بررسی فناوریهای نوین ساختمانی از نظر کارایی در ایران و انتخاب بهترین روش بر اساس تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP

نویسندگان

1 گروه عمران.دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج-کهکیلویه و بویر احمد-ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

شرایط کنونی کشور مهمترین ضرورت استفاده از فناوری های نوین ساختمانی بدلیل نقش مهم آن در توسعه پایدار است. سرعت ساخت بالاتر نسبت به روش‌های سنتی موجب شده تا بتوان در زمان کمتر تعداد واحدهای بیشتری را آماده بهره‌برداری نمود. هدف تحقیق بررسی فناوریهای نوین ساختمانی از نظر کارایی در ایران و انتخاب بهترین روش بر اساس تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جنبه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی بصورت میدانی و پرسشنامه ای از روش نمونه گیری تصادفی بود. جامعه آماری تحقیق اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر یاسوج بود. برای تخمین حجم نمونه ازجدول مورگان استفاده شد، که تعداد نمونه برابر100نفر بود. و داده های تحقیق با استفاده از روش سلسله مراتبی تحلیل شدند. نتایج نشان داد، مهمترین عوامل موثر در بررسی فناوریهای نوین ساختمانی از نظر کارایی در ایران و انتخاب بهترین روش به ترتیب از قویترین عامل تا ضعیفترین عامل بترتیب اولویت فناوری بام سبز، سیستم قاب ماندگار، پوشش های ساختمانی نانو، بتن بیولوژیکال، پنجره ها و دیوارهای ترموکرومیک، سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد ، نماهای دو پوسته، پانل های خورشیدی و تریدی پانل بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of new construction technologies in terms of efficiency in Iran and selection of the best method based on FAHP fuzzy hierarchical analysis

نویسندگان [English]

  • ehsan roostaee 1
  • seyyed yaghoub zolfegharifar 2
1 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Yasuj Branch, Kohkilouyeh and Boyer Ahmad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

In the current situation of the country, the most important necessity is the use of new construction technologies due to its important role in sustainable development. Higher manufacturing speed than traditional methods has made it possible to prepare more units for operation in less time. The purpose of this research is to study new construction technologies in terms of efficiency in Iran and to select the best method based on FAHP fuzzy hierarchical analysis. The research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection, and the research data were analyzed using a hierarchical method. The data collection tool in this field research is a questionnaire. The statistical population of this study was members of the Yasuj Building Engineering System Organization. Random sampling method was used. Morgan's table was used to estimate the sample size, which is equal to 100 people. The results showed that the most important factors in the study of new construction technologies in terms of efficiency in Iran and selecting the best method from the strongest to the weakest, respectively, are the priority of green roof technology, durable frame system, nano building coatings, biological concrete, windows and walls. Thermochromic, cold rolled light steel frame system, two-shell facades, solar panels and trade panels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New construction technologies
  • Performance
  • FAHP Fuzzy Hierarchical Analysis