تاثیر فضاهای سبز (پارک محله‌ای) بر سلامت روانی (شادمانی) ساکنین، نمونه موردی محله‌های میرداماد و مقصودیه در شهر تبریز

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

سازمان بهداشت جهانی، محیط را بر سلامت روانی افراد تأثیرگذار می‌داند. نادیده انگاری جنبه‌های تأثیرگذار محیط ساخته شده بر سلامت روانی شهروندان، سبب شکل‌گیری مسائل مختلف روحی و روانی برای افراد جامعه شده است. وجود استرس، پرخاشگری، زودرنجی، افسردگی، بی‌حوصلگی و شکایات جسمانی نتایج چنین شرایطی است . از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین تاثیر وجود فضاهای سبز (پارکهای درون محله‌ای) برسلامت روان و شادمانی می‌باشد که برای تحقق این هدف دو محله‌ی میرداماد (دارای فضای سبز کافی و مناسب) و محله‌ی مقصودیه (فاقد فضای سبز کافی) در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به موضوع پژوهش، هدف پژوهش در راستای پرسش‌های پژوهش شکل گرفته است. طرح پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه ای است که به واسطه روش پیمایشی با توصیف همبستگی میان متغیرها به روش مقطعی در سال 1399-1398 در محلات مسکونی میرداماد ومقصودیه صورت گرفته است. برای تعییم میزان شادمانی از تلفیق دو ابزار سنجش شادمانی آکسفورد و فوردایس استفاده شده است. سپس داده‌های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و با بهره گیری از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد تفاوت معنی داری میان سطح شادمانی ساکنان محلات مسکونی و میزان دسترسی به فضاهای سبز و پارک های درون محله ای وجود دارد. به این معنی که هرچه میزان دسترسی به فضای سبز درون محله ای محلات مسکونی واحدهای مسکونی بیشتر باشد، ساکنین از سطح شادمانی بالاتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of green spaces (neighborhood park) on the mental health (happiness) of the residents, case study of Mirdamad and Maghsodieh neighborhoods in Tabriz city

نویسندگان [English]

 • Amirreza Hashempoor 1
 • Mohammadreza Ezzatimehr 2
1 MA Student of Urban Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 MA Student of Urban Planning, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The World Health Organization considers the environment to be influential on people's mental health. Ignoring the influential aspects of the built environment on the mental health of citizens has caused the formation of various mental and emotional problems for people in the society. The existence of stress, aggression, irritability, depression, boredom and physical complaints are the results of such conditions. Therefore, the aim of the current research is to investigate and explain the effect of the presence of green spaces (parks within the neighborhood) on mental health and happiness. To achieve this goal, two neighborhoods of Mirdamad (with sufficient and suitable green spaces) and Maqsodieh neighborhood (without sufficient green spaces) in The agenda has been set. According to the topic of the research, the goal of the research has been formed in line with the research questions. It has been done in the residential areas of Mirdamad and Maqsoodieh at 1398-1399. To determine the level of happiness, the combination of two happiness measurement tools, Oxford and Fordyce, has been used. Then the data obtained has been analyzed by SPSS software and using descriptive statistics. The analysis of the data showed that there is a significant difference between the level of happiness of residents of residential areas and the level of access to green spaces and parks within the neighborhood. This means that the greater the level of access to green spaces within the neighborhood of residential areas, the higher the number of residential units. Residents have a higher level of happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental health
 • happiness
 • green space
 • neighborhood park
 • Mirdamad neighborhood and Maghsoodieh neighborhood
 1. Dannenberg et al., 2011, The impact of community design and land use choices and public health. American public health association
 2. آل کجباف، حسین. (1392). مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بیم المللی حقوق ، نشریه حقوق پزشکی، شماره 24 ، بهار 1392.
 3. آقاملایی، ریحانی. (1384). پایداری محلات مسکونی سنجش میزان پایداری کوی فراز تهران بر مبنای سیستم ارزیابی LEED-ND ، نشریه منظر، شماره 42 ، خرداد 1384 .
 4. تقیزاده مطلق، محمد.(1381). شهر و پژوهش.جایگاه سلامتی در شهرسازی. نشریه جستارهای شهرسازی،شماره 3، زمستان. 1381
 5. عبدلی، محمدعلی.(1378). محیط زیست شهری، نشریه شهر، زمستان 1378 ..
 6. (2004). Fourth Ministerial Conference on Environment and Health. Budapest, Hungary.
 7. Layla McCay, Ingrid Bremer, Tarik Endale, Marjia Jannati, and Jihyun Yi, 2017, Urban Design and Mental Health, ResearchGate
 8. Selye, H. (1976). Stress in Health and Disease. Reading (Mass): Butterworths
 9. Evans, G. W. & Cohen, S. (1987). Environmental Stress. In D. Stokols, I. Altman (Eds), Hanbook of Environmental Psychology, New York: Wiley, 571-610.
 10. Evans, G. W. & McCoy, J. M. (1998). When Buildings Don’t Work: The Role of Architecture in Human Health. Journal of Environmental Physiology, 18, 85-94.
 11. Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature. New York: Cambridge.
 12. Jafari, A., Abedi, M.R., & Moradi. M. (2004). Happiness and Personality: Litretre Review. New Cognetive Science, 7(2), 60-71.
 13. Bridges, L.J., Margie, N.G., & Zaff, J.F. (2002). Background for Community Level Work on Emotional Well –being in Adolescence. Reviewing the Literature on Contributing Factors.
 14. Buss, D.M. (2000). The Evolution of Happiness. American Psychologist, 55 (1).
 15. Omidian, M. (2010). Mental Health and Happines in Yazd University Students. Educatinal and PsycholoysStudies, 10(1). 16-101
 16. Abedi, M.R., & Jafari, A. (2006). Happiness in Students of Pharmacy School, Effective Factors. Teb va Tazkieh,(54), 5-23.
 17. Abedi, M.R. (2005). Study of Cognetive-behavioral Fordayce Happiness Training on Happiness, Deppresion and Aanxioty, Isfahan Unversity Proceeding.
 18. Lyubomirsky, Shelden, & Schkade, 2005, Pursuing Happiness: The architecture of Sustainable change. University of California. No: 2, 111-131