ارزیابی میزان تحقق مولفه های اثربخشی در اعضای هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی‌(ره)، قزوین، ایران.

2 فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

دانشگاه به عنوان متولی آموزش نسل های آتی، موظف است به اثربخشی حرفه ای خود به عنوان فرآیندی مهم در کارایی نظام آموزشی ملزم باشد. نقش حیاتی دانشگاه در آموزش نیروی انسانی مورد نیاز، اهمیت این موضوع را دوچندان می کند. در همین راستا مقاله حاضر به ارزیابی میزان تحقق مولفه های اثربخشی اساتید در اعضای هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از دیدگاه دانشجویان می پردازد. در این تحقیق توصیفی- پیمایشی، 20نفر از اعضای هیئت علمی در شش گرایش مختلف با روش نمونه گیری تصادفی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. مجموعا 181پرسشنامه محقق ساخته از دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 90الی 93جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 21انجام شد. روایی محتوایی با آرای متخصصان و پایایی مقبول با ضریب آلفای کرونباخ ،0.949پرسشنامه را مورد تایید قرار داد. ارزیابی دانشجویان مولفه های انضباطی را به عنوان بالاترین و پژوهشی را به عنوان پایین ترین مولفه های اثربخشی رتبه بندی می کند. همچنین در میان گویه ها، حضور منظم و استفاده مطلوب از وقت کلاس با بیشترین و توانایی ایجاد انگیزه برای مطالعه و پژوهش بیشتر با کمترین میانگین، مورد تاکید دانشجویان بوده اند. در مجموع یافته ها نشان می دهد اثربخشی اساتید گروه بالاتر از حد متوسط است اما با وضعیت مطلوب فاصله معناداری وجود دارد. این امر موید نیاز به ارتقاء مولفه های اثربخشی در میان اعضای هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the realization rate of effectiveness components in the faculty member of civil engineering department at Imam Khomeini International University (IKIU)

نویسندگان [English]

  • Roohollah Taherkhani 1
  • Amirhossein Hajibabaei 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
2 Graduated Student of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University (IKIU), Qazvin, Iran.
چکیده [English]

 The university as responsible of education for future generations is bound to commit its professional effectiveness as an important process in the performance of the education system. The vital role of the university in education of needed human resources doubled the importance of this issue. In this regards the current article is going to assess the rate of effectiveness components in the faculty member of civil engineering department at Imam Khomeini International University (IKIU) from the students' point of view. In this descriptive-survey study, twenty faculty members in six different sub-disciplines were assessed via random sampling Totally, 181 researcher-made questionnaires were collected from undergraduate entrance students of 1390-1393. Data were analyzed using SPSS 21 statistical software. The content validity according to the opinions of experts and acceptable reliability with Cronbach's alpha coefficient of 0.949 confirm the questionnaire. Students' evaluation ranked the disciplinary as the highest and scholarly as the lowest components of effectiveness. Among the examined items, students emphasized on regular attendance and optimum use of class time with the highest average and the ability to motivate students for further study with the lowest average. To conclude, findings revealed that the effectiveness of the mentioned department’s faculty members was assessed higher than optimal level. However, there is a significant gap with the desired and expected situation. This could be interpreted as the necessity of improving the level of effectiveness components among the faculty members in civil engineering department at IKIU.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • assessment
  • teachers’ effectiveness
  • professional ethics
  • teaching competences
  • educational department