برنامه‌ریزی برای هویت بخشی به سکونتگاه‌های جدید، نمونه موردی: مسکن مهر قزوین

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

موضوع هویت شهری، بحران هویت یکی از مهم ترین معضلاتی است که سکونتگاه‌های جدید با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ چرا که این سکونتگاه‌ها عمدتاً تحت تأثیر تفکرات مدرن شکل گرفته‌اند و بحث هویت شهری به عنوان یکی از چالش‌های مطرح شده در این سکونتگاه‌ها به حساب می‌آید. می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت شهرهای جدید در جذب جمعیت، بی‌توجهی به موضوعاتی چون هویت شهری است. ساکنین شهرهای بی‌هویت تمایلی به حل مسائل موجود در شهر ندارند و این شهرها به مرور زمان به محیط‌های خوابگاهی تبدیل می‌شوند. بنابراین شناخت مؤلفه‌های هویت‌بخش و تلاش برای بهبود وضعیت هویت شهری این سکونتگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است. مسکن مهر قزوین نیز به عنوان یک سکونتگاه شهری جدید با این چالش رو‌به‌رو است. هدف اصلی این پژوهش کاهش معضلات ناشی از بی‌هویتی در مسکن مهر قزوین می‌باشد. پژوهش حاضر با بررسی وضعیت کنونی این ناحیه شهری مبتنی بر مشاهدات میدانی، معضلات بی‌هویتی این سکونتگاه را شناسایی کرده و سپس با استفاده از معیار‌های هویت بخشی به ارائه راهکارهایی به منظور بهبود کیفیت وضعیت مسکن مهر قزوین از نظر هویت شهری می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Planning for the identities of new settlements, case study: Qazvin Mehr housing

نویسندگان [English]

 • Shirin Kakavand 1
 • Maliheh Babakhani 2
1 MSc. Student in Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran
چکیده [English]

The issue of urban identity and identity crisis is one of the most important problems that new settlements struggle with; Because these settlements were mainly formed under the influence of modern thinking and the urban identity issue is considered as one of the challenges raised in these settlements. It can be said that one of the most important reasons for the failure of new cities in attracting population is the neglect of issues such as urban identity. Residents of anonymous cities do not want to solve the problems in the city, and these cities turn into dormitory environments over time. Therefore, it is very important to know the identity-giving components and try to improve the status of the urban identity of these settlements. Qazvin Mehr housing is also facing this challenge as a new urban settlement. The main goal of this research is to reduce the problems caused by anonymity in Qazvin Mehr housing. The present study, by examining the current situation of this urban area based on field observations, identifies the identityless problems of this settlement and then, using identity criteria, provides solutions to improve the quality of Mehr housing in Qazvin in terms of urban identity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban identity
 • planning
 • new settlements
 • Qazvin Mehr housing
 1. ذبیحی، حسین؛ فرح، حبیب و رهبری منش، کمال (1390). "رابطه ی بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تأثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان: مطالعه ی موردی چند مجتمع مسکونی در تهران"، فصلنامه ی هویت شهر، سال پنجم، شماره ی هشتم، بهار و تابستان.
 2. شکویی، حسین (1385). «دیدگاه های نو در جغرافیای شهری»، چاپ نهم، تهران، انتشارات سمت.
 3. پیران، پرویز (1384). هویت شهرها: غوغای بسیار برای مفهومی پیچیده، آبادی.
 4. رضازاده، راضیه (1380). «بحران ادراکی رفتاری در فضای شهری»، مجله شهرداری ها، ویژه نامه شماره 5، طراحی شهری، سازمان شهرداری‌های کشور.
 5. بهزادفر، مصطفی (1386). هویّت شهر، نگاهی به هویّت شهر تهران – چاپ اول، تهران: نشر شهر.
 6. نوفل، سید علیرضا، و همکاران، (1388). «بررسی و ارزیابی شاخص های موثر در هویت (نمونه موردی محله جلفا در شهر اصفهان)»، فصلنامه آرمانشهر، شماره 3.
 7. نقی زاده، م (1386). هویت شهری و شناخت زیبایی در دیدگاه اسلامیاصفهان: بخش شهری شهرداری اصفهان
 8. قرایی، فریبا (1384). «طبیعت، هویت و محلات شهری»، آبادی، س 15 ش 48، صص 35-32.
 9. قاسمی اصفهانی، مروارید (1383)، «اهل کجا هستیم؟ هویت بخشی به بافت مسکونی»، چاپ اول، تهران، انتشارات روزنه.
 10. تختی، بیتا؛ وثوقی، ویدا (1386)، بررسی هویت در شهرهای جدید، مجموعه خلاصه مقالات همایش بین المللی شهرهای جدید، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید.
 11. باقری بهشتی، شیدا (1386). «شهرهای جدید، شهرهای بدون خاطره»، مجموعه خلاصه مقالات همایش بین المللی شهرهای جدید، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید.
 12. پیران، پرویز (1386). «شهرهای جدید بی تاریخ و بدون فرهنگ: مسئله هویت یابی»، مجموعه خلاصه مقالات همایش بین المللی شهرهای جدید، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید.
 13. صبری، سهیل؛ مشارزاده مهرابی، زهرا (1385). جایگاه مفهوم هویت در شهرهای جدید، مجموعه مقالات همایش بین المللی شهرهای جدید، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، چاپ اول، تهران.
 14. زینلی قطب آبادی، امینه (1394). شناسایی نقش مؤلفه‌های طبیعی در ایجاد هویت شهری، پژوهش‌های منظر شهر، سال دوم، شماره 4.
 15. بهزادفر، مصطفی (1390). هویت شهر، نگاهی به هویت شهر تهران. تهران: مؤسسه نشر شهر.
 16. ارباب، پارسا؛ عزیزی، محمدمهدی؛ زبردست، اسفندیار(1394). تبیین معیارهای کلیدی فرآیند شکل‌گیری هویت مکان در توسعه شهری جدید، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 20، شماره 4.