نگاه آمایشی به راهبرد توسعه‌ی جزایرجنوبی، نمونه موردی: جزیره هنگام

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

عوامل و عناصر جغرافیایی و به طور خاص مناطق جغرافیایی، در رویدادها و فرآیندهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نقش دارند. یکی از این مناطق جغرافیایی منطقه‌ی خاورمیانه است که نقش بی بدیلی را در رویدادهای جهان ایفا میکند. ایران به عنوان مهمترین کشور حوزه خلیج فارس و به عنوان یکی از بازیگران اصلی و کلیدی در وقایع مهم انرژی منطقه‌ای شناخته میشود. بنابراین میتوان چنین استدلال نمود که ایران علاوه بر اعتبار ژئوپلیتیکی، دارای ارزش و قابلیتهای منحصر به فردی در زمینه ژئواکونومی نیز میباشد. از سویی دیگر ایران با توجه به موقعیت ترانزیتی خود که ناشی از برتری‌های ژئوپلیتکی، یعنی قرارگیری در چهار راه بین المللی میباشد، حائز اهمیت است. این چهارراه آفریقا را به آسیا و آسیا را به اروپا متصل می کند. قابلیت عمده ی خلیج فارس مجموعه ی جزایر آن است که نقشی چندوجهی به آن بخشیده است. مقاله حاضر اهمیت منطقه ای خلیج فارس و جزایر ایرانی را مورد مطالعه قرار داده، در این راستا ابتدا ویژگیهای منطقه‌ای و جغرافیایی آنان را بررسی کرده و سپس به ویژگیهای منطقه‌ای و فرهنگی آنان پرداخته، در ادامه با تمرکز بر جزیره هنگام ویژگیهای طبیعی و اجتماعی جاری آن آورده شده است و در نهایت با توجه به قابلیتهای سرزمینی و استعدادهای ژئوپولتیک و جغرافیایی آن زمینه‌های توسعه و توانمندیهای جزیره در این مسیر بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial view on the development strategy of the southern islands, case study: Hengam island

نویسندگان [English]

 • Mohammad Shafie 1
 • Reza Sameh 2
1 MSc. Graduated Student, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Geographical factors and elements, specifically geographic regions, play a role in political, economic, and social events and processes. One of these geographical regions is the Middle East, which plays an important role in world events. Iran is known as the most important country in the Persian Gulf and as one of the main and key players in important regional energy events. Therefore, it can be argued that in addition to geopolitical credibility, Iran also has unique value and capabilities in the field of geo-economics. On the other hand, Iran is important due to its transit position, which is due to its geopolitical advantages, i.e. being located at four international roads. This crossroads connects Africa to Asia and Asia to Europe. The main feature of the Persian Gulf is its set of islands, which has given it a multifaceted role. The current article studies the regional importance of the Persian Gulf and Iranian islands, in this regard, it first examines their regional and geographical characteristics and then deals with their regional and cultural characteristics, then focusing on the current natural and social characteristics of the island. Finally, according to its territorial capabilities and geopolitical and geographical talents, the areas of development and capabilities of the island in this direction have been stated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Territorial settlement
 • South Islands
 • Hengam Island
 • Persian Gulf
 1. حجت، حسین. (1394) «اهمیت استراتژیکی خلیج فارس و جزایر سه گانهی ایرانی»، کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسهی قدرت جهانی،.۷
 2. امیری، علی و حجت نادری. (1400) «نقش جزایر سه گانه در سیادت دریایی ایران در خلیج فارس»، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، .
 3. بلوکباشی، علی. (1380) «جزیره ی قشم، صدف ناشناختهی خلیج فارس. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
 4. سلحشور، محمدحسین و سهیلا کوشا. (2016) «تنگه ی فوق استراتژیک هرمز از منظر حقوق بینالملل»، کنفرانس بینالمللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، .
 5. فتاحی، سجاد و نسترن رفیعی و جلال جغازردی و مسعود درودی. (1396) «مسئله شناسی راهبردی توسعه در استان
 6. هرمزگان»، مرکز بررسیهای استراتژیک
 7. دهخدا، علی کبر (1394) لغت نامه ی دهخدا، تهران: دانشگاه تهران
 8. رامین، علی و کامران فانی. (1389)دانشنامه ی دانش گستر. تهران: دانش گستر روز.
 9. مجتهدزاده، پیروز. (1379) خلیج فارس، کشورها و مرزها. تهران: عطایی
 10. داوودی پور، صغری. (1395) «هنگام جزیرهی ناشناخته.» تهران: فرزانگان