تاثیر بلند مرتبه سازی ساختمان های شهری بر مدیریت زیر ساختها ، فاضلاب و پسماند های شهری با رویکرد مدیریت ساخت : نمونه موردی شهر یاسوج

نویسنده

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، رشته مهندسی مدیریت ساخت

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تاثیر بلند مرتبه سازی ساختمان های شهری بر مدیریت زیر ساختها ، فاضلاب و پسماند های شهری با رویکرد مدیریت ساخت (نمونه موردی شهر یاسوج) می باشد. روش تحقیق مورد نظر در این پایان نامه بر اساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را همه مهندسین عضو در نظارت نظام مهندسی شهر یاسوج تشکیل می دهند. روش نمونه گیری به صورت رندم وتصادفی به منظور انتخاب تعداد نمونه ها از روش کوکران استفاده شده است. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه طراحی شده (پرسشنامه استاندارد ) که یکی از رایج ترین ابزارهای گردآوری داده ها در روش میدانی می باشد استفاده شده است. که روایی و پایایی آن زیر نظر متخصصین و کارشناسان و استاد مربوطه تایید شده است در این پژوهش با توجه به فرض‌های تحقیق و گروه نمونه جهت تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق حاظر از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و همچنین برای نمایش مصور داده ها وترسیم نقشه ها از نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: بلند مرتبه سازی بر کاربری زمین مسکونی و با توجه به افزایش جمعیت شهری بر کاربری خدماتی این شهر و همچنین بر کاربری معابر و شبکه ترافیک شهری شهر یاسوج تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of high-rise construction of urban buildings on the management of infrastructure, wastewater and urban waste with a construction management approach: Case example of Yasouj city

نویسنده [English]

  • ali momeni manesh
Master's degree, Islamic Azad University, Yasouj branch, field of construction management engineering
چکیده [English]

The aim of the current research is the impact of high-rise urban buildings on the management of infrastructure, wastewater and urban waste with a construction management approach (case example of Yasouj city). The intended research method in this thesis is based on the practical purpose and on the descriptive-analytical nature. The statistical population of this research is made up of all engineers who are members of the supervision of the engineering system of Yasouj city. Cochran's method was used for random sampling in order to select the number of samples. In this research, a designed questionnaire tool (standard questionnaire) was used, which is one of the most common data collection tools in the field method. whose validity and reliability have been confirmed under the supervision of relevant experts and professors. In this research, according to the assumptions of the research and the sample group, SPSS software was used in two levels of descriptive and inferential statistics to analyze the data of the current research. ArcGIS software is used to display data and draw maps. The results of the research indicate that: high-rise construction has an impact on the use of residential land, and due to the increase in the urban population, on the service use of this city, as well as on the use of roads and the urban traffic network of Yasouj city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-rise building
  • infrastructure
  • sewage
  • waste
  • construction management