بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، بازآفرینی یا گسیختگی هویت

نویسنده

استادیار، گروه معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این نوشتار پژوهشی پیرامون راهکارهای هویت بخشی به فضاهای معماری، تقویت احساس تعلق ساکنین به محل زندگی خود و در نتیجه گسترش حس مشارکت آنان در اجرای طرحهای ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده شهری است. ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ترکیبی از فرایندهای اجتماعی، فرهنگی و کالبدی است که می بایستی در یک برنامه جامع بطورتوامان دیده شود . علاوه بر آن، برنامه نوسازی باید بر اهداف طولانی مدت استوار بوده تا بتوان با در نظر گرفتن تغییرات احتمالی در آینده زمینه های عدم پذیرش در جامعه را از بین برده باشد. در راستای تحقق اهداف توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی در بافت های فرسوده شهری توجه به حفظ و احیای سیستم محله بندی، کمک به افزایش حس تعلق ساکنین به محل زندگی خود و همچنین تقویت اجتماع محلی بمنظور گسترش حس مشارکت مردم در اجرای طرحها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در ارتباط با موضوع پژوهش سوال اساسی این است : آیا حس تعلق ساکنین به محل زندگی خود در میزان مشارکت آنان در اجرای طرحها تاثیر دارد؟ تبیین مسئله و پاسخ به ابعاد نظری هویت و حس تعلق و جستجوی خلاء های علمی در مواجهه با بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا شهر موجودی زنده و از تن و جان زنده برخوردار است. نوسازی با مفهوم معاصر سازی و بازآفرینی، بازتولید محیط شهری در شرایط جدید است. بازتولید در برگیرنده بازبینی و بازیابی ارزش ها در معاصر سازی آنهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Retrofitting and renovation of worn-out textures, re-creation or rupture of identity

نویسنده [English]

 • Mohammadibrahim Mazhari
Assistant Professor, Department of Architecture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This research paper is about the solutions of giving identity to architectural spaces, strengthening the sense of belonging of the residents to their place of living and as a result, expanding their sense of participation in the implementation of plans for organizing and renovating worn-out urban tissues. Organizing and renovating worn-out urban tissues is a combination of social, cultural and physical processes that should be seen in a comprehensive plan. In addition, the renovation program should be based on long-term goals so that it can eliminate the areas of non-acceptance in the society by considering possible changes in the future. In order to achieve the goals of empowering and improving the quality of life in worn-out urban contexts, paying attention to maintaining and revitalizing the neighborhood system, helping to increase the sense of belonging of the residents to their place of residence, and also strengthening the local community in order to expand the sense of people's participation in the implementation of projects is of particular importance. In relation to the topic of the research, the basic question is: Does the sense of belonging of the residents to their place of residence have an effect on their participation in the implementation of projects? Clarifying the problem and answering the theoretical dimensions of identity and sense of belonging and searching for scientific gaps in facing the improvement and reconstruction of worn-out urban tissues is of great importance, because the city is a living entity and has a living body and soul. Renovation with the concept of contemporization and re-creation is the reproduction of the urban environment in new conditions. Reproduction includes revising and restoring values in their contemporization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Identity
 • place identity
 • sense of place
 • place belonging
 • social capital
 1. حجت، حسین. (1394) «اهمیت استراتژیکی خلیج فارس و جزایر سه گانهی ایرانی»، کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسهی قدرت جهانی،.۷
 2. فلاحت، محمد صادق (1385)، مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن، مجله هنرهای زیبا، تابستان، شماره 26، تهران: صص66-5
 3. حبیب، فرح، مجید نادری، حمیده فروزانگر، (1387)، پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت، نشریه هویت شهر، پاییز و زمستان، شماره 3، تهران: صص 23-13.
 4. شیعه، اسماعیل، (1384)، با شهر و منطقه در ایران، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
 5. جنگینز، دیچار، هویت اجتماعی، ترجمه تورج یار احمدی، نشر شیرازه، تهران، 1381
 6. عبادیان، محمود، مقاله بحران هویت، مجموعه مقالات هویت و بحران هویت ، جهاددانشگاهی ، تهران 1382
 7. میر محمدی، داوود، (1383)، گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
 8. پرتویی، پروین، (1387)، پدیدارشناسی مکان، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
 9. میرمقتدایی، مهتا، (1387)، معیارهای سنجش امکان شکل گیری، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر، مجله هنرهای زیبا، بهار، ش37، تهران: صص 17-4.
 10. دهخدا، علی‌اکبر، (1373)، لغت نامه دهخدا، جلد سیزدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 11. حبیبی، محسن، مدیریت شهری و فضای یادمانی ، مجله شهرداری شماره 9 سازمان شهرداریهای کشور 1378
 12. نوربرگ شولتز، کریستیان، (1389)، روح مکان، مترجم: محمد رضا شیرازی، تهران: انتشارات رخداد نو.
 13. افروغ ، عماد ،فضا و نابرابری اجتماعی ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، 1377
 14. Francis Fukuyama, “Social Capital and Civil Social”, conference on second generation, Reform, 1999