ارائه الگوی آینده‌نگاری به منظور تدوین چشم‌انداز شهر اصفهان

نویسندگان

1 دکتری آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

امروزه با افزایش جمعیت شهرنشین، شهری با شرایط مطلوب که بتواند در تمامی ابعاد پایدار بماند، مورد توجه است. افزایش پیچیدگی عناصر متعدد در شهرها، ارزیابی آینده‌بلندمدت را مشکل کرده است. بنابراین، نیاز به ابزاری که علاوه بر ظرفیت‌سازی، جامعه و تصمیم‌گیران را در برابر مسائل آماده کند و به مطلوب‌ترین منفعت اجتماعی منتهی شود، حس می‌شود. آینده‌نگاری با خلق چشم‌انداز بلندمدت، منجر به تولید چشم‌انداز(هایی) می‌شود که سطح انتظارات شهروندان را با مشارکت آنها برآورده می‌کند. این فرآیند راه‌حلی برای ترسیم تصویری برای آینده‌ شهرها (به ویژه شهرهای استراتژیک) است که ضمن ارائه راهکار در برابر چالش‌های امروز، مدیران را در رسیدن به شهری پایدار برای آینده هدایت می‌کند. شهر اصفهان با شهرت جهانی، دچار تغییرات جمعیتی، قدرتی و قومیتی بسیاری بوده است و امروز نیز با مسائلی مثل آلودگی ، خشک شدن زاینده رود و فرونشست زمین، بیماری کرونا روبه رو است که با وجود سابقه‌ی 25 ساله در برنامه‌ریزی های سنتی شهری، نتوانسته است در برابر چالش‌ها آماده باشد. به همین منظور در این پژوهش الگوی آینده‌نگاری این شهر به منظور تدوین چشم‌انداز مورد سوال است. برای اینکار، ابتدا با استفاده از روش فراترکیب و بررسی 58 مقاله معتبر ضمن استخراج مضامین مرتبط برای ساخت چشم‌انداز با رویکرد آینده‌نگاری، با پیمایش و بهره‌گیری از نظر 26 نفر خبره در زمینه آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی شهری، مولفه‌های چارچوب آینده‌نگاری به منظور ساخت چشم‌انداز استخراج شدند. در این پژوهش یافته‌ها نشان می‌دهد که استخراج سوالات راهبردی، مدیریت ذینفعان ، سناریو سازی از مولفه‌های مهم چشم‌انداز در شهر اصفهان هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a foresight model in order to compile the vision of Isfahan city

نویسندگان [English]

 • Mahboobeh Khalafi 1
 • Naser Barati 2
1 PhD of Future Studies, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Nowadays, with the increase in urban population, a city with favorable conditions that can remain sustainable in all dimensions is considered. The increasing complexity of multiple elements in cities has made it difficult to assess the long-term future. Therefore, the need for a tool that, in addition to building capacity, prepares the society and decision-makers for issues and leads to the most favorable social benefit is felt. By creating a long-term vision, foresight leads to the generation of vision(s) that meet the level of expectations of citizens with their participation. This process is a solution to draw a picture for the future of cities (especially strategic cities) which, while providing solutions to today's challenges, guides managers in reaching a sustainable city for the future. The world famous city of Isfahan has undergone many demographic, power and ethnic changes and today it is facing issues such as pollution, drying up of Zayandeh Rood and subsidence of the land, corona disease, which despite its 25 years of history in traditional urban planning, it has not been able to is ready to face challenges. For this reason, in this research, the future forecasting model of this city is questioned in order to develop a vision. For this, first, by using the meta-combination method and examining 58 valid articles while extracting relevant themes for building a landscape with a foresight approach, by surveying and using the opinion of 26 experts in the field of future studies and urban planning, the components of the foresight framework were extracted in order to build a landscape. . In this research, the findings show that extracting strategic questions, managing stakeholders, and creating scenarios are important components of the landscape in the city of Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foresight model
 • vision
 • Isfahan city
 • meta-synthesis method
 1. Kuosa, T. (2016). The evolution of strategic foresight: navigating public policy making. Routledge.
 2. Godet, M. and Durance, P. (2011) Strategic Foresight: For Corporate And Regional Development, UNESCO, Dunod.
 3. Fernandez Guell .J. M and Redondo .L (2012) ‘Linking Territorial Foresight And Urban Planning’, Emerald Group Publishing Limited, 4:14, 316-335.
 4. Klosterman .Re (2013) ‘Lessons Learned about Planning: forecasting, participation and technology’, Journal of the American Planning Taylor and Francis- Association.
 5. Eames .M, Dixon .T, Lannon, .S and Hunt .M (eds) (2017) Retrofitting Cities for Tomorrow’s World, Wiley-Blackwell.
 6. Gholipor .A et al (2011) ‘Study Factors Affecting the Formation of the City Image in Order to City Branding’, Journal of Fine Arts – Architecture and Urbanism, 45,37–46.
 7. Fernandez Guell .J .M and Gonzalez Lopez .J (2016) ‘Cities futures. A critical assessment of how future studies are applied to cities’, Emerald Group Publishing Ltd,5: 18.
 8. UNIDO Technology Foresight Manual (2005), Orgnization And Method, VOL.1.
 9. European Foresight Platform (2011), An initial assessment of territorial forward planning/foresight projects in the European Union, European Union.
 10. Kaivo-oja .J, Marttinen .J and Varelius .J (2002), Foresight, 4:6, 34-45.
 11. Phdungslip, A. (2011) ‘Futures studies: backcasting method used for strategiustainable city planning’, Futures, 43, 707-714.
 12. Ratcliffe .J and Krawczyk . E (2011) ‘Imagineering city futures: The use of prospective through scenarios in urban planning, Futures, 43, 642-653.
 13. Mahmud .J (2011) ‘City foresight and development planning case study: Implementation of scenario planning in formulation of the Bulungan development plan’, Futures, 43, 697-706.
 14. Harper .J .C and Georghiou .L (2005) ‘Foresight in innovation policy: Shared visions for a science park and business–university links in a city region’, Technology Analysis and Strategic Management, 17:2, 147-160
 15. اشرفی، ی. و جان بابانژاد، م. ح. (1392) " تدوین چشم انداز سازمانی در چارچوب برنامه ریزی راهبردی؛ نمونه موردی: شهرداری ساوه"، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری، سال 1، شماره 2، صص 155-123.
 16. De la Luz Hernández-Flores, M., Otazo-Sánchez, E. M., Galeana-Pizana, M., Roldán-Cruz, E. I., Razo-Zárate, R., González-Ramírez, C. A., & Gordillo-Martínez, A. J. (2017). Urban driving forces and megacity expansion threats. Study case in the Mexico City periphery. Habitat International, 64, 109-122.
 17. Peterson, G. D., Carpenter, S. R., & Brock, W. A. (2003). Uncertainty and the management of multistate ecosystems: an apparently rational route to collapse. Ecology, 84(6), 1403-1411.
 18. Lopez-Arce, P., Altamirano-Medina, H., Berry, J., Rovas, D., Sarce, F., & Hodgson, S. (2020, October). Building moisture diagnosis: Processing, assessing and representation of environmental data for root cause analysis of mould growth. In Building Simulation (Vol. 13, No. 5, pp. 999-1008). Tsinghua University Press.