ضرورت تعیین اصول بازآفرینی شهری فرهنگ مبنای محلات قومیتی و باوری ارومیه با تاکید بر قوم نگاری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

3 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

امروزه بافت‌های ارزشمند شهری در سایه پیشرفت‌های فناوری و نگاه سوداگرایانه رو به فرسودگی نهاده اند. این فرسودگی که درکالبد و فعالیت بناها اتفاق می افتد ، تاثیر مخربی بر بافت هایی که در طی روندی تدریجی‌شکل گرفته و دربردارنده هویت و حافظه تاریخی شهرها هستند می گذارد. حال اگر این بافت ها متعلق به دربرگیرنده هویت نژادی و یا دینی باوری شهروندان باشد این تاثیر منفی بیش از پیش تشدید شده و موجب تهدید آثار فرهنگی زیست اقوام و ادیان در شهرهای چندفرهنگی می گردد. امروزه ضرورت بازآفرینی و تجدید حیات شهری بر همگان مشخص است ولی نمی‌توان نحوه مداخله در تمامی بافت های ناکارآمد را یکسان دانست بخصوص هنگامی که زمینه های فرهنگی و اجتماعی در حوزه قومی و باوری متفاوت باشد که می طلبد بنا به شناخت زمینه های موجود هر بافت که ساکنان متفاوتی دارد برای موفقیت پروژه و همچنین احساس تعلق خاطر شهروندان با بافت پس از بازآفرینی بهتر است شاخص هایی تدوین و مختص با زمینه های موجود تعیین گردد. این پژوهش با هدف تعیین اصول بازآفرینی شهری فرهنگ مبنای محلات مختلف قومیتی و باوری با تاکید بر قوم نگاری در شهر ارومیه و به روش توصیفی ـ تفسیری و رویکرد قوم نگاری «مردم نگاری» تدوین شده است تا با تبیین شاخص ها و مولفه های بازآفرینی مختص هر بافت متفاوت تلاشی در جهت تجدیدحیات ارزشمند شهری انجام داده باشیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که شهر ارومیه که یک شهر چند فرهنگی و چند هویتی با وجود اقوام و ادیان متفاوت است. "دیگری"هایی هستند که در عین کثرت در یک شهر گرد هم آمده اند و اجزای آن یک وجود مشترک را موجود می گردند که اهمیت و ضرورت مطالعه و پرداختن به زمینه های اجتماعی و فرهنگی هر یک از این اقوام را دو چندان می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The necessity of determining the culture based principles of urban regeneration on the ethnic and religious localities of Urmia with an emphasis on ethnography

نویسندگان [English]

 • Azim Osmanian 1
 • Abdolqader Ghodratgojar 2
 • Rahim Hashempour 3
1 PhD. Student in Urbanism, Islamic Azad University (Central Tehran Branch), Tehran, Iran
2 MA graduated in Geography and Rural Planning
3 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

Today, the valuable urban tissues are getting worn out under the shadow of technological advances and speculative view. This wear and tear that occurs in the body and activity of the buildings has a destructive effect on the tissues that are formed during a gradual process and contain the identity and historical memory of the cities. Now, if these tissues belong to the racial or religious identity of the citizens, this negative effect is intensified and threatens the cultural effects of ethnic and religious life in multicultural cities. Today, the need for urban regeneration and revitalization is clear to everyone, but the way of intervention in all dysfunctional contexts cannot be considered the same, especially when the cultural and social contexts are different in the ethnic and religious spheres, which requires knowledge of the existing contexts of each The context, which has different residents, for the success of the project and also the sense of belonging of the citizens to the context after the regeneration, it is better to develop indicators specific to the existing contexts. This research aims to determine the principles of urban regeneration of culture based on different ethnic and religious localities, with an emphasis on ethnography in Urmia city, using descriptive-interpretive methods and ethnography approach, to explain specific regeneration indicators and components. We have made an effort in the direction of valuable urban revitalization in every different context. The findings of the research show that the city of Urmia, which is a multi-cultural and multi-identity city with the existence of different ethnic groups and religions. There are "others" who have gathered together in a city and its components form a common existence which doubles the importance and necessity of studying the social and cultural contexts of each of these ethnic groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban regeneration
 • culture based
 • Urmia ethnography
 • ethnic neighborhoods
 1. لطیفی، غلامرضا (1398). جایگاه فرهنگ در برنامه ریزی توسعه شهری برای افزایش امنیت اجتماعی، فصلنامه برنامه ریزی رفاه توسعه اجتماعی، سال یازدهم، شماره 41.
 2. لطفی، سهند (1389). بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا؛ تأملی بر بنُ مایه های فرهنگی و کُنش بازآفرینی، نشریه های زیبا ـ معماری و شهرسازی، شماره 45.
 3. مامفورد، لوئیس (1385) . فرهنگ شهرها، ترجمه عارف اقوامی مقدم، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، تهران.
 4. مرادی، فاطمه و همکاران (1398). واکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا با رویکرد ارتقای رقابت پذیری، مجله باغ نظر، شماره 16.
 5. پورجعفر، محمدرضا و همکاران (1393). بازآفرینی فرهنگ مبنا زمینه ساز ارتقاء تعاملات فرهنگی (نمونة موردی: بافت تاریخی شهر مشهد). نشریه هفت شهر، شماره 47