دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی محور (TOD)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

توسعۀ پایدار شهری یک چارچوب بسیار قوی برای ارائۀ راهکارها و ارتقای کیفیت زندگی است که می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای پاسخ به مشکلات وسیع زیست‌محیطی در جهان محسوب شود. یکی از رویکردهای مهم توسعۀ پایدار شهری، رشد هوشمند شهری است. «رشد هوشمند» نظریه‌ای در برنامه‌ریزی شهری است که رشد را در مراکز شهری فشرده، متمرکز می‌کند. توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل همگانی محور( TOD) با ایجاد مراکز شهری واجد دسترسی به حمل و نقل عمومی و یا توسعۀ مراکز شهری، در جهت رشد هوشمندانۀ شهرها گام برمیدارد. هدف این مقاله بررسی مفهوم TOD و جایگاه آن در رشد هوشمند شهری و مزایای اجرای آن است تا با بررسی امکانات ایجاد چنین توسعه‌ای بتوان با ارائۀ راهکارهایی به یکی از فاکتورهای مهم رشد هوشمند شهری دست یافت. در تحقیق حاظر پس از جمع آوری اطلاعات، به روش کتابخانه‌ای از روش توصیفی- تحلیلی مطالب گردآوری شده از مقالات و کتب را دسته بندی کرده‌ایم. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در بسیاری از شهرها TOD انجام و یا در حال انجام می‌باشد و نتایج طرح‌های انجام شده نشان می‌دهد که اجرای TOD به طور موثری مشکل ترافیک و معضلات ناشی از آن را حل می‌کند و باعث رسیدن به رشد هوشمند شهری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Achieving smart urban growth with an emphasis on TOD-based development

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Derakhshan 1
 • Elham Sarkardehi 2
 • Eslam Karami 2
1 Master Student, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Faculty Member, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Sustainable urban development is a very strong framework for providing solutions and improving the quality of life, which can be considered as one of the main tools to respond to the vast environmental problems in the world. One of the important approaches of sustainable urban development is smart urban growth. "Smart growth" is a theory in urban planning that concentrates growth in dense urban centers. Development based on public transportation (TOD) by creating urban centers with access to public transportation or developing urban centers takes a step towards the smart growth of cities. The purpose of this article is to investigate the concept of TOD and its place in smart urban growth and the benefits of its implementation, so that by examining the possibilities of creating such development, one of the important factors of smart urban growth can be achieved by providing solutions. In the current research, after collecting information, we have categorized the materials collected from articles and books using a descriptive-analytical library method. The conducted investigations show that TOD has been done or is being done in many cities and the results of the plans show that the implementation of TOD effectively solves the traffic problem and the problems caused by it and leads to smart urban growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable urban development
 • smart urban growth
 • development based on public transportation
 • TOD
 1. توکلی, عباس، برآورد تقاضای مسکن شهری کشور در سال 1384، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علم و صنعت ایران،1384.
 2. زنگنه شهرکی, سعید. مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری، 1395.
 3. ویلیامز, کتی, برتون, الیزابت و جنکس, مایکل. دستیابی به شکل پایدار شهری ( مترجم: هادی خلیل نژاد)، 1387.
 4. اصغرزاده یزدی, سارا. اصول پیشنهادی نوشهر گرایی در برنامه ریزی محله های شهری، 1389.
 5. عباس زادگان, مصطفی, رضازاده, راضیه و محمدی, مریم. بررسی مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی و جایگاه مترو شهری تهران در آن، 1390.
 6. Barla, P, Miranda, L and Gosselin, M. Urban travel CO2 emissions and land use: A case study for Quebec City,Transportation Research Part D. 2011.
 7. Cervero, R. The Transit Metropolis: A Global Inquiry,Island Press. 1998.
 8. خضرلوی اقدم, افشین. روش و امکان اجرای TOD در تهران یا هر شهر بارگذاری شده، به سفارش عضو شورای شهر و رییس کمیته TOD شورا (شهربانو امانی)، 1396.
 9. Filion, Pierre and Mcspurren, Kathleen. Smart growth and Development Reality: The Difficult Co-ordination of Land Use and Transport Objectives. 2007.
 10. Zhu, Bing and dl, et. Urban Spatial Expansion Based on “Smart Growth, The 1st International Conference on Information Science and Engineering. 2009.
 11. حسین زاده دلیر, کریم و صفری, فاطمه. تاثیر برنامه ریزی هوشمند بر انتظام فضایی شهر، 1391.
 12. Miller, S John and Hoel and Lester, A. The Smart Growth Debate: best practices for urban transportation planning, Socio-Economic Planning Sciences. 2002.
 13. Edwards, Mary and Haines, Anna. Evaluating Smart Growth. 2007.
 14. TOD Standard,Institute for Transportation and Development Policy, 3rd ed. New York: ITDP, 2017. 2017.
 15. سلطانی, علی. مباحثی در حمل و نقل شهری؛ با تاکید بر رویکرد پایداری، انتشارات دانشگاه شیراز، 1390.
 16. براون, لنس جی, دیکسون, دیوید و گیلهم, الیور. طراحی شهری برای قرن شهری،مکان سازی برای مردم، مترجم سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1389.
 17. بحرینی, سید حسین. فرایند طراحی شهری، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
 18. Loo, B, Chen, C and Chan, E. Rail-based transit-oriented development: lessons from New York City and Hong Kong, Landscape and Urban Planning. 2010.
 19. Calthrope, P. The Next American Metropolis, Princeton Architectural Press. 1993.
 20. Litman, T. Land Use Impacts On Transport, How Land Use Factors Affect Travel Behavior, Victoria Transport Policy Institute with Rowan Steele. 2009.
 21. Cervero, R. Transit-Oriented Development in the United States: Experiences, Challenges, and Prospects,Transit Cooperative Research Program (TCRP) Report 102, Transportation Research Board, National Academy Press. 2004.
 22. Nolon, J.R. Enhanced TOD: Connecting Transportation and Land Use Planning, New York Transportation Journal, Vol. 12(2), pp. 8-15. 2008.
 23. خوشه چین, علیرضا. طراحی مجموعه تجاری - رفـاهی و سـاماندهی محوطـه ایـستگاه مترو حقانی : پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1385.
 24. عبدی, محمدحامد و بهاری, مهدی. نقش رویکرد توسعهی حمل و نقل محور (TOD) در کاهش آلودگی های ناشی از ترافیک شهری، 1393.
 25. رفیعیان, مجتبی, عسگری تفرشی, حدیثه و صدیقی, اسفندیار. کاربرد رویکرد توسعة حملونقلمحور (TOD) در برنامه ریزی کاربری زمینهای شهری نمونة مطالعه: ایستگاه مترو صادقیه، 1389.