تاریخچه ایمنی در صنعت ساخت و ساز ایران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

3 دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

مسئله ایمنی همواره بدلیل سابقه حوادث در صنعت ساخت و ساز از دیرباز به طور چشم گیری مورد توجه محققین بوده است و مطالعات بسیاری در زمینه های مختلف مرتبط با ایمنی صورت گرفته است. مسائلی از قبیل: معرفی استانداردهای ایمنی، بررسی استانداردها و قوانین ایمنی و تطبیق آنها با شرایط موجود در کشور، ارزیابی ایمنی به روش های مختلف با ارائه مدل ها و چارچوب هایی برای استفاده در پروژه های آینده و عوامل محیطی ایمنی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. تنوع و گستردگی مطالعات در زمینه ایمنی با موضوعات مختلف باعث شده تا ارائه یک مرور ادبیات در این زمینه به ضرورتی تبدیل شود که دسترسی به اطلاعات شاخه های مختلف ایمنی در صنعت ساخت و ساز برای محققین در آینده تسهیل گردد. بنابرین در این مقاله مرور ادبیاتی بر مقالات موجود در زمینه ایمنی در صنعت ساخت و ساز در مقالات فارسی صورت گرفته است. تقسیم بندی موضوعات در تحقیقات ایمنی موجود را میتوان به 3 دسته تقسیم کرد: گروه اول از منظر مدیریت ایمنی به موضوع ایمنی وارد شده است؛ برای مثال ارزیابی ایمنی و برنامه ریزی ایمنی در این دسته قرار میگیرند.گروه دوم ویژگی های فردی و گروهی عوامل درگیر را هدف قرار داده است؛ برای مثال نگرش و رویکرد کارگران، رفتار کارگر و عوامل محیطی ایمنی را میتوان در این دسته از مطالعات قرار داد؛ گروه سوم نیز به مسائل پیرامون مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست می پردازد. در نهایت این مقالات در دوره های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. 2 یافته مهم تحقیق شامل: رویکردهای تحقیقات ایمنی در ساخت، و شاخه ها و مسائل روز تحقیقات ایمنی در ساخت که تمایل به کار روی آن ها در اوج خود است، می باشد. در گام پایانی نیز 3 خلاء موجود که باید تحقیقات بیشتری روی آنها صورت گیرد معرفی گشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

History of safety in Iranian construction industry

نویسندگان [English]

  • Keyvan Zandiye 1
  • Roohollah Taherkhani 2
  • Reza Ziaie Moayed 3
1 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The safety issue has always been remarkably respected by researchers for the history of accidents in the construction industry, and many studies have been conducted on various safety related issues. Issues such as: the introduction of safety standards, the assessment of standards and safety regulations and their adaptation to the current situation in the country, the assessment of safety in different ways by providing models and frameworks for use in future projects and environmental safety factors have taken. The diversity and scope of studies on safety issues with different subjects has made it necessary to provide a literature review in this regard, which will facilitate access to information on various safety categories in the construction industry for researchers in the future. Therefore, in this article, a literature review of existing articles on safety in the construction industry has been carried out in Persian articles. The division of subjects into existing safety research can be divided into three categories: the first group has been introduced into the safety issue from the perspective of safety management; for example, safety assessment and safety planning fall into this category. The second group features individual and group factors For example, workers' attitudes and attitudes, worker's attitudes and environmental safety factors can be addressed in this study; the third group also addresses issues related to safety, health and the environment. Eventually, these papers were reviewed at various times. 2 The important findings of the research include: research on safety in construction, and the issues and issues of safety research in the construction industry, which tends to work at their peak. In the final step, there are three existing vacancies that should be explored further.