برنامه‌ریزی راهبردی فضایی برای مدیریت بهینه پسماندهای ساختمانی با رویکرد بازیافت و استفاده مجدد در ایران

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

پسماندهای ساختمانی به عنوان ماحصل فعالیت های عمرانی انسان بر روی زمین، باعث بروز مشکلات عدیده‌ی زیست محیطی شده است. اگر چرخه‌ی عمر ساختمان، سه مرحله‌ی اصلی تخریب، طراحی و اجرا در نظر گرفته شود، هریک از آن‌ها حامل میلیون‌ها تن پسماند ساختمانی است، اما با مدیریت استراتژیک و راهبردی می‌توان کنترل بیشتری بر هر یک از مراحل داشت، و میزان تولید پسماندهای ساختمانی را به حداقل رساند، و همچنین می‌توان برنامه‌ی راهبردی فضایی بازیافت و استفاده-ی مجدد از پسماندهای ساختمانی برای کنترل و نظارت بیشتر، تعریف کرد. از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی و توصیف وضع موجود، و ارائه چشم انداز آرمانی با توجه به فرصت و تهدید‌ها است، و در گام بعدی، پژوهش‌های پیشین با موضوع مدیریت پسماندهای ساختمانی در فازهای اصلی پروژه (تخریب، طراحی، اجرا) بررسی و برنامه‌ی راهبردی فضایی مدیریت پسماندهای ساختمانی، در 15 مؤلفه پیشنهاد شده است. در این پژوهش اطلاعات و داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است و مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial strategic planning for optimal management of construction waste with recycling and reuse approach in Iran

نویسندگان [English]

 • Samaneh Javadifard 1
 • Fariborz Karimi 2
1 MSc graduated in Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Construction waste as a result of human construction activities on earth has caused many environmental problems. If the life cycle of the building, the three main stages of demolition, design and implementation are considered, each of them carries millions of tons of construction waste, but with strategic and strategic management, more control can be achieved over each one. It had steps, and minimized the amount of construction waste production, and it is also possible to define a spatial strategic plan for recycling and reuse of construction waste for more control and monitoring. Therefore, the current research seeks to investigate and describe the current situation, and provide an ideal perspective with regard to opportunities and threats, and in the next step, previous researches on the subject of construction waste management in the main phases of the project (demolition, design, implementation) review and spatial strategic plan of construction waste management is proposed in 15 components. In this research, information and data have been collected through library studies and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic planning
 • spatial strategic planning
 • construction waste management
 • construction waste strategic planning
 • recycling and reuse of construction waste
 1. Arslan, H., Coşgun, N., & Salgin, B. (2012). Construction and demolition waste management in Turkey. Waste Management-An Integrated Vision, Edited by Luis Fernando Marmolejo Rebellon, 313-332.
 2. پاست، یغماییان ، نبی زاده نودهی، دهقانی، مومنی، نادری، ویدا، کامیار ، رامین، محمدهادی، منصور و مازیار.(1396)، انتخاب بهترین روش مدیریتی دفع نخاله های ساختمانی شهر تهران با دیدگاه توسعه پایدار براساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی. مجله سلامت و محیط زیست ، دوره دهم، شماره دوم، صفحه 259- 270
 3. دهقانی، رعنا و گرگین کرجی، آرش،1395،عوامل موثر بر طول عمر ساختمان در ایران: چالشها و راهکارها،اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی،تهران.
 4. Wang, jiayuan, WY Tam, Vivian, 2008. An investigation of construction wastes: an empirical study in Shenzhen, Journal of engineering design and technology, 6 (3)
 5. Chinda, T. (2016). Investigation of factors affecting a construction waste recycling decision. Civil Engineering and Environmental Systems, 33(3), 214-226.
 6. وینکلر، گرگ. (2010)، بازیافت ضایعات و نخاله های ساختمانی بر اساس استاندارد LEED، ترجمه مهدی روانشادنیا و میلاد فولادی (1394) . تهران: سیمای دانش
 7. رخشانی نسب، حمیدرضا، صفری، خدیجه، 1395. برنامه­ریزی راهبردی مدیریت پسماند شهر زاهدان به روش SWOT، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18 (3)
 8. قنبری، امیرمحمد و خاصی، مهدی،1396،بازیافت نخاله های ساختمانی در ایران و جهان، روش ها و چشم اندازها، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران
 9. شریف زادگان، محمدرضا و شمس کوشکی، هانیه،1393. برنامه ریزی فضایی راهبردی برای حکمروایی یکپارچه منطقه ای در منطقۀ کلان شهری تهران، نشریۀ مدیریت شهری، دورۀ 19 ، شمارۀ 92 ، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
 10. میرغلامی، مرتضی، پورجعفر، محمدرضا، میثاقی، سید محمود، 1398. ارزیابی تطبیقی نظام برنامه ریزی و برنامه ریزی فضایی ایران با مصر، عربستان، ترکیه و مالزی، فصلنامۀ برنامه ریزی و آمایش فضا، دورۀ 49 ، شمارۀ 9، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، ص 1-41
 11. سیف الدینی، فرانک، 1388، مبانی برنامه ریزی شهری، تهران، انتشارات آییژ، چاپ چهارم.
 12. برایسون، ج، ام. 1381. برنامه­ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی. ترجمه عباس منوریان، تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی
 13. Steinberg, F. (2005). Strategic urban planning in Latin America: Experiences of building and managing the future. Habitat International, 29(1), 69-93.
 14. قائد رحمتی، صفر، خادم الحسینی، احمد، ناری، سجاد (1400)، برنامه ریزی فضایی راهبردی شهر و برنامه عملیاتی شهرداری اردکان فارس، برنامه ریزی و آمایش فضا، 25 (2)
 15. Calvaresi, C. (1997): Provenienze e possibilità Della pianifi cazione strategica. Archivio di Studi Urbani e Regionali No 59.
 16. Friedmann, J. (2004). Strategic spatial planning and the longer range. Planning Theory & Practice, 5(1), 49-67
 17. مهدی زاده، جواد، امیری، مهین دخت، مطلق، محمدتقی، صراف زاده، هایده، جهانشاهی، محمدحسین، پیرزاده نهوچی، محمدحسین. 1392. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)، آرمان شهر، تهران
 18. Schachermayer E, Lahner T, Brunner PH. Assessment of two different separation techniques for building wastes. Waste Manage Res 2000;18:16–24
 19. Huang, Zhao, Fishman, Chen, Heeren, G. Hertwich, Beijia, Feng, Tomer, Wei-Qiang, Niko, Edgar.(2018), Building Material Use and Associated Environmental Impacts in China 2000−2015,  Environmental Science and Technology,volume 52, issue 23
 20. شاکری، اقبال و قربانی، علی،1384،مدیریت پروژه وشناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه،تهران
 21. نورپور، علی رضا، افراسیابی، هادی، داودی، سید مجید. 1392. بررسی مدیریت پسماند در ایران و جهان، معاونت مطالعات و برنامه ریزی امور زیرساخت و طرح جامع (مطالعات و برنامه ریزی مدیریت خدمات شهری و محیط زیست). تهران
 22. Napier, T. (2012). Construction waste management. National Institute of Building Science, Available [online]. at: http://www. wbdg. org/resources/cwmgmt. php Accessed, 25(05), 2013.
 23. Ghaffar, S. H., Burman, M., & Braimah, N. (2020). Pathways to circular construction: An integrated management of construction and demolition waste for resource recovery. Journal of cleaner production, 244, 118710.
 24. Ganguly, P. (2012). Construction and Demolition Waste Handling in the EU. Littera Scripta, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 205-217.
 25. Fatta D, Papadopoulos A, Avramikos E, Sgourou E, Moustakas K, Kourmoussis F, Mentzis A, Loizidou M. Generation and management of construction and demolition waste in Greece—an existing challenge. Resour Conserv Recy 2003;40:81–91.
 26. جوادی فرد، سمانه. 1400. طراحی مجتمع مسکونی فجر تهران با رویکرد مدیریت پسماند خانگی و ضایعات ساختمانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری، دانشگاه بین المللی امام خمینی.
 27. Zahir, S. (2015). Approaches and associated costs of building demolition and deconstruction (Doctoral dissertation, Michigan State University).
 28. Osmani, M., Glass, J., & Price, A. D. (2008). Architects’ perspectives on construction waste reduction by design. Waste management, 28(7), 1147-1158.
 29. Fatemi, M. N. (2012). Strategies to reduce construction and demolition (C&D) waste for sustainable building design in Dhaka: Role of architects. In Proceedings of International Seminar on Architecture: Education, Practice and Research.
 30. hinkley center for solid and hazardous waste management. (2012) . Construction and Demolition Waste Management A Contractor’s Guide for Organizing Waste Diversion