آینده پژوهی گسترش کالبدی-فضایی با تاکید بر فعالیت‌های تجاری در منطقه 8 شهر تبریز در 10 سال آینده

نویسندگان

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

متروپل تبریز بزرگترین مجتمع زیستی شمال غرب کشور است که به لحاظ موقعیـت مکـانی ویـژه، از حـوزه نفـوذبسیار وسیعی برخوردار و به سبب مرکزیت سیاسی، اداری و تمرکز فعالیتهـای صـنعتی، اقتصـادی، دانشـگاهی و سـطح بالای تخصص و خدمات، به عنوان قطب جاذب و شهر مسلط نقش ماکروسفالی(بـزرگ سـری)را در منطقـه ایفـا نمـوده است و به همین دلیل، به طور مداوم بر گستره فضایی آن افزوده می شود. این شهر طی دهههـای اخیـر رشـدی شـتابان،لجام گسیخته و بی قواره داشته و تحولات جمعیتی و کالبدی ناباورانـه ای را تجربـه کـرده اسـت ، بـه طـوری کـه نـوعی شهرسازی نا اندیشیده و ناپایدار در آن به وقوع پیوسته است. بر این اساس، مقاله حاضر با روش تحلیلـی - اسـنادی و بـاهدف بررسی و ارزیابی ابعاد ناپایداری حاصل از الگوی توسعه ناموزون تبریز بین سال های 1335-1385 بـه رشـته تحریـردرآمده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که توسعه و پراکنش فضایی شهر باعـث کمبـود و گرانـی زمـین و مسـکن،تخریب باغ ها و اراضی کشاورزی، فرسودگی و تهی شدن بافت قدیم، تنزل اعتبارات فرهنگی و هویـت تـاریخی شـهر،دست اندازی شهر بر روی مناطق ناپایدار و نواحی بالقوه خطرناک، از بین رفتن جنبه های زیبایی شناسانه شهر، ظهـور وگسترش مناطق حاشیه نشین، ادغام روستاهای پیرامون و تغییر نقش آنها شده و قابلیت های زیست- محیطی این شـهر رابه مخاطره انداخته است. عدم انطباق توسعه فضایی شهر با ظرفیـت زیرسـاخت هـا و فضـاهای شـهری و عدم حاکمیت برنامه های اصولی شهرسـازی بـر گسـترش شـهر منجـر بـه عقـب مانـدگی رونـد شهرسـازی از شهرنشینی بی رویه شده و این شهر را از منظر توسعه پایدار شهری به زیر سؤال برده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Future research of physical-spatial expansion with emphasis on commercial activities in the 8th district of Tabriz city in the next 10 years

نویسندگان [English]

  • Aylar Hosseinzadeh
  • Mahsa Hanifehzadeh
University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Metropol of Tabriz is the largest biological complex in the northwest of the country, which, in terms of its special location, has a very wide sphere of influence, and due to its political, administrative and concentration of industrial, economic, university activities and high level of expertise and services, it is an attractive pole and a dominant city. It has played the role of macrocephaly (big head) in the region and for this reason, its spatial extent is constantly being increased. During the last decades, this city has had a rapid, unbridled and unbridled growth and has experienced unbelievable demographic and physical transformations, so that a kind of unplanned and unstable urbanization has been taking place in it. Based on this, the present article was written with the analytical-documentary method with the aim of investigating and evaluating the dimensions of instability resulting from the unbalanced development pattern of Tabriz between 1335-1385. The findings of the research show that the development and spatial dispersion of the city causes the scarcity and high cost of land and housing, the destruction of gardens and agricultural lands, the wear and tear of the old fabric, the degradation of the cultural credits and historical identity of the city, the encroachment of the city on unstable and potentially dangerous areas, the loss of the aesthetic aspects of the city, the appearance and expansion of the marginal areas, the integration of the surrounding villages and change of their role, has endangered the environmental capabilities of this city. The non-compliance of the spatial development of the city with the capacity of the infrastructure and urban spaces, and the lack of control on the basic urban planning leads to the backwardness of the urban development process, and the city has been questioned from the sustainable urban development point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial development
  • urban sprawl
  • sustainable urban development
  • Tabriz Metropol
  1. شکویی، حسین (1382) دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، تهران، انتشارات سمت
  2. شیعه، اسماعیل (1381) مقدمه‌ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت
  3. اسلاوتر ریچارد و همکاران (1384)، نواندیشی برای هزاره نوین، مفاهیم و روش‌ها و ایده‌های آینده پژوهی، عقیل ملکی فر و همکاران، چاپ اول، تهران مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.