تحلیل دینامیکی طیفی، مقایسه و بررسی تنش و دریفت در ساختمان بتنی با ستونهای دایره ای و مربعی

نویسنده

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، رشته مهندسی مدیریت ساخت

چکیده

یکی از مسائلی که باعث تاثیر بر رفتار سازه در هنگام وقوع زلزله می شود شکل هندسی مقطع ستونهای سازه می باشد. در ساختمانهای بتنی، امکان استفاده از ستون با اشکال مختلف وجود دارد که میتواند از لحاظ رفتار و اجرا با هم متفاوت باشند در این پژوهش برای تحلیل و طراحی سازه های مورد بررسی به مقایسه و آنالیز دو ساختمان بتنی کاملا مشابه یکی دارای ستونهای با سطح مقطح دایره ای و دیگری با سطح مقطع مربعی شکل تحت اثر نیروی زلزله پرداخته شده است. .نتایج نشان داده شده بررسی مقایسه تنش ها و دریفت در دو ساختمان چهار طبقه با ستون های دایره ای و مربعی شکل با تحلیل دینامیکی پرداخته شده است و کمترین و بیشترین دریفت و مقدار مجاز و به صورت نموداری مشخص میباشد. در این پژوهش، مدلسازی قاب بتنی خمشی با ستونهای مربعی و دایره ای تحت نیروی زلزله در نرم افزار Etabse و اعمال بارها به ان و انجام تحلیل دینامیکی، نتایج از نرم افزار مذکور استخراج گردیده و با هم مقایسه شدند نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان اتلاف انرژی ستونهای دایرهای بیشتر از ستون مربعی میباشد. همچنین شکل پذیری ستونهای دایره ای بیشتر از ستونهای مربعی میباشد در کل عملکرد ستونهای دایره ای در ساختمانهای کوتاه بهتر از ستونهای مربعی میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spectral dynamic analysis, comparison and investigation of stress and drift in concrete building with circular and square columns

نویسنده [English]

  • ali momeni manesh
Master's degree, Islamic Azad University, Yasouj branch, field of construction management engineering
چکیده [English]

One of the issues that affects the behavior of the structure during an earthquake is the geometrical shape of the cross section of the structure's columns. In concrete buildings, it is possible to use columns with different shapes, which can be different in terms of behavior and performance. In this research, for the analysis and design of the studied structures, two completely similar concrete buildings, one with columns with a cut surface, are compared and analyzed. circular and the other with a square cross-section under the effect of earthquake force. The results shown in the comparison of stresses and drift in two four-story buildings with circular and square columns have been analyzed by dynamic analysis, and the minimum and maximum drift and the permissible value are specified graphically. In this research, modeling of flexural concrete frame with square and circular columns under earthquake force in Etabse software and applying loads to it and performing dynamic analysis, the results were extracted from the said software and compared. The results of this research showed that the amount The energy loss of circular columns is more than that of square columns. Also, the ductility of circular columns is more than square columns, in general, the performance of circular columns in short buildings is better than square columns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Circular column
  • square column
  • dynamic analysis
  • drift