رابطه رهبری تحول‌آفرین و بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد تداوم حیات شرکت‌ها (موردمطالعه، شرکت‌های پیمانکار عمرانی آذربایجان شرقی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

2 دانشگاه پیام نور تبریز

چکیده

شرکت‌های پیمانکاری خصوصی علیرغم دولتی بودن اقتصاد ایران و وجود شرکت‌های وابسته به دولت و یا نهادهای نظامی و انتظامی درزمینه‌ی پروژه‌های عمرانی کشور، سهم نسبتاً قابل‌توجهی را در این بخش دارا هستند. برخلاف شرکت‌های پیمانکاری شبه‌دولتی که به بودجه‌های دولتی دسترسی دارند شرکت‌های بخش خصوصی به دلیل عدم وابستگی به این بودجه‌ها ساختار شکننده‌ای در برابر بحران‌های اقتصادی دارند این موضوع سبب ظهور و افول شرکت‌های پیمانکاری در مدت‌زمان محدود گردیده و جامعه پیمانکاری بخش خصوصی را تضعیف می‌کند، هرچند برخی از دلایل به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مربوط می‌شود اما عوامل درونی مدیریت این شرکت‌ها نیز مزید بر علت هستند. تحقیق حاضر در راستای آسیب‌شناسی این موضوع و باهدف بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و بهره‌وری نیروی انسانی با رویکرد تداوم حیات شرکت‌های پیمانکار عمرانی در آذربایجان شرقی صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق 102 نفر از مدیران شرکت‌ها، مدیران پروژه و مدیران کارگاه‌های عمرانی در آذربایجان شرقی است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های رهبری تحول‌آفرین باس و آولیو و بهره‌وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت گردآوری‌شده و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها 834/0 است که نشان‌دهنده پایایی و قابلیت اعتماد بالا است. روش این تحقیق توصیفی-همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شدند و نتایج حاصله نشان داد رهبری تحول‌آفرین رابطه مستقیم، مثبت و قوی با بهره‌وری منابع انسانی با رویکرد تداوم حیات شرکت‌های پیمانکار عمرانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Transformational Leadership and Human Resource Efficiency with the Continuity Approach to Corporate Life (Case study: Eastern Azarbayjan Construction Contractor companies)

نویسندگان [English]

  • Hadi Amini Puya 1
  • Ebrahim Salami 2
1 Islamic Azad University of Tabriz
2 Payam Noor University of Tabriz
چکیده [English]

Construction contractors In spite of Iran’s governmental economic policy and the presence of companies affiliated with government or military and law enforcement agencies in the field of construction projects, have a fairly significant share in this sector. Unlike quasi-governmental contractors that have access to government funds, private sector companies have a fragile structure against economic crises because of their lack of dependence on these funds. This has led to the rise and fall of contracting companies for a limited time and undermines the private contracting community. Although some of the reasons are related to the structural problems of the Iranian economy, the internal factors of the management of these companies are also effective. The present study was conducted in line with the pathology of this subject with the aim of investigating the relationship between transformational leadership and human resource productivity in order to achieve continuity of life of companies in East Azerbaijan. The statistical population of this research is 102 corporate executives, project and site managers of construction projects in East Azerbaijan. The data were collected using two questionnaire including Transformational Leadership (Bass & Avolio), and human resource productivity (Hersey & Goldsmith). The Cronbach's alpha coefficient of all variables is 0.834, which indicates high reliability and validity. The method of this research is descriptive-correlation based on structural equation modeling. Data were analyzed by SPSS software and the results showed that transformational leadership has a direct, positive and strong relationship with human resource productivity to achieve continuity of life of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Transformational Leadership
  • Human Resource Efficiency
  • Continuity of Companies
  • Construction Contractor