اصول طراحی معماری اتاق تمیز در صنعت داروسازی.

نویسنده

گروه معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

چکیده

اتاق تمیز پدیده نوینی است که در صد سال اخیر پا به عرصه ظهور گذاشته است. این فناوری از فناوری هایی است که امروزه در صنایع مختلف کاربرد بسیاری دارد. یکی از صنایعی که به طور گسترده از اتاق های تمیز استفاده می کند صنعت داروسازی است. دما،رطوبت،فشار هوا و ... در این فضا حائز اهمیت هستند و کنترل می شوند. به دلیل حساسیت صنعت دارو به ویژه از لحاظ آلودگی، ساخت و نگهداری این فضاها هزینه زیادی دارد. اگرچه استانداردهای کاملی برای طراحی مکانیکی و الکتریکی این فضاها وجود دارد، اما در خصوص چگونگی طراحی معماری اتاق تمیز کمتر اطلاعاتی وجود دارد. مسایلی مانند جانمایی، دسترسی و سیرکولاسیون فضا، ویژگی های ابعادی و هندسی فضا، چیدمان داخلی و ویژگی های مصالح و اجزای ساختاری سازنده فضا، مواردی هستند که در کنار مسایل متعدد اتاق تمیز قابل توجهند و طراحی بهینه آن ها می تواند تاثیر بسیاری بر بهینه سازی کارکرد فضا، صرفه اقتصادی و صرفه جویی در مصرف انرژی داشته باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی است. در ابتدا با مرور منابع و استانداردهای مربوط به اتاق های تمیز، عوامل موثر بر طرح معماری تعیین گردید و سپس این عوامل به طور دقیق تر مورد مطالعه قرار گرفته و دسته بندی شده و با بررسی نمونه های موردی مرتبط اصول طراحی معماری استخراج و جمع بندی شدند. در نهایت ملاحظات معماری در طراحی اتاق تمیز به صورت ویژه برای صنایع داروسازی ارائه شده است که می تواند در طراحی معماری این فضا مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Architectural Design of Clean Rooms in Pharmaceutical Industry

نویسنده [English]

  • Leila Mirsaeedi
Department of Architecture, Islamic Azad University, Gonbade Kavoos Branch, Gonbade Kavoos, Iran
چکیده [English]

Clean room is a new technology that has emerged in the last hundred years. This technology was used in different industries. Due to the nature and type of products the pharmaceutical industry, one of the industries that clean rooms are widely used in it.Basic features in clean room are contamination control and the definitions and standards come as temperature, humidity, air pressure, etc that all of them are controlled in this space.
Although the standards are complete and accurate design of mechanical and electrical this type of environment that exists in the design and manufacture is used, but on how to design clean room and access and communication with other departments, performance and optimize and reduce energy consumption and there is less detailed information. Issues such as location, access, space circulation, dimensional characteristics of the space, layout and interior features materials, components, structural parts of space, are those with numerous issues clean room remarkable design and optimum that can influence the optimization function space, cost and energy savings.
The research method used in this research is descriptive-analytic method. At first, a review of the standards for clean rooms, factors affecting the architectural design were identified. These factors more specifically studied and classified by examining case studies related to architectural principles extracted were gathered. Eventually architectural considerations in the design of clean rooms for pharmaceutical industry provided especially for this type of applications that can be used in architectural design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clean Room
  • Pharmaceutical Facilities
  • Architectural Considerations