زیستگاه شناور: طراحی مجموعه اقامتی، فرهنگی و تفریحی بروی آب با بهره گیری از اصول پایداری و انرژی های تجدیدپذیر

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

در سراسر جهان آگاهی روزافزونی وجود دارد که استراتژی های سنتی کاهش خوادث زیست محیطی که تلاش می‌کنند جریان آب را کنترل کنند احتمال پیامدهای فاجعه بار را در دراز مدت افزایش می دهند، هنگامی که شکست پس از سال‌ها توسعه ناپایدار در پشت موانع سیل رخ می دهد. از آنجا که تغییرات آب و هوایی جهانی باعث افزایش سطح دریا و شدیدتر شدن رویدادهای آب و هوایی می شود، وقوع سیلاب های شدید در سراسر جهان عادی‌تر می شود. جمعیت زیادی که در مناطق سیلابی دلتایی یا رودخانه ای زندگی می کنند به ویژه تحت تأثیر بیشترین حوادث قرار خواهند گرفت. معماری شناور یک استراتژی دفاعی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی است که همزمان با چرخه های طبیعی سیل در مناطق سیل زده کار می‌کند و به جای ایجاد مانع به‌کمک رویکرد معماری پایدار، جریان آب را امکان پذیر هدایت و کنترل می‌کند. احداث چنین ساختمان‌هایی می تواند صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه‌ها در مقایسه با سایر استراتژی‌های کاهش سیل و تغییرات آب و هوایی ایجاد کند. این پژوهش مطالعات موردی ساختمان های برروی آب موجود و پیشنهادی را با بحث در مورد سیستم‌ها و اجزای آنها مرور می‌کند. همچنین در مورد محدودیت‌های ساخت و ساز برخی از موانع نظارتی که از توسعه آن دلسرد شده اند و راه های احتمالی پیش رو بحث می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Floating habitat: designing a residential, cultural and recreational complex on the water using the principles of sustainability and renewable energy

نویسندگان [English]

 • Hasan Zolfagharzadeh 1
 • Mohammadjavad Khoshhal 2
1 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 MSc student in Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

There is a growing awareness around the world that traditional mitigation strategies which attempt to control water flow, increase the likelihood of catastrophic consequences in the long term, when failure occurs after years of unsustainable development behind flood barriers. As global climate change causes sea levels to rise and weather events to become more severe, severe flooding is becoming more common around the world. Large populations living in deltaic or riverine floodplains will be particularly affected by the worst events. Floating architecture is a defense strategy to deal with climate change that works simultaneously with natural flood cycles in flooded areas and instead of creating an obstacle with the help of a sustainable architecture approach, it enables the flow of water to be directed and controlled. The construction of such buildings can provide significant cost savings compared to other flood and climate change mitigation strategies. This research reviews case studies of existing and proposed overwater buildings with a discussion of their systems and components. It also discusses the construction limitations of some regulatory barriers that have discouraged its development and possible ways forward.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable architecture
 • floating building
 • climate change
 • water
 1. IPCC, 2014. "Climate Change 2014. Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. " IPCC, Geneva, Switzerland :151.
 2. European Commission, 2015. "Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions. " European Commission, Brussels, Belgium, 13. 5. 2015 :1-22.
 3. مرتضایی، گلناز؛ محمدی، محمود؛ نصراللهی، فرشاد و قلعه‌ نویی، محمود. (1396). بررسی ریخت-گونه‌شناسانه بافت‌های‌ مسکونی جدید در راستای بهینه سازی مصرف  انرژی اولیه.  فصلنامه ی علمی  پژوهشی  مطالعات شهری، شماره 24، سال هفتم، صص 43-4۱.
 4. محمد پور، علی؛ صیادی، سید احسان؛ مداحی، سید مهدی. (1391). معماری پایدار. نشر لوتوس، صص100-101.
 5. هاشمی، فاطمه. حیدری، شاهین. (1391). بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی اقلیم سرد (نمونه موردی: شهر اردبیل). نشریه صفه، شماره 56، صص 75-86.
 6. زهری، سارا؛ طاهباز، منصوره. (1395). ارائه الگوی بهینه استقرار ساختمان ها در مجتمع های مسکونی ویالیی در شهر رشت با رویکرد بهره گیری بهینه از انرژی خورشید و باد. فصلنامه مدیریت شهری ، شماره 47، صص 22-32.
 7. گرجی مهلبانی، یوسف؛ یاران، علی. (1395). راهکارهای معماری پایدار گیلان بهمراه قیاس با معماری ژاپن. نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی ، شماره 41، صص 43-54.
 8. ملـت پرسـت، محمـد. (1388). معمـاری پایـدار در شـهرهای کویـری ایـران. آرمانشـهر، شـماره‌ی3 ، صص 121-128.
 9. سفلایی، فرزانه. (1383). کنکاشـی پیرامـون مفاهیم و تجـارب معمـاری پایـدار. فصلنامه آبـادی، شـمارهی 42، صص 62-67.
 10. عزیزی، محمدمهدی. (1380). توسعه شهری پایدار، برداشت و تحلیلی از دیدگاه های جهانی. مجله صفه، شـماره‌ی 33، صص 14-27.
 11. حمیـده، سـارا؛ پورمحمدرضـا، نویـد. (1386). پایـداری در شـهرها از دیروز تا امروز. نشـریه هفتشـهر، شـماره‌ی 22-21، صص 5-22.
 12. قیاسوند ، جواد. (1386). معماری محیط زیست توسعه پایدار. نشریه راه و ساختمان ، شـماره‌ی 45.
 13. گلابچی محمود؛ خلعتبری زمانپور، رامتین؛ آکوچکیان، سارا. (1393). انتخاب ساختگاهی مناسب برای ساخت مجموعه گردشگری- اقامتی در منطقه کویری با استفاده از روش AHP نمونه موردی: شهرستان خوروبیابانک. مرمت و معماری ایران ، شـماره‌ی10 ، صص 17-34.
 14. خصم افکن نظام، عرفان؛ اربابی سبزواری، آزاده. (1397). تبیین نقش مؤلفه «پایداری» در فرآیند شکل گیری «مجموعه های گردشگری اکولوژیک» (نمونه مورد پژوهش: استان مازندران، بهشهر، دریاچه عباس آباد). جغرافیایی فضای گردشگری، شـماره‌ی26 ، صص 123-143.
 15. پورروحانی، ماجده؛ پورجعفر، محمدرضا؛ یدقار، علی. (1395). اهداف، ارکان و الزامات برنامه ریزی گردشگری روستایی با تاکید بر بوم-گردشگری (نمونه مطالعاتی: روستای شیاده، شهرستان بابل). مسکن و محیط روستا، شـماره‌ی‌ 155، صص 109-126.
 16. حسینی، سیدفرهاد؛ احمدی، پرویز؛ خدادادحسینی، سیدحمید. (1389). بررسی تاثیرگذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی جامعه (مورد پژوهی: روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه). مدیریت شهری، شـماره‌ی‌ 26، صص 163-180.
 17. زندیه، مهدی؛ گودرزیان، شروین. (1393). رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهری. باغ نظر، شـماره‌ی‌ 30، صص 59-66.
 18. قائمی، فرشته؛ آذربایجانی،کریم؛ اکبری، نعمت اله؛ طیبی، سیدکمیل. (1398). تحلیل اثرات متغیرهای اقتصادی بر تعداد گردشگران بین المللی وارد شده به ایران، با تأکید بر رشد اقتصادی و اشتغال (1396-1368). تحقیقات اقتصادی، شـماره‌ی‌ 4، صص 947-963.
 19. رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ سجادی، ژیلا؛ صدیقی صابر. (1398). تحلیل عوامل موثر بر تشدید فرایند کالایی شدن فضای گردشگری (مطالعه موردی: عرصه های روستایی شهرستان محمود آباد) (1396-1368). مطالعات مدیریت گردشگری (مطالعات جهانگردی)، شـماره‌ی‌ 47، صص 1-28.
 20. باقری، مسلم؛  شجاعی،  پیام؛  اصغری جهرمی،  سمانه. (1398). پیامدهای جامعه شناختی گردشگری در شهر شیراز، مطالعات اجتماعی گردشگری، دوره 7، شماره 14.