دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، آذر 1396، صفحه 1-55 
بررسی حقوقی قراردادهای BOT و EPC در پروژه های راهسازی

صفحه 17-27

سودابه والی زاده؛ داریوش والی زاده؛ علی پروری