دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آذر 1400 
مروری بر ضرورت مشارکت در برنامه‌ریزی راهبردی فضایی

صفحه 15-22

سبحان باقی؛ زینب عادلی؛ امیرحسین فرجی؛ سجاد چراغ‌آبادی