برنامه ریزی راهبردی ناحیه یک منطقه 22 تهران مبتنی بر شاخص‌های شهر دوستدار سالمند

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به اینکه روند جمعیت دنیا به سوی پیری می باشد و از آن جایی که یکی از مهم ترین مراحل زندگی پیری و سالمندی است ، لذا باید نیاز های سالمندان در دو بعد جسمی و روحی در نظر گرفته شود. شهر دوستدار سالمند رویکردی است که هدف اصلی آن تامین نیاز های سالمندان در فضاهای شهری در دو بعد جسمی و روحی می باشد و از آنجایی که شهردوستدار سالمند در چهارچوب عدالت اجتماعی در شهر قراردارد که هدف اصلی آن مهیا کردن شرایط لازم برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان میباشد لذا کیفیت زندگی سالمندان گام مهمی در راستای تحقق عدالت اجتماعی درشهر به شمار می آید. اهدف اصلی این پژوهش تبیین برخی از مولفه های ارتقاء کیفیت زندگی شهری با مقوله شهر دوستدار سالمند است و بالا بردن میزان کیفیت زندگی شهری با اقدامات متناسب با نیاز هایی که از طریق شناسایی آن ها برای سالمندان می باشد است. با توجه به مطالعات کتابخانه ای، بررسی مقالا،ت کتب مختلف مرتبط با موضوع تعاریف مورد نظر و مصاحبه با سالمندان ساکن در این ناحیه و با حضور و برداشت میدانی در محلات مختلف ناحیه یک منطقه 22 شناخت صورت گرفته است و در نهایت با تحلیل امکانات و محدویت های ناحیه مطالعاتی به ارائه اهداف ،سیاست و راهبرد ها پرداخته شده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته برخی از نیاز های سالمندان از جمله (مراکز درمانی، برنامه های تفریحی، ایمنی و امنیت سالمندان) در ناحیه یک منطقه 22 در نظر گرفته نشده است که به منظور افزایش کیفیت زندگیشان با توجه به محدودیت‌های هر محله پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic planning of zone one district 22 of Tehran based on the indicators of an elderly-friendly city

نویسندگان [English]

  • Farnaz Adiban 1
  • Maliheh Babakhani 2
1 MSc in Urban Planning Faculty of, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Considering that the trend of the world's population is towards aging and since it is one of the most important stages of life, the needs of the elderly should be considered in both physical and mental dimensions. An elderly-friendly city is an approach whose main goal is to meet the needs of the elderly in urban spaces in both physical and mental dimensions, and since the elderly-friendly city is within the framework of social justice in the city, its main goal is to provide the necessary conditions to improve the quality of life of the elderly. Therefore, the quality of life of the elderly is considered an important step towards the realization of social justice in the city. The main goal of this research is to explain some of the components of improving the quality of urban life with the category of an elderly-friendly city, and to increase the quality of urban life with measures that are appropriate for the needs of the elderly through their identification. According to library studies, the review of various articles and books related to the subject of the desired definitions and interviews with the elderly living in this area, and with the presence and field observations in different localities of zone one of district 22 areas have been identified, and finally, by analyzing the possibilities and the limitations of the study area have been discussed in presenting goals, policies and strategies. According to the studies conducted, some of the needs of the elderly, including (medical centers, recreational programs, safety and security of the elderly) have not been taken into account in zone one of district 22.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elder
  • elderly-friendly city
  • quality of life
  • district 22 of Tehran
  1. احمدیان،ب،کریمی،ز،1388، تغییرات طبیعی در دوران سالمندی ،قم :مرکز آموزشی و درمان حضرت زهرا (س).
  2. مرکز آمار ایران،نتایح تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور سال 1385.
  3. نعمتی ، داریوش،‌آقابخشی، حبیب‌الله(1391) در پژوهشی با عنوان" تهران شهر دوستدار سالمند، گا مهای آغازین تحقق نخستین پایتخت سالمندی جهان (به مناسبت سال سالمندی)، فصلنامه پژوهش اجتماعی ، سال ششم ، بهار 92. ص 43.
  4. World Health Organization 2007