شبیه سازی عملکرد جداره‌های سبز بر تغییرات دما در فضای باز شهری: نمونه موردی دیوار سبز سنتی در خیابان شهید موسوی تهران

نویسنده

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

شهرهای امروز به دلیل مشکلات متعددی که بر شهروندان خود تحمیل میکنند عرصه را برای حضور شهروندان در شهر تنگ می نمایند. فضای شهری برای آنکه بتواند محیطی مناسب برای حضور ساکنان در خیابان ها و فضاهای شهری فراهم آورد می بایست شرایط حداقلی از آسایش را برای افراد مهیا کند. فضایی که در آن دما در حد آسایش و فاکتورهای آزاردهنده ای چون آلودگی هوا و آلودگی صوتی در آن به میزان کمی باشد. یکی از راه‌حل‌هایی که می‌تواند در این حوزه نقش موثری را ایفا کند، بازگشت طبیعت به فضای شهری و برقراری دوباره چرخه متعادلی از پارامترهای اقلیمی است. استفاده از سطوح سبز گیاه‌کاری شده می‌تواند از طریق سایه اندازی و اثر خنک‌کنندگی گیاهان، راه حل بااهمیتی در کاهش دما در فصول گرم به شمار آید. در کنار مسائل یاد شده وجه زیبایی شناسانه این جداره ها می تواند آسایش روانی افراد را نیز ارتقا دهد و کمک کننده حضور افراد در فضای شهری باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سطوح سبز بر تغییرات دما در فضاهای باز شهری انجام گرفته است و از طریق شبیه سازی با برنامه Envi-met این مساله را مورد بررسی عمیق تر قرار داده‌است. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان داد که در فصول گرم، دمای هوا در اطراف دیوارهای سبز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و در فصول سرد دما اندکی بالاتر از نقاط با فاصله از دیوار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulating the performance of green walls on temperature changes in urban open spaces: a case study of a traditional green wall on Shahid Mousavi street in Tehran

نویسنده [English]

 • Maryam Azmoodeh
Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Today's cities are narrowing the field for the presence of citizens in the city due to the many problems they impose on their citizens. In order to provide a suitable environment for the presence of residents in the streets and urban spaces, the urban space must provide minimum conditions of comfort for people. A space where the temperature is comfortable and annoying factors such as air pollution and noise pollution are small. One of the solutions that can play an effective role in this field is the return of nature to the urban space and reestablishing a balanced cycle of climatic parameters. The use of vegetated green surfaces can be considered an important solution in reducing the temperature in hot seasons through shading and the cooling effect of plants. In addition to the mentioned issues, the aesthetic aspect of these walls can also improve people's psychological comfort and help the presence of people in the urban space. The current research has been conducted with the aim of investigating the effect of green surfaces on temperature changes in urban open spaces, and through simulation with Envi-met program, this issue has been investigated more deeply. The results of these studies showed that in hot seasons, the air temperature around the green walls decreases significantly, and in cold seasons, the temperature is slightly higher than the points with a distance from the wall.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban space
 • green walls
 • temperature changes
 • simulation
 1. ﺑﺤﺮﻳﻨـــﻲ، اﺣﻤـــﺪ؛ زﻧـــﺪﻧﻴﺎﭘﻮر، ﺣﺴـــﻴﻦ؛ 1371، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻃﺮاﺣـﻲﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ، ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ص 83.
 2. Wong NH, et al, 2010, Thermal evaluation of vertical greenery systems for building walls, Building and Environment 45, pp 663-672
 3. Taha, H, Sailor and H. Akbari, 1992, High albedo materials for reducing cooling energy use, Lawrence Berkeley Lab. Rep. 31721 IJC-350,Berkeley, CA.  
 4. Cotts, Andrew. et al, 21013, Assessing practical measures to reduce urban heat: Green and cool roofs, Building and Environment 70, pp 266-276
 5. Ruíz, M. del Alba v. de la Rosa, P. Vidal, A. García-Santos, F. Olivieri, and C. Bedoya,2012, Definition and Study of an Innovative Façade System Made of Independent Pre-vegetated and Water Storage Modules, VI International Congress on Architectural Envelopes June, Donostia-San Sebastián, Spain
 6. Yang, J, Yu, Q, Gong P, 2008.Quntifying air pollution removal by green roofs in Chicage. Atmospheric Environment 42 (2008) 7266–7273
 7. Dunnett, N & Kingsbury, c. 2008, Planting Green Roofs and Living Walls, Revised and Updated Edition, Timber Press, Portland, Oregon
 8. Alexandri E, Jones P. 2008, Temperature decreases in an urban canyon due to green walls and green roofs in diverse climates. Building and Environment 43:480–93
 9. Hoyano A.1988, Climatological uses of plants for solar control on the effects on the thermal environment of a building. Energy and Buildings 11:181–9.
 10. Holm D.1989, Thermal improvement by means of leaf cover on external walls – a simulation model. Energy and Buildings 14(1):19–30.
 11. Wong NH, et al, 2010, Thermal evaluation of vertical greenery systems for building walls, Building and Environment 45, pp 663-672
 12. Koehler, M., 2008, Green facades-a view back and some visions. Urban Ecosystems, 11(4): p. 423-436
 13. Rajabi, T; Abu-Hijleh, 2014, The Study of Vegetation Effects on Reduction of Urban Heat Island in Dubai, World SB 4 Barcelona, Barcelona
 14. Yu-Peng Ye, 2010, Green wall: the creative solution in response to urban heat island effect, national Chung-Hsing