بررسی رابطه‌ی بین نمادها در محیط کالبدی سالمندان و ایجاد حس سرزندگی در آنان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

با توجه به روند افزایش جمعیت سالمند و تأثیرگذاری آن بر جامعه، پرداختن به بهبود کیفیت زندگی آنان یکی از مهم‌ترین مسایل قرن حاضر به شمار می‌آید. لذا شناخت عوامل محیطی‌ای که بتواند در بهبود شرایط زندگی آنان موثر باشد؛ ضرورت دارد. هدف از پژوهش حاضر، درک نیازهای سالمندان و ارایه‌ی راهکارهایی به منظور ایجاد حس سرزندگی در آنان است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و شیوه تحلیل آن از طریق استدلال منطقی صورت می‌پذیرد. در این مقاله نخست به بررسی نیازهای اساسی سالمندان و سپس با مقایسه و ارزیابی یافته‌های پژوهش، به ارایه راهکارهایی جهت طراحی و مناسب‌سازی محیط زندگی آنان، پرداخته شده است. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد از جمله مسائلی که می‌تواند موجب سازگاری سالمندان با مراکز نگهداری آنان شود، توجه به نیازهای روانی آنان است. محیط ساخته‌شده تا حدودی می‌تواند بستر یا تسهیل‌کننده‌ی تأمین برخی از این نیازها باشد. سالمندان در محیط‌هایی که آنان را احاطه کرده است به تغییرات عمده تمایل ندارند. برقراری ارتباط ذهنی سالمندان با معانی قابل‌ادراک محیط کالبدی یا به عبارتی تطابق یافته‌های ادراکی حاصل از محیط با «طرح‌واره‌های ذهنی» از تجربیات گذشته آنان؛ می‌تواند بیش‌ترین اثرگذاری را بر سایر نیازها داشته باشد. بنابراین برای ایجاد ارتباط بین محیط ساخته‌شده امروز و گذشته به نظر می‌رسد ارجاع به گذشته و مرور خاطرات با به‌کارگیری نمادها و نشانه‌ها در محیط ساخته‌شده، می‌تواند در ایجاد حس سرزندگی سالمندان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between symbols in the physical environment of the elderly and creating a sense of vitality in them

نویسندگان [English]

 • Farahnaz Tahiri 1
 • Hamzeh Gholamalizadeh 2
1 MA Student of Architucture Engineering, Faculty of Architucture and Art, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Arts and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Considering the increasing trend of the elderly population and its impact on the society, improving their quality of life is one of the most important issues of the current century. Therefore, knowing the environmental factors that can be effective in improving their living conditions; It is necessary. The purpose of this research is to understand the needs of the elderly and provide solutions to create a sense of vitality in them. The research method in this research is descriptive-analytical and the method of analysis is done through logical reasoning. In this article, first, the basic needs of the elderly are examined, and then, by comparing and evaluating the research findings, solutions are presented to design and optimize their living environment. The findings of this research showed that attention to their psychological needs is one of the issues that can make the elderly adapt to their care centers. To some extent, the built environment can be a platform or facilitator to meet some of these needs. The elderly do not tend to make major changes in the environment that surrounds them. Establishing the mental connection of the elderly with the perceptible meanings of the physical environment, or in other words matching the perceptual findings from the environment with "mental schemas" from their past experiences; It can have the most impact on other needs. Therefore, to create a connection between the built environment today and the past, it seems that referring to the past and reviewing memories by using symbols and signs in the built environment can be effective in creating a sense of vitality for the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elderly
 • built environment
 • symbols
 • sense of vitality
 1. شاهیوندی، احمد، قلعه نوئی و محمود، علی پور اصفهانی، مریم(۱۳۹۴)، بررسی ویژگی‌های کالبدی و اثرگذاری آن بر سرزندگی و زیست پذیری محله‌های قدیم شهری(نمونه موردی محله سنبلستان اصفهان)، فصلنامه مرمت و معماری ایران، دوره ۱، شماره ۹، ص۲۶-۱۳
 2. World Health Organization (WHO) (2011), 10 facts on ageing and the life course, Available from: URL:http:// www.who.int/topics/ageing/en/htm.
 3. درویش­پور کاخکی، علی و همکاران(۱۳۹۱)، طراحی ابزار اندازه­گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سالمندان، مجله­ی پژوهشی حکیم، دوره­ی ۱۵، شماره ۱، ص۳۰-۳۷
 4. شاملو، غلامعلی(۱۳۶۴)، پیری چیست، چرا پیر می‌شویم؟ طرح مقدماتی پیری شناسی و توانبخشی سالمندان، نشر چهر، تهران
 5. لنگ، جان(ترجمه دکتر علیرضا عینی فر) (۱۳۸۸)، آفرینش نظریه معماری(نقش علوم رفتاری در طراحی محیط)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم، تهران
 6. گروتر، یورگ کورت(ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون)(۱۳۹۰)، زیبایی‌شناسی در معماری، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ هفتم، تهران
 7. گلکار، کورش(۱۳۸۶)، مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری، مجله صفه (مقاله ژورنالی(، دوره۱۶، شماره۴۴، ص۷۵-۶۶
 8. پامیر، سای، مترجمین: بهزادفر، مصطفی، شکیبامنش، امیر(۱۳۸۹) آفرینش مرکز شهری سرزنده، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
 9. Appleyard, D.(1979), Planning the Pluralistic City, Cambridge, Mass: MIT Press.
 10. Potter, J. & Cantarero R. & Wood H.(2012), The Multi-Dimensional Nature of Predicting Qualityof Life, Social and Behavioral Sciences, ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies,50, pp. 781-790.