ارائه مدلی از تاثیر مهندسی ارزش و چابکی سازمان در ارتقای توان رقابتی شرکت‌ های پیمانکاری صنعت ساخت

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه هنر تهران

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

سرعت فزاینده تغییرات تکنولوژیکی و بازارها از یک سو و تغییر ماهیت مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها از سوی دیگر، باعث شده که شرکت‌ها به شدت به دنبال کسب مزیت‌های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیازها و خواسته‌های مشتریان باشند. با توجه به مطالعات جامع صورت گرفته در رابطه با توان رقابتی شرکت‌های پیمانکاری و مولفه‌های چابک‌سازی سازمان و مهندسی ارزش و ادغام آنها به وضوح مشخص شد که فقدان مطالعات کافی در زمینه توان رقابتی در ایران و به خصوص در صنعت مهم ساخت که مبالغ بسیار زیادی از بودجه‌های عمرانی هر ساله در این صنعت هزینه می‌شود از عوامل اصلی ضعف در رقابت شرکت‌های پیمانکاری در این صنعت با دیگر رقبای بین‌المللی می‌باشد. بقای شرکت‌های پیمانکاری ملزم به شناخت کامل شاخص‌های توان رقابتی و عواملی که این شاخص‌ها را ارتقاء می‌دهند، می‌باشند. در این مقاله به دنبال ارتقای توان رقابتی شرکت‌های پیمانکاری ایران با بهره‌گیری از رویکردهای مهندسی ارزش و چابکی، ابتدا پس از مطالعات کتابخانه‌ای، شاخص‌های توان رقابتی و عوامل موثر بر آنها اورده شدند و پس از انجام مصاحبه با خبرگان و غربال‌گیری این شاخص ها و فاکتورهای موثر بر آنها، با پرسشنامه‌ای فاکتورها رتبه‌بندی شدند. سپس مولفه‌های موثر بر چابک‌سازی ‌سازمان‌ مشخص گردیدند و در نهایت بهبودهای حاصل از مهندسی ارزش در پروژه‌ها که بر توان رقابتی شرکت‌ها نیز موثر می‌باشند مشخص شدند و مدل مفهومی از ترکیب سه موضوع ارائه شده است که در این مدل فرضیه‌های مطرح شده پاسخ داده شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a model of the impact of Value Engineering and Organizational Agility in improving the competitiveness of construction industry companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jahankohan 1
  • Sayed Alireza Mirmohammadsadeghi 2
1 art university of tehran
2 Assistant Professor of Imam Hossein University
چکیده [English]

The increasing speed of changes in technologies and markets and in customers nature and on the other hand the intensifying competition between organizations, has led companies to intensively seek new competitive advantages to excel among competitors and do better in meeting the needs and demands of customers. Hence, it is crucial to have a new solution which is to move towards the creation of organizations that can be fast and flexible in responding to changes in unstable and unpredictable environments. therefore It is imperative for companies to either directly or indirectly,deal with the changes that can threaten their ability to survive Agile management and value engineering are creating new paradigms for managing highly competitive organizations and firms .
In this article, authors are seeking to improve the competitiveness of Iranian contractor companies by utilizing value engineering and agile approaches, first, by performing library studies, competitiveness indicators and factors that have effects on them were identified and have been presented. with the results from conducting interviews with Experts ,we screened these indicators and found their effective factors and then with the help of a questionnaire these indicators were ranked. Then, the components affecting the organization's agility were identified and finally,by conducting value engineering in projects, improvements that affect the competitive advantages of companies were identified and a conceptual model of the combination of the three themes was presented. In this model, we reached the answers to the research's questions.(hypothesis)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Competitive ability
  • Organizational agility
  • Value engineering
  • Contractor companies