله که یک محیط طبیعی ارزشمند محسوب می شود، حضور پرتعداد گردشگران در منطقه درمقاطعی از سال، که با مشکلاتی همراه شده است؛ چاره جویی را در مورد آن ضروری می نماید.
با توجه به ویژگیهای بستر طرح و نیاز به معرفی آن در جهت شناسایی پتانسیل ها، روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی و روش تجزیه و تحلیل نیز بر اساس نوع تحقیق کیفی میباشد. طراحی منظر اطراف این چشمه طبیعی که مبتنی بر روانشناسی محیطی و بازخوانی بستر فرهنگی و طبیعی محدوده چشمه اعلاء باشد، می تواند ضمن حل مسائل مذکور، حیات بومی و محیط طبیعی را نیز بهبود بخشیده و به نحوی پیوند انسان و طبیعت را تقویت کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of environmental psychology in spatial strategic planning and design in Cheshmeh Aala in Damavand

نویسندگان [English]

 • Mahdi Fatemi 1
 • Faezehsadat Mousavibasir 2
1 Assistant Professor, Department of Architecture, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 MA of Landscape Architecture, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Cheshme Aala Damavand has natural and memorable areas that shines like a jewel in the city by providing suitable facilities in the welfare and tourism sectors and by having favorable capacities. In general, uncontrolled traffic in this sensitive natural environment, the presence of a large number of tourists, which is noticeable in the hot seasons of the year, lack of attention to the natural bed in the existing landscape around the site, bed pollution, especially the spring water and the stream flowing from it, the incompatibility of the constructions. Around the spring, the lack of provision of necessary services and issues related to health and cleanliness, the immediate proximity of residential areas and surrounding gardens to the recreation area around the spring are among the problems of this area. According to the topic of this article, which is considered a valuable natural environment, the presence of a large number of tourists in the region at times of the year, which is accompanied by problems; It makes it necessary to find a solution about it. According to the features of the project platform and the need to introduce it in order to identify the potentials, the research method in this article is descriptive and analytical and the analysis method is also based on the type of qualitative research. The design of the landscape around this natural spring, which is based on environmental psychology and rereading the cultural and natural context of the Alaa spring, can improve the native life and the natural environment, and somehow strengthen the bond between man and nature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental psychology
 • nature
 • strategic design
 • spring
 • human
 1. امامقلی، عقیل و همکاران، روانشناسی محیطی عرصه مشترک معماری و علوم رفتاری، مجله فصلنامه علوم رفتاری1393 ،40-23.
 2. غفوری، محمدرضا. "بررسی چشمه های آب معدنی لاریجان – دماوند." مجله علوم دانشگاه تهران، 1359.
 3. مطلبی، قاسم، 1380 ،روانشناسی محیطی دانشی نو در خدمت معماری و یراحی شهری، نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، شماره10.
 4. مرتضوی، شهرناز، 1380 ،روانشناسی محیط، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 5. آلتمن، ایروین، 1382 ،محیط و رفتار اجتماعی، خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام، ترجمه علی نمازیان، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 6. ابراهیم زاده، عیسی. 1386. "چشمه های آب معدنی و گستره فضایی آن در ایران." تحقیقات منابع آب ایران. 66-70.
 7. علمداری، مهدی .۱۳۷۹. فرهنگ عامیانه دماوند، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دماوند.
 8. غضنفری، پروانه. "منظر طبیعی." ویژه نامه دوره 1، شماره 0 نشریه علمی منظر ، زمستان 1387، : صفحه 20-23.
 9. فرانسیس تی مک، اندرو، ،1378 ،روانشناسی محیطی، ترجمه غلامرضا محمودی، تهران، انتشارات زربان اصل.
 10. Greeno, J.G. (1998), The Situativity of Knowing, Learning, and Research, American Psychological AssociationInc, Vol.53, No.1.
 11. مهندسان مشاور شارمند.۱۳۸۴.طرح جامع شهر دماوند، مطالعات وضع موجود ، مطالعات محیطی و جمعیتی، پاییز.
 12. Clare A Gunn & ، Turgut Var (2002)Tourism Planning :Basic Concepts، Cases، 4th Edition، Routledge