تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان.

نویسنده

کارشناس

چکیده

امروزه مدیریت دانش قطعاً بعنوان یک عامل اساسی برای پیشرفت کشورها و صنایع حاضر در آنها در نظر گرفته می شود و از سوی دیگر یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه پژوهشی و تولیدی و اقتصادی کشورها می باشد. پروژه های دانش‌بنیان می توانند نقش بسزایی به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان داشته باشند.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های دانش بنیان بوده و میزان نمونه آماری براساس فرمول کوکران 174 برآورد گردیده است. ابزار تحقیق پرسش نامه بوده و میزان پایایی تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.85 می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین مدیریت دانش و بهره وری اقتصادی رابطه معنی دار وجود داشته و مدیریت دانش بر بهره وری دانش تاثیر گذار می باشد . به همین منوال بررسی نتایج تحقیق نشان داد که ایجاد دانش، ذخیره دانش، بکارگیری دانش و مشارکت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان موثر بوده و رابطه‌ی مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Knowledge management impact on economic productivity of knowledge-based projects

نویسنده [English]

  • Mohsen Hamzezadeh
چکیده [English]

Surely nowadays, knowledge management is considered as one the essential factors for national and industrial development; while on the other hand, it is responsible for tackling the problem facing in nationwide economy and production fields. In the ever growing world of competition and technology, scholars as well as high official managers regard efficient productivity either as target or as instrument. Fundamental researches can play significant role in synergizing science and wealth, developing knowledge-based economy, realizing scientific and economic purposes (including application of innovation and patents) and commercializing the research achievements in high-tech and high added value areas.
The main goal of this research is to investigate the effect of knowledge management on economic productivity of fundamental researches. Statistical population in this study was knowledge based companies in Iran, while its index was estimated to be 174 according to Cochran test. The instrumental way of investigation was questionnaire. The reliability of the data based on the alpha test was 82. The final results show that there is considerable correlation between knowledge management and economic productivity. On the other knowledge management affect the productivity. In this way, the results of this study revealed that knowledge creation, storage and application as well as its contribution will be effective in the economic productivity of these sorts of enterprises and there id direct relation among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • knowledge application
  • knowledge sharing
  • economic efficiency
  • knowledge based projects