چالش‌های اجرایی در تحقق برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای در ایران

نویسنده

دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

ایران از اولین کشورهای خاور میان در برنامه ریزی ملی و منطقه ای بشمار می رود. قریب به یک قرن سابقه برنامه ریزی در ایران را نمی توان نادیده گرفت. لذا اگر در تحقق آنها به مشکلی مواجه می شویم، شاید بدلی همین زود هنگام بودن و عدم آمادگی لازم برای توسعه همراه با برنامه ریزی مدون و جامع باشد. طی مطالعات بدست آوده برنامه های تدوین شده چه قبل و چه بعد از انقلاب از ویژه گیهای بسیار زیادی برخوردار بوده ند ولی متاسفانه بدلایلی همچون عدم اتفاق نظر بین سیاست مداران و مدیران سازمانی و یا عدم اعتقاد به توسعه مبتنی بر برنامه ریزی ویا اتفاقات غیر منتظره مثل جنگ، مانع تحقق برنامه های تدوین شده می باشد. لذا تحقق برنامه های توسعه ایی باید همراه با ابزارهای خود مثل: تیم کاری معتقد و متعهد، بودجه مالی و پیوسته، داشتن یک برنامه مدیریت ریسک در کنار برنامه تدوین شده باشد تا بتواند در زمان تعین شده محقق گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Executive challenges in realizing national and regional planning in Iran

نویسنده [English]

 • Rahim Hashempour
Associate Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Iran is one of the first countries in the Middle East in national and regional planning. Almost a century of history of planning in Iran cannot be ignored. Therefore, if we face a problem in realizing them, maybe it is due to the early stage and lack of necessary preparation for development along with codified and comprehensive planning. During the studies obtained, the programs compiled both before and after the revolution have had many features, but unfortunately due to reasons such as lack of consensus between politicians and organizational managers, or lack of belief in development based on planning or unexpected events. Like war, it prevents the realization of plans. Therefore, the realization of development plans must be accompanied by tools such as: a committed and committed work team, a financial and continuous budget, having a risk management plan along with the plan so that it can be realized in the specified time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Planning
 • development plan
 • planning before the revolution
 • planning after the revolution
 1. سید جواد سیدپور، http://odm.tbzmed.ac.ir ، آبان 1400
 2. گزارش عملکرد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 1382، وزارت راه و مسکن و شهرسازی
 3. ســعیدنیا، احمــد، 1383، کتــاب ســبز راهنمــای شــهرداریها، جلــد ششــم، ســاخت و ســازهای شـــهری، انتشـــارات ســـازمان شـــهرداریها و دهیاریهای کشور
 4. مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی: از آغاز تا پایان سال 1378، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری
 5. عرب مازار عباس، نور محمدی خسرو(1395)، تحلیل انتقادی هدفهای اقتصادی برنامه های توسعه در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)، نشریه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، برنامه آن اصلا به اجرا نرسید 19-42. بهار 1395
 6. قدیری معصوم مجتبی؛ نجفی کانی علی اکبر، 1382). برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آنها بر نواحی روستایی، پژوهشهای جغرافیایی، 111-121، بهار1382.