اثر سدهای تأخیری در کنترل و مهار سیلاب رودخانه های شهری مطالعه موردی(حوضه آبریز رودخانه وردآورد)

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، گروه عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، صفادشت، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

چکیده

جهت بررسی تأثیر مخازن تأخیری در کاهش سیلاب حوضة مورد مطالعۀ این تحقیق (حوضۀ منتهی به شهر تهران)، ابتدا پس از ساخت سیلاب طراحی و روند یابی آن، تأثیر سیلاب در پایین دست بدون در نظر گرفتن مخازن بررسی می گردد، سپس با استفاده از نرم افزارHEC-HMS حوضۀ مورد نظر و مخازن در نظر گرفته شده دربالادست حوضۀ شهری، مدل و عملکرد این مخازن در کاهش هیدروگراف سیلاب ورودی بررسی می گردد. نتایج نشان داد با استفاده از سدهای تأخیری میزان دبی، خروجی از حوضه وردآورد به شدت کاهش می یابد. اثر کاهش دبی پیک سیل ناشی از احداث سدهای تأخیری در حوضه وردآورد برای سیلاب با دوره های بازگشت2، 5، 10، 25، 50، 100 ساله به ترتیب91.4 ،58.1 ،89.9 ،92.141.7 و 28.5 درصد میباشد. همچنین با افزایش دورة بازگشت سیل تأثیر این مخازن در کاهش سیلاب خروجی حوضه، کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect Of Detention Dams On The River Urban Flood Control Case Study (Vardavard River Catchment)

نویسندگان [English]

  • Behrang Nurkarami 1
  • Mohammad aamel Sadeghi 2
  • Hessam Vatan dust 3
1 Water and Hydraulic Engineering master›s educated, Department of Civil Engineering, Safadasht Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Vineyard
3 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University Robat Karim
چکیده [English]

In order to investigate the effect of delayed reservoirs on reducing the flood of the basin studied in this study (basin to Tehran), first, after designing and managing the flood, the effect of the flood is considered downstream without considering the reservoirs, then using The HEC-HMS software for the basin and reservoirs considered at the high basin of the urban basin, the model and performance of these reservoirs are considered in reducing the inflow hydrograph. The results showed that using Delayed Dams in Dubai, the output from the Watershed basin is greatly reduced. The effect of the reduction of peak flood discharge due to the construction of delayed dams in the Watershed basin for flood with return periods of 2, 5, 10, 25, 50, 100 years old is 91.4, 58.1, 89.9, 92.141.7 and 28.5%, respectively. Also, with the increase of the flood return period, the effect of these reservoirs decreases in reducing the flood discharge of the basin.