ارزیابی میزان موفقیت روش تامین مالی پروژه‌های ورزشی با استفاده از اسناد خزانه اسلامی : مطالعه موردی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهرانف ایران

چکیده

پروژه های ورزشی یکی از پروژه‌های مهم هستند که نقش مهمی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و سلامتی جامعه دارند. ساخت پروژه‌های ورزشی نیز مانند بسیاری دیگر از انواع پروژه ها، دارای چالش‌های مختلفی است. ارزیابی میزان موفقیت روش تامین این نوع پروژه‌ها با استفاده از اسناد خزانه اسلامی و ارائه راهکارهای اصلاحی در این تحقیق مورد توجه محقق بوده است. مورد مطالعاتی این تحقیق، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری داده‌های تحقیق از پیشینه پژوهش و پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به اینکه چنین پژوهشی با این موضوع در زمینه اسناد خزانه اسلامی، میزان موفقیت و شناسایی عوامل موثر صورت نگرفته است، می‌توان آن را به عنوان نوآوری این تحقیق در نظر گرفت. حجم نمونه آماری این تحقیق 385 نفر است و با استفاده از روش گلوله برف افراد پرسش شونده مشخص شده است. پرسشنامه آماری در سه بخش پرسش‌های کلی، بازار اولیه و بازار ثانویه تنظیم شده است. پایایی پرسشنامه بر اساس فرمول آلفای کرونباخ0/763 است. نتایج نشان می دهد که پیمانکاران استقبال پیمانکاران از اسناد خزانه اسلامی زیاد نبوده و نوسانات بازار، تورم و رکود بازار بر کارایی این اسناد اثرگذارند. در بازار اولیه این اسناد، ضعف در آگاهی مدیران، ضعف درتنوع ابزار و اسناد خزانه اسلامی از جمله معضلات است. در بازار ثانویه نیز معضلاتی مشهود است مانند ضعف در دریافت کامل مطالبات، نرخ تنزیل با مالیات دریافتی از پیمانکاران تناسبی ندارد. معیارهای اصلی عبارتند از مدیریتی، قراردادی، حقوقی و قانون‌گذاری و اقدامات بالادستی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the success rate of financing sports projects using Islamic treasury documents: case study sports facilities development and maintenance company

نویسندگان [English]

  • mehdi ravanshadnia 1
  • masoud پیشداد محمدی 2
  • afshin firoozi 3
1 oloom tahghighat azad university
2 oloom tahghighat azad university, tehran, iran
3 azad university of oloom tahghighat, iran, tehran
چکیده [English]

Sports projects are one of the important projects that play an important role in the cultural, social and health development of the community. Building sports projects, like many other types of projects, has different challenges. Assessing the success of the method of providing this type of projects using Islamic treasury documents and providing corrective solutions in this research has been considered by the researcher. The case study of this research is the company for the development and maintenance of sports venues in the country. success rate and identification of effective factors, it can be considered as an innovation of this research. The statistical sample size of this research is 385 people and the interviewees have been identified using the snowball method. The statistical questionnaire is organized in three sections: general questions, primary market and secondary market. The reliability of the questionnaire based on Cronbach's alpha formula is 0.763. The results show that contractors are not very receptive to Islamic Treasury documents and market fluctuations, inflation and market stagnation affect the performance of these documents. In the primary market of these documents, weakness in the awareness of managers, weakness in the variety of tools and documents of the Islamic treasury are among the problems. There are also obvious problems in the secondary market, such as the lack of full receipt of receivables, the discount rate is not commensurate with the tax received from contractors. The main criteria are managerial, contractual, legal and legislative, and upstream measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic treasury documents
  • sports projects
  • success evaluation
  • development and maintenance company