ارزیابی روش های پایدارسازی دامنه های سنگی و شیب های خاکی با رویکرد کاهش هزینه زمان (مطالعه موردی، دامنه های جاده آبعلی)

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران،کرج

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

چکیده

شیروانی‌ها در جاده های کوهستانی حلقه وصل جاده با محیط بوده و در واقع نوعی بریدگی می باشند که ثبات و تعادل طبیعی دامنه ها را به‌هم می‌زنند و می‌تواند باعث ایجاد زمین لغزش و رانش در دامنه های خاکبرداری شده و یا خاکریزی شده گردند. روش های مختلفی جهت پایدارسازی شیب وجود دارد که با توجه به شرایط منطقه و نیازها یکی از آنها جهت پایدار سازی شیب مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعات به بررسی روش های مختلف پایدارسازی شیب در جاده آبعلی از لحاظ هزینه اجرایی و زمان اجرا، پرداخته شده است. با توجه به مطالعات میدانی انجام پذیرفته در این جاده محل های خطرناک شناسایی گردیده و طولی در حدود 1 کیلومتر از جاده که در واقع با توجه به آمار حوادث جاده، خطرناکترین بخش جاده می باشد. جهت انجام مطالعات انتخاب گردیده است. روش های مورد بررسی در این مطالعه موردی عبارت از؛ دیوار حائل بتنی مسلح، نیلینگ، استفاده از گابیون و استفاده از ژئوسل می باشد. همچنین در این مطالعات استفاده از روش پوشش گیاهی نیز مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به عدم امکان پذیری استفاده از این روش در شیب مورد بررسی، مدل این روش در نرم افزار MSP تهیه نگردید. نتایج مطالعات نشان داد که در بین روش های مورد مطالعه، نیلینگ به عنوان بهترین گزینه و دیوار بتنی مسلح به عنوان پر هزینه ترین و زمان برترین گزینه جهت پایدار سازی شیب می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of methods for the stabilization of rocky slopes and slopes with a time-cost reduction approach (case study: Abali slopes)

نویسندگان [English]

  • Reza Khavaninzadeh 1
  • Zahra Sabzi 2
1 Department of construction management, faculty of engineering, islamic azad university karaj branch, karaj, iran, karaj
2 Department of civil engineering,islamic azad university, karaj branch
چکیده [English]

The Slops on the highway roads connect the road with the environment and are in fact a kind of cutaway that causes the natural stability and balance of the slopes and can cause landslide and drift in the slopes of the excavation or embankment. There are various methods for slope stability, which, according to the region conditions and requirements, one of them is used to stabilize the slope. In these studies, various ways of stabilizing the slope on the Abaleh road have been investigated in terms of cost and execution time. According to field studies, dangerous roads have been detected on this road and in the long run about 1 km from the road, which is actually the most dangerous part of the road according to road accident statistics. To conduct studies. The methods used in this case study are: reinforced concrete walls, nailing, the use of Gabion and the use of geocell. In these studies, the use of vegetation method was also investigated. Due to the impossibility of using this method on the slope, the model was not developed in MSP software. The results of the studies showed that, among the methods studied, Nailing as the best option and reinforced concrete wall is considered as the most cost-effective and time-consuming option for stabilizing the slope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slope Stabilization"
  • "Soncrete Retaining Wall"
  • "Nailing"
  • "Gabioning"
  • "Geocell