برنامه‌ریزی راهبردی محلات شهری، نمونه موردی: محله آبشار شهر تهران

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پس از بـروز مشکلات و ناهماهنگـی و همچنیـن عـدم دسـتیابی بـه اهـداف مـورد نظر در سیاسـت هـای مداخله در شـهرها بـه طـور کامـل در پی برنامه ریزی جامع شهرها، در برنامه ریزی راهبـردی بر پایـه مقایس محلی، مشـارکت مردمـی و نگاه چند بخشـی مورد توجه قرار گرفت. تحقق دیدگاه نگاه پایین به بالا در برنامه ریزی، ضرورت شروع برنامه ریزی از مقیاس محله را ضروری می نماید. در این مقاله در راستای حل مشکلات و پیچیدگی های محله آبشار، برنامه ریزی راهبردی این محله تدوین شده است. این پژوهش در زمره پژوهش های کاربردی و براساس روش توصیفی – تحلیلی است. جهت گرداوری اطلاعات از اسناد کتابخانه ای و فرادست، مشاهده و برداشت مستقیم، برگزاری جلسات به صورت بحث گروهی متمرکز، مصاحبه با ساکنین و مسئولین شهرداری منطقه 12 استفاده شده است. سنجش وضعیت محله با استفاده از تکنیک سوات صورت گرفته است. فرایند کار بدین صورت است که پس از بررسی و شناخت کلی محله در عرصه های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی بر مبنای شاخص های تعریف شده، با بهره گیری از مصاحبه های فردی و بحث های گروهی متمرکز، ضعف ها، قوت، فرصت ها و تهدیدهای محله شناسایی شد. همچنین لیست دارایی ها و سرمایه ها محله ی استخراج گردید. با اولویت بندی مسائل و مشکلات این محله، بر مبنای این جدول و نتایج به دست آمده از جسات بحث متمرکز و مصاحبه ها، چشم انداز محله تعریف گردید. برای تحقق این چشم انداز، اهداف، سیاست ها، راهبردها و در انتها برنامه اقدام تعریف شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategic planning of urban neighborhoods (case study: Abshar neighborhood of Tehran City)

نویسندگان [English]

 • Zeinab Adeli 1
 • Hamed Mohammadibeyragh 2
 • Minoo Baghbani 3
1 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 MSc of Urban Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc of Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

After the emergence of problems and inconsistency, as well as the failure to achieve the intended goals in the intervention policies in the cities, following the comprehensive planning of the cities, people's participation and a multi-sectoral approach were taken into account in strategic planning based on local comparisons. The realization of the bottom-up perspective in planning makes it necessary to start planning from the neighborhood scale. In this article, in order to solve the problems and complexities of Abshar neighborhood, the strategic planning of this neighborhood has been developed. This research is among applied research based on descriptive-analytical method. In order to collect information from library and other documents, direct observation and collection, holding meetings in the form of focused group discussions, interviews with residents and officials of the municipality of District 12 have been used. The assessment of the neighborhood situation has been done using the SWAT technique. The work process is such that, after the general examination and knowledge of the neighborhood in the physical, social, economic and institutional fields based on the defined indicators, with the use of individual interviews and focused group discussions, the weaknesses, strengths, and opportunities and neighborhood threats were identified. Also, the list of assets and funds of the neighborhood was extracted. By prioritizing the issues and problems of this neighborhood, based on this table and the results obtained from focused discussions and interviews, the perspective of the neighborhood was defined. In order to realize this vision, goals, policies, strategies and finally an action plan were defined.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic planning
 • urban neighborhoods
 • Tehran
 1. Amara, R. (1979). Strategic planning in a changing corporate environment. Long Range Planning, 12(1), 2-16.
 2. Barbuto Jr, J. E. (2016). How is strategy formed in organizations? A multi-disciplinary taxonomy of strategy-making approaches. Journal of Behavioral and Applied Management, 3(1), 822.
 3. مهدی زاده ، جواد ، 1382 ، امکانات و محدودیت های کاربرد برنامه ریزی راهبردی در ایران ، فصلنامه مدیریت شهری، تابستان.، شماره14، صفحات 48-55
 4. حکمت نیا ، حسن ، موسوی ، میر نجف، (1392). کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید برنامه ریزی شهری و ناحیه ای ، چاپ سوم ، انتشارات آزاد پیما
 5. برایسون، جان، (1382). برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی، ترجمه عباس منوریان، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 6. Maclaren, V. W. (1996). Urban sustainability reporting. Journal of the American planning association, 62(2), 184-202.
 7. Cowan, Robert, 2005, The Dictionary of Urbanism, London, Street Wise Press.
 8. عبدالهی، مجید، صرافی، مظفر، توکلی نیا، جمیله، (1389). بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تاکید بر شرایط محله های شهری ایران، نشریه پژوهشهای چغرافیای انسانی، دوره 42، شماره 72، صص 83-102
 9. موسوی، یعقوب. (1387).بازسازی محله های شهری در چارچوب برنامه ریزی توسعه اجتماعی محله ای. مجله مطالعات اجتماعی ایران. شماره 4 .صفحه 99 تا 123.
 10. رفیعیان، م. فروزنده، م. داداش پور، ه.( 1392).تحقق پذیری برنامه ریزی محله محور در بافتهای فرسوده شهری مطالعه موردی محله سنگلج تهران. مجله مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای. سال پنجم. شماره 18.
 11. سازمان نوسازی شهرداری تهران، سند محله توسعه محله آبشار