حساسیت سنجی پارامترهای دینامیکی تونل های انتقال آب سد تلمبه ذخیره ای با استفاده از روش دیمتل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

هر اطمینان از پایداری و عملکرد مناسب تونل های انتقال آب که جزو شریانهای حیاتی می باشند، در تمامی شرایط به خصوص در شرایط پس از زلزله بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله وضعیت پایداری تونل های انتقال آب سد سیاه بیشه تحت 6 زلزله حوزه دور و نزدیک با بزرگی های مختلف و با لحاظ نمودن فشار آب داخل تونل ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس به منظور حساسیت سنجی و ارزیابی تاثیر پارامترهای مختلف در طراحی تونل ها و ارزیابی تاثیرات آنها از روش دیمتل استفاده شده است. کد طراحی شده در این مقاله در محیط متلب آماده شده است و میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر یک از پارامترها را بخوبی نشان می دهد. نتایج این روش نشان می دهد که بترتیب ارتفاع آب داخل تونل ها ( 15 %)، مدول الاستیسیته ( 11 %)، زاویه ورودی زلزله ( 10 %) و شدت زلزله ( 9%) تاثیرگذارترین پارامترها و جابجایی ( 30 %)، کرنش (20 %) و تنش ( 18 %) از تاثیرپذیرترین پارامترها بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sensitivity Analysis Of Dynamic Parameters Of Pumped Storage Dams, Water Transfer Tunnels Using DEMATEL Method

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Madadi 1
  • Hamidreza Vosoughifar 2
1 Graduate student, Department of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

Any assurance of the sustainability and proper functioning of water transfer tunnels, which are vital in the arteries, is very important in all conditions, especially in post-earthquake situations. In this paper, the stability of water transmission tunnels in the Black Forest dam has been evaluated under six earthquakes near and far in different magnitudes and with regard to water pressure in tunnels. Then, in order to sensitize and evaluate the effect of different parameters in the design of tunnels and evaluate their effects, the method is used. The code designed in this article is prepared in MATLAB environment and shows the effectiveness and impact of each of the parameters. The results of this method show that the water level of the tunnels (15%), the modulus of elasticity (11%), the earthquake entrance angle (10%) and the earthquake intensity (9%), the most effective parameters and displacement (30%), strain 20%) and stress (18%) were the most influential parameters.