تدوین اصول طراحی پارک محله دوستدار کودک با هدف افزایش خلاقیت کودکان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری، گروه معماری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار، گروه معماری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

کودکان از اهمیت ویژه ای در میان گروه های انسانی برخوردارندو بزرگترین ثروت هر کشور محسوب می شوند.طی نیمه دوم قرن بیستم،تغییری اساسی در تبدیل روستا نشین به شهرنشین رخ داده، به گونه ای که امروزه اکثر کودکان در فضای انسان ساخت شهرها بزرگ می شوند و از طرفی محدودیت های موجود در شهرهای بزرگ، منجر به گسترش ساخت مجتمع های مسکونی و کاهش سهم حیاط خصوصی در معماری معاصر گردیده است. این گونه به نظر می رسد که عرصه تحرک و خودنمایی کودکان به ویژه در کلان شهر های امروزی، روزبه روز محدودترمی شود. در مبانی طراحی شهری همواره به کودک به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در فضای شهری نگریسته میشود. اما علی رغم این توجه، وقتی مدافعان همین مبانی پا به عرصه طراحی می گذارند کودکان را از یاد برده و هیچ توجهی به آنان نمی کنند. نتیجه این بی توجهی، شهری افسرده و ملال آور برای ساکنان کوچک شهرهاست بنابراین این پژوهش به دنبال تدوین اصول طراحی پارک دوستدار کودکان است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه و تفسیر نقاشیهای کودکان و نظرسنجی از والدین است. نتایج حاکی از آن است که راهبرد مخاطب قرار دادن کودک در محیط اولویت برتر را داشته که راهکارهایی ماننـد استفاده از مشارکت و تصمیم گیری کودکان در مورد محله مطلوب آنها، استفاده از مبلمان در مقیاس کودک و استفاده از رنگهای شاد در فضا میتوانـد در این مهم مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compilation of the design principles of the child-friendly neighborhood park with the aim of increasing children's creativity

نویسندگان [English]

 • Mohadeseh Mohammadpoor 1
 • Shahab Abbaszadeh 2
1 MA Student of Architecture Engineering, Department of Architecture, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 Asociate Professor, Department of Architecture, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Children have a special importance among human groups and are considered the greatest wealth of any country. During the second half of the 20th century, a fundamental change occurred in the transformation of rural dwellers into urban dwellers, so that today most children grow up in the man-made space of cities. and on the other hand, the existing restrictions in big cities have led to the expansion of residential complexes and the reduction of the share of private courtyards in contemporary architecture. It seems that the field of mobility and self-expression of children, especially in today's big cities, is becoming more limited day by day. In the basics of urban design, the child is always considered as one of the influential factors in the urban space. But despite this attention, when the defenders of these principles step into the field of design, they forget the children and do not pay any attention to them. The result of this neglect is a depressing and boring city for the residents of small cities, so this research seeks to compile the principles of designing a child-friendly park. The current research is of a qualitative type and the research method used in this research is descriptive-analytical and based on library studies and questionnaires and interpretation of children's drawings and a survey of parents. The results indicate that the strategy of addressing the child in the environment has the highest priority, and strategies such as using children's participation and deciding on their desired neighborhood, using furniture in the child's scale, and using happy colors in the space can be important in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Open space
 • neighborhood
 • child
 • neighborhood park
 • child friendly
 1. کامل نیا، حامد و حقیر، سعید، ،1388الگوهای طراحی فضای سبز در شهر دوستدار کودک ( نمونه موردی: شهر دوستدار کودک بم)، باغ نظر،شماره ،12سال  ،6ص
 2. رفیع پور، فرامرز، ،1392آناتومی جامعه: مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی، نشر شرکت سهامی انتشار
 3. رجبی، ژیلا و حاجی قاسمی، فرزانه،،1392منظر شهری دوستدار کودک رویکرد منظرین در محیط شهر، منظر، شماره ،23-25ص
 4. برک، لورا، ،1398روانشناسی رشد جلد اول ( از لقاح تا کودکی)، سید محمدی، یحیی، ارسباران
 5. ریان، آسیه، ،1395تحلیلی بر شاخصهای اجتماعی شهر دوستدار کودک نمونه موردی محله آزادشهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، موسسه آموزش عالی خاوران مشهد
 6. ابراهیمی، حمیدرضا و سعیدی رضوانی، نوید و معانی منجیلی، آرزو،،1390تدوین اصول طراحی فضاهای باز کودکان با تاکید بر گروه سنی 5تا  12سال (مطالعه موردی: رشت)،باغ نظر،شماره  ،19ص
 7. Chavis ،David & Wandersma ،Abraham،1990،Sense of Community in the Urban Environment
 8. A Catalyst for Participation and Community Development، Community psychology،18 ،1 page 55-81