تدوین مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی تاپسیس برای انتخاب محل بهینه خرید املاک در شهر تهران از دیدگاه سرمایه‌گذار

نویسنده

مهندسی عمران و مدیریت ساخت

چکیده

هدف این پژوهش، تدوین مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی تاپسیس برای انتخاب محل بهینه خرید املاک در شهر تهران از دیدگاه سرمایه گذار می باشد. روش پژوهش پیمایشی و کاربردی است. جامعه‌آماری این پژوهش خبرگان و صاحب نظران املاک در شهر تهران است و تعداد 20 نفرکارشناس انتخاب شده است و لذا تحقیق از پایائی قابل قبولی برخوردار است. از تکنیک تاپسیس فازی (FTopsis)به منظور بررسی و تعیین وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها و رتبه بندی مناطق مورد مطالعه شهر تهران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که در بین معیار‌های مؤثر بر انتخاب محل بهینه خرید املاک در شهر تهران از رمایه‌گذار، به ترتیب: 1- معیار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، 2- معیار دسترسی و موقعیت اراضی، 3- معیار کالبدی، 4- معیار زیست محیطی و 5- معیار فضائی – عملکردی بیشترین اهمیت را دارند. که این نتایج همسو با یافته‌های احمدپور و رسائیان (1385)، حسنعلی سینایی و همکاران (1393)، محمود صمدی و همکاران (1394)، و دنگ یی (2002) است.همچنین نتایج نشان می‌دهد که، در بین مناطق مورد مطالعه شهر تهران(منطقه 2، منطقه 5، منطقه 6) با توجه به معیارهای انتخاب محل بهینه خرید املاک از دیدگاه سرمایه‌گذار، منطقه 2 در رتبه اول، منطقه 5 در رتبه دوم و منطقه 6 در رتبه سوم این رتبه‌بندی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a fuzzy Topsis decision-making model to select the optimal place to buy real estate in Tehran from an investor's point of view.

نویسنده [English]

  • Saeid Karimi
Civil Engineering and Construction Management.
چکیده [English]

Abstract
the purpose of this paper is fuzzy multi-criteria decision-making models topsis to select the optimal location from the perspective of the investor is buying real estate in the city of Tehran, Survey and functional. The study population to real estate experts and scholars in Tehran and the number of 20 experts elected, therefore, research is acceptable reliability, The fuzzy topsis method (F Topsis) was used to evaluate and determine the weight of each criterion and sub-criteria and ranking of the studied areas in Tehran., Analysis of the data shows that among the criteria affecting the selection of optimal location in Tehran from buying real estate investors view as follows: 1) The measure social, 2) cultural and economic criteria. 3) Access and land situation, 40 physical criterion, and 5) environmental standard measure of space - performance matter most. The results are consistent with the findings of Ahmadpur and Rasaiian (1385), H. Sinai and colleagues (1393), Mahmoud Samadi et al (1394), and Deng Yi (2002), The results shows that, among different regions of Tehran (Zone 2, Zone 5, Zone 6) According to the criteria for selecting the optimal location of the property investment perspective, Region 2 in the first place, region 5, the second and third place ranking in the 6th district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal location
  • buying real estate
  • investors view