برنامه‌ریزی استراتژیک بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری رویکرد نوینی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است که با اتکا به اصول توسعه پایدار شهری به ترسیم چشم انداز تدوین اهداف توسعه رویاروی همه جانبه و سیستماتیک با مسائل اساسی شهر استوار است یکی از استراتژی های دستیابی به توسعه شهری بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری است.برنامه ریزی در نواحی فرسوده شهری همواره مهمترین موضوع برنامه‌ریزی شهری بوده یکی از استراتژی های دستیابی به توسعه شهری بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری می باشد. برنامه ریزی راهبردی به منظور برخورد صحیح با آینده و رفع مشکلات پیچیده فعلی به کار گرفته می شود استراتژی توسعه شهری با تمرکز بر تقویت رقابت جویی اقتصادی و کاهش فقر و جنبه‌های مختلف زیست‌محیطی شهر ساختار فضایی شهری ساختارهای زیربنایی جنبه های فرهنگی و اجتماعی و غیره می‌تواند بهترین گزینه برای رسیدن به توسعه پایدار شهری باشد.تاکنون طرح ها و برنامه هایی که جهت مداخله در بافت های ناکارآمد مورد اجرا قرار گرفته است. بیشتراهداف کالبدی داشته و سرمایه های اصلی این بافت ها که مردم ساکن در آن می باشد، را نادیده انگاشته اند. بنابراین برای رفع مشکلات بافت ناکارآمدشهرها در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی، لازم است با استفاده از رویکردهای موثر در این زمینه، اقدام شود تا از این طریق گام های موثری در جهت حفظ هویت و ترفیع آنها برداشتو با استفاده از یک برنامه ریزی منسجم و با مشارکت تمامی گروه های ذی نفع نسبت به بهبود همه جانبه این بافت های ناکارآمد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic planning for regeneration of inefficient urban fabric

نویسنده [English]

 • Arefeh Mahmoodi
MSc student in Urban Planning, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Strategic planning of urban development is a new approach in urban planning and management, which relies on the principles of sustainable urban development, drawing a vision, formulating development goals, comprehensive and systematic confrontation with the basic problems of the city, and one of the strategies to achieve urban development is the sustainable regeneration of the fabric. Planning in worn-out urban areas has always been the most important issue of urban planning, and one of the strategies to achieve urban development is the sustainable regeneration of worn-out urban tissues. Strategic planning is used in order to properly deal with the future and solve the current complex problems. Urban development strategy focusing on strengthening economic competitiveness and reducing poverty and various environmental aspects of the city, urban spatial structure, infrastructure structures, cultural and social aspects, etc. It is the best option to achieve sustainable urban development. So far, the plans and programs that have been implemented to intervene in inefficient structures. Most of them have physical goals and they have ignored the main assets of these tissues in which the people live. Therefore, in order to solve the problems of the inefficient texture of the cities in the economic, social, cultural and physical fields, it is necessary to use effective approaches in this field, in order to take effective steps in order to preserve their identity and promote them, and by using a planning In a coherent manner and with the participation of all interested groups, he paid for the comprehensive improvement of these inefficient tissues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic planning
 • worn texture
 • regeneration
 1. حجت، حسین. (1394) «اهمیت استراتژیکی خلیج فارس و جزایر سه گانهی ایرانی»، کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسهی قدرت جهانی،.۷
 2. Khademi , amirhossein & joker sarhang, esa (2012 ) Evaluation of urban quality of life (casestudy: Amol city wasting texture), Geography and Environmental Studies
 3. پوراحمد، حبیبی، کشاورز، سیر تحول مفهوم شناسی بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت های فرسوده شهری، ۰۱۳۸۹ فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی. ص ۳-۲
 4. براتی ن، سرداری م، 1388، برنامه توسعه راهبردی شهر قزوین تا 1410، انتشارات آرتابابا.
 5. رضازاده راضیه، علی سلهله. ۱۳۸۹. مروری بر سیاست های توسعه پایدار محله ای با رویکرد دارایی مبنا و تاکید بر سرمایه های اجتماعی و کالبدی، فصلنامه دانشگاه هنر شماره ۴، صص ۱2۱-۱۳۹
 6. Rostami , shah bakhti & Nazari , narges ( 2013 ) Spatial Analysis of Urban worn Texture with Emphasis on Physical-Cultural Organization (Case Study: Islamabad, West), Journal of Spatial Planning Scientific Research (Geography) of Urban Management Studies
 7. عندلیب ع، بیات ا، رسولی ل. 1392 . مقایسه وتطبیق بازآفرینی بافت‌های فرسوده ی شهری بلوک خیام تهران (ایران) وپروژه لیورپول (بریتانیا). فصل نامه آمایش محیط، 23: صص 79-104.
 8. Daviran , esmail & Mehkini , abolfazl & Kazemian , gholamreza & Ali abadi , zeinab ( 2011) Investigation of intervention in the management of urban worn texture and inefficient tissues with a combined approach (Case study: Zeinabieh Zanjan neighborhood), Urban Planning Research Journal
 9. وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، (۱۳۹۴: ۹).
 10. لطفی، سهند (1۳۹0). بازآفرینی شهری و باز تعریف معیارهای فرسودگی، آغازی بر مرمت شهری پایدار ،شهرنگار، دوماهانه، شماره۵8
 11. Roberts, P. and Sykes, H. (eds.) (2000) Urban Regeneration: A Handbook, London: Sage.
 12. زیویار، پ.، عظیمی، آ.، فرجی ملایی، ا. 1393. برنامه ریزی و مدیریت و نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری. چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره). 16
 13. UNDP (2004) Guidelines for urban regeneration in the Mediterranean region, Priority Actions Program Rrgional Activity Centre.
 14. Cheuk Man HO,Edmond,(2012),Renewing the urbn regeneration approach in Hong Kong,Discovery-ss student E-journal,College of Liberal Arts and Social Sciences,Hong Kong
 15. شیعه ا .1390. مقدمه ای بر برنامه‌ریزی شهری. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
 16. حمیدی.م.1392.برنامه‌ریزی شهری ومنطقه‌ا یرهیافت توسعه پایدار. هشتمین دوره سمپوزیوم‌های پیشرفت‌های علوم وتکنولوژی تحت عنوان: معماری، شهرسازی و توسعه پایدار، با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران.
 17. رضایی م ر، کریمی ب. 1395. اولویت بندی و تعیین استراتژیهای توسعه شهر (CDSs ) شیراز با استفاده از AHP نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 18: صص 43-60.
 18. حاتمی نژاد ح، فرجی ملایی ا. 1390. امکان سنجی اجرای طرح‌های استراتژی توسعه شهری (CDS) در ایران. پژوهش‌های شهری و منطقه ای، 22: صص 76-55.
 19. ICOMOS OF assembly genral the by adopted Chapters (2008)