ارزیابی میزان تاثیر BIM در مرحله طراحی به منظور کاهش دعاوی در فاز ساخت

نویسندگان

1 پردیس هنرهای زیبا-دانشگاه تهران-ایران

2 پردیس هنرهای زیبا -دانشگاه تهران-ایران

چکیده

افزایش دعاوی در پروژه‌های پیچیده امروزی باعث شده است که یافتن ابزارهای مناسب برای مدیریت و کاهش دعاوی به یکی از سوالات مهم پژوهش‌های جدید تبدیل شود. هر چند نمی‌توان بطورکلی احتمال وقوع این ادعاها را از صنعت ساخت حذف کرد ولی می‌توان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی همچون مدلسازی اطلاعات ساختمان ( BIM) در مرحله طراحی، احتمال بروز این دعاوی را تا حد زیادی کاهش داد. در این مقاله روش پژوهش به صورت توصیفی و از نوع مطالعه مروری می‌باشد که برای جمع آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شده است. در این پژوهش، به مجموعه‌ای از قابلیت های BIM که بر کاهش عوامل ایجاد ادعا در پروژه‌ها تاثیر گذاشته است، گریزی زده شد، سپس در ادامه با درنظر گرفتن پیچیدگی پروژه‌های صنعت ساخت با شناسایی چند مورد از عوامل ایجاد ادعا با قابلیت تاثیر از BIM به ارزیابی میزان تاثیر این تکنولوژی در جهت کاهش دعاوی در فاز ساخت پروژه‌ها پرداخته شده است نتایج حاکی از این تحقیق نشان می‌دهد که با افزایش میزان پیچیده‌گی در پروژه‌ها، تاثیرات فناوری BIM در کاهش دعاوی پروژه‌ها بیشتر خود نمایی می‌کند که در نهایت منجر گردیده، بسیاری از عوامل موثر بر بروز ادعا در فاز اجرای پروژه‌ها در مرحله طراحی حذف شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of BIM in the Design Phase to Reduce Construction Claims

نویسندگان [English]

  • Akbar Marefat 1
  • Hossein Toosi 2
  • Reza Mahmoudi Hasankhanlo 1
1 Architectural Department, University Of Tehran, Tehran, Iran
2 Architectural Department, University Of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The construction lifecycle is a complex endeavor which incorporates multiple parties to undertake numerous tasks each with varying levels of interrelated resources. Hence, the increase of claims in today's complex projects has caused the finding of right tools to be one of the important questions in new research to manage and mitigate claims.A relative new technology that is progressively getting accepted in the construction industry is BIM, which has been playing a major role on improving different areas of construction management in which claims are a part of it. In this paper, the research method is descriptive review. To collect the desired data, some questionnaires and library studies are used. The focus of this study is on the set of BIM capabilities which has the effect of reducing the causes of claim. Finally the results showed that with the increasing complexity of projects, the effect of BIM in reducing claims becomes more dynamic. Eventually this technology has caused many of the factors affecting the incidence of claims in the construction phase to be removed at the design stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Information Modeling (BIM)
  • Design Management
  • Claims
  • Construction